Search By Student No.  TH || EN
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา   
ประจำปีการศึกษา 2557
  
Graduation list : Academic Year 2014    

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตัวอย่างครุยวิทยฐานะ
 
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 1-26 มิถุนายน 2558

ระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา วันที่รับขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2558 ท่านสามารถกรอกข้อมูล ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ www.grad.mahidol.ac.th และชำระเงิน ที่ธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 มิถุนายน 2558
ผู้ที่ส่งหลักฐาน ขอสำเร็จการศึกษา ที่งานบริการการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2558 ติดต่องานบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ระหว่างวันที่ 1 – 26 มิถุนายน 2558
 
การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระดับปริญญา เข้าพิธี ไม่เข้าพิธี รายชื่อธนาคารที่สามารถชำระเงินได้
ปริญญาโท-เอก 800 200
1. ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ธนาคารทหารไทย
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4. ธนาคารกรุงไทย
5. ธนาคารกรุงเทพ
6. ธนาคารธนชาติ
ป.บัณฑิตและ
ป.บัณฑิตชั้นสูง
800
เฉพาะผู้แทนคณะคณะละ 1 คน
200
- วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เป็นวันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
- การขึ้นทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 
กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รายการ วันที่ สถานที่
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี 3 กันยายน 2558 ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ 7 กันยายน 2558 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
หมายเหตุ : 1. สถานที่ฝึกซ้อม อาจมีการเปลียนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
                 2. กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ของพระภิกษุ และสามเณร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
                 3. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนทุกครั้งในการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรมิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิเข้าฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 
 เครื่องแบบพิธีการ : 
เครื่องแบบพิธีการ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของมหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 

 
เครื่องแบบพิธีการชาย เครื่องแบบพิธีการหญิง
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท สีกรมท่า
2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต 2. กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต
3. เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 3. เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
4. รองเท้าหุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้าสีดำ 4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโดย
โทร 0-2441-4125 ต่อ 211-213
โทรสาร 0-2441-9511
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย