Up คณะสังศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน Slideshow

คณะสังศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ซึ่งคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยนำโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฉิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับให้ข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้คณะผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับฟังความรู้ในการบรรยาย จริยธรรมการวิจัยที่กระทำกับคน โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านจริยธรรมการวิจัย ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้นำคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน นั่งรถรางเที่ยวชมทัศนียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา การก่อตั้ง และผลงานเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอจดหมายเหตุ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสังศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ซึ่งคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยนำโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฉิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับให้ข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้คณะผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับฟังความรู้ในการบรรยาย จริยธรรมการวิจัยที่กระทำกับคน โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านจริยธรรมการวิจัย ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้นำคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน นั่งรถรางเที่ยวชมทัศนียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา การก่อตั้ง และผลงานเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอจดหมายเหตุ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

FGS_4823
FGS_4830
FGS_4833
FGS_4839
FGS_4845
FGS_4846
FGS_4850
FGS_4852
FGS_4855
FGS_4871
FGS_4878
FGS_4880
FGS_4889
FGS_4913
FGS_4918
FGS_4941
FGS_4948
FGS_4949
FGS_4960
FGS_4973
FGS_4977
FGS_5018
FGS_5025
FGS_5031
FGS_5040
FGS_5045
FGS_5080
FGS_5082
FGS_5086
FGS_5091
FGS_5093
FGS_5095
FGS_5098
FGS_5103
FGS_5112
FGS_5118
FGS_5124
FGS_5135
FGS_5140
FGS_5149
FGS_5153
FGS_5158
FGS_5161
FGS_5169
FGS_5170
FGS_5175
FGS_4820

Made with JAlbum & Chameleon | Help