วันศุกร์ที่   20   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

Graduate Success Stories

See how our courses have benefited past students in their chosen career

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2551

Dr. Aung Win Tun

Dr. Aung Win Tun
 

สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555

ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์

ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์
 

สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558