Skip to main content

TH || EN

Schedule for Graduation In the Academic Year 2015

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา วันที่รับขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 ท่านสามารถกรอกข้อมูล ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ www.grad.mahidol.ac.th และชำระเงิน ที่ธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 มิถุนายน 2559
ผู้ที่ส่งหลักฐาน ขอสำเร็จการศึกษา ที่งานบริการการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2559 ติดต่องานบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ระหว่างวันที่ 1 – 24 มิถุนายน 2559


การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ระดับปริญญา เข้าพิธี ไม่เข้าพิธี รายชื่อธนาคารที่สามารถชำระเงินได้
ปริญญาโท-เอก 800 200 ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาติ
ป.บัณฑิตและป.บัณฑิตชั้นสูง 800
เฉพาะผู้แทนคณะ
คณะละ 1 คน
200
• วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นวันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้าพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 การขึ้นทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รายการ วันที่ สถานที่
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
วันพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
หมายเหตุ 1 สถานที่ฝึกซ้อม อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2 กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ของพระภิกษุ และสามเณร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนทุกครั้งในการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรมิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิเข้าฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


จดหมายแจ้งการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเครื่องแบบพิธีการ

เครื่องแบบพิธีการ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของมหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเครื่องแบบพิธีการชาย เครื่องแบบพิธีการหญิง
1.เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท สีกรมท่า
2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต 2. กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต
3. เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 3. เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
4. รองเท้าหุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้าสีดำ 4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโดย
โทร 0-2441-4125 ต่อ 211-213
โทรสาร 0-2441-9511
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
การแต่งกายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
1. บัณฑิตชาย (ระดับปริญญาตรี , โท , เอก) สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแต่งชุดสากลสีกรมท่า และกระดุมต้องไม่เป็นโลหะ (ห้ามใช้ชุดสากลสีดำ) ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสีน้ำเงิน และบัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบัน สวมถุงเท้าสีเข้มแบบสุภาพ และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใด ๆ (ที่เป็นโลหะ) สวมครุยวิทยฐานะ ตัดผมรองทรง ห้ามไว้เล็บยาว
2. บัณฑิตหญิง (ระดับปริญญาตรี , โท , เอก)แต่งเครื่องแบบนักศึกษา กระโปรงสีน้ำเงินเข้ม (ห้ามใช้สีดำ) ไม่ควรแคบ หรือยาวมาก สั้นมากนัก เพราะจะถอนสายบัวไม่ถนัด ติดโบว์ไทมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบัน สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้นสีดำ แบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใดๆ (ที่เป็นโลหะ) ส้นรองเท้าไม่แหลม สวมครุยวิทยฐานะ และไม่ทำผมปิดหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น สายสร้อย แหวน โบว์ติดผม ห้ามไว้เล็บยาว ส่วนบัณฑิตที่ตั้งครรภ์ให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวล้วน โดยให้สั้นกว่าชุดครุย
3. บัณฑิต (ทุกระดับ)
 • ผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
 • ผู้ที่เป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ให้แต่งเครื่องแบบตามต้นสังกัด ใช้หมวกวิทยฐานะแทนหมวกเครื่องแบบ ในกรณีที่ได้รับยศ แต่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่ขอให้จัดหาไปด้วย
 • ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และซิกส์ ไม่ต้องสวมหมวกวิทยฐานะ

 • บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะตามระดับและสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ต้องสวมครุยวิทยฐานะที่ใช้แถบกำมะหยี่สีตามสีประจำสาขาวิชาให้ถูกต้อง เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก "พยาบาลสาธารณสุข" ใช้แถบกำมะหยี่สีตามสีประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คือ "สีเหลืองทอง" ไม่ใช่ "สีชมพู" ดังนั้น ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จึงต้องใช้แถบกำมะหยี่ "สีเหลืองทอง" เป็นต้น
  4. บัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว แต่งชุดสากลสีกรมท่า และกระดุม ต้องไม่เป็นโลหะ (ห้ามใช้ชุดสากลสีดำ) สวมครุยวิทยฐานะเดิม ที่ได้รับก่อน มาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สวมถุงเท้า สีเข้มแบบสุภาพ และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใด ๆ (ที่เป็นโลหะ) ตัดผมรองทรง ห้ามไว้เล็บยาว
 • บัณฑิตหญิงสวมเสื้อสีขาว กระโปรงสีน้ำเงินเข้ม (ห้ามใช้สีดำ ไม่ควรแคบ ยาวมาก หรือสั้นมากนัก เพราะจะถอนสายบัวไม่ถนัด) ติดโบว์ไทมหาวิทยาลัย มหิดล สวมครุยวิทยฐานะเดิม ที่ได้รับก่อนมาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้น สีดำแบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใด ๆ (ที่เป็นโลหะ) ส้นรองเท้าไม่แหลม และไม่ทำผมปิดหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น สายสร้อย แหวน โบว์ติดผม ห้ามไว้เล็บยาว
 • ตัวอย่างครุยวิทยฐานะ

  ระดับปริญญาเอก

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สีน้ำเงินเข้ม)

  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สีชมพู)

  ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สีชมพูบานเย็น)
  ระดับปริญญาโท

  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สีสีเลือดหมู)

  ปริญญาสาธารณสุขมหาบัณฑิต (สีชมพู)

  ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สีขาว)

  ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (สีฟ้า)

  ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สีเขียวมะกอก)

  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สีเหลืองทอง)

  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,
  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
  ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
  (สีชมพูเข้ม)

  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สีฟ้าเข้ม)