เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

Graduate Success Stories

 

อาจารย์ ดร. กิตติ คงตุก

อาจารย์ ดร. กิตติ คงตุก

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อาจารย์ ดร. ธนกฤต เนียมหอม

อาจารย์ ดร. ธนกฤต เนียมหอม

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ดร. วริศรา ศิริสุทธิเดชา

ดร. วริศรา ศิริสุทธิเดชา

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2551

Dr. Aung Win Tun

Dr. Aung Win Tun
 

สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555

ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์

ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์
 

สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558