เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

ผลงานและรางวัลศิษย์เก่า


ผลงานและรางวัลศิษย์เก่า ประจำปี 2558

รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี (บุคคลภาครัฐ)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ นาถฤดี  เด่นดวง
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ  คณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัล :  บุคคลดีเด่น  ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี (บุคคลภาครัฐ)
เนื่องในโอกาส :  วันสตรีสากล  ประจำปี 2558 
2  ทศวรรษปฏิญญาปักกิ่งฯ : เสริมพลังสตรี   สร้างพลังสังคม
จัดโดย :  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 6 มีนาคม  2558
ณ  ห้องแกรนด์  ไดมอนด์  บอลรูม  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

ผลงานดีเด่น

  • ด้านงานวิจัยและวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตร  คู่มือการฝึกอบรม  คู่มือการใช้มาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหยิงชายในหน่วยงานภาครัฐ  การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน  การคุ้มครองสิทธิการเจริญพันธุ์ในสตรีไทย
  • เป็นคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติของแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐  คณะทำงานติดจามผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  ฉบับที่ ๖-๗,คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
  • วิทยากรบรรยาย  อภิปราย  เสวนา  ให้กับหน่วยงานต่างๆ  ในประเด็นและหัวข้อต่างๆ ได้แก่  ความไม่เป็นธรรมทางสังคม  การส่งเสริมความสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก  ความสัมพันธ์หญิงชายกับการพันา  การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน  กฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี พ.ร.บ  ส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ  การคุ้มครองสิธิการเจริญพันธุ์ในสตรีไทย

ลงานและรางวัลศิษย์เก่า ประจำปี 2557

รางวัลระดับดีเด่น

ดร.อลิสา  ทับสุวรรณ

ดร.อลิสา ทับสุวรรณ

เลขประจำตัว 4937735 SIBC/D
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิทยานิพนธ์เรื่อง

"โรคบีตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี : ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคและการรักษาด้วยยีนบำบัดในเซลล์ต้นกำเนิดชนิดเหนี่ยวนำ" (Beta-Thalassemia/HbE: Disease Modifiers and Induced Pluripotent Stem Cell Based Gene Therapy)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ศาสตราจารย์นพ.สุทัศน์ฟู่เจริญ

รางวัลระดับดี

ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

เลขประจำตัว 5138447 TMTM/D
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

วิทยานิพนธ์เรื่อง

"การกระตุ้นของทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ : นิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีในโรคมาลาเรีย" (Activation of Transcription Factor : Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) in Malaria)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล

 

ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน

ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน

เลขประจำตัว 5238041 MTMT/D
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยานิพนธ์เรื่อง

"การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่อการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประเมินภาวะสุขภาพ" (Data Mining for Development of Bioactive Compounds and Assessment of Health Parameters)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

 

ดร.สนอง คลังพระศรี

ดร.สนอง คลังพระศรี

เลขประจำตัว 4838130 MSMS/D
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยานิพนธ์เรื่อง

"แคน : ระบบเสียงและทฤษฎีการบรรเลง" (Khaen : Sound System and Theory of Playing)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข

 

ดร.วิศิษฐ์ พรรณรังษี

ดร.วิศิษฐ์ พรรณรังษี

หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการการเงิน(นานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ

วิทยานิพนธ์เรื่อง

"ธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" (Corporate Governance, Signaling and Violations : A Study of Thai Listed Firms)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

Associate Professor Dr.Roy Kouwenberg