เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

ศิษย์เก่า


ระบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชำระเงิน

แบบสอบถาม

ข่าวและประกาศทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยกลางเพื่อประสานการจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะ/สถาบันต่างๆ จนทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดตั้งสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น และได้เปลี่ยนมาเป็นองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลที่เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้