Skip to main content

TH || EN

Schedule for Graduation In the Academic Year 2015

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา วันที่รับขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 ท่านสามารถกรอกข้อมูล ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ www.grad.mahidol.ac.th และชำระเงิน ที่ธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 มิถุนายน 2559
ผู้ที่ส่งหลักฐาน ขอสำเร็จการศึกษา ที่งานบริการการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2559 ติดต่องานบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ระหว่างวันที่ 1 – 24 มิถุนายน 2559


การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ระดับปริญญา เข้าพิธี ไม่เข้าพิธี รายชื่อธนาคารที่สามารถชำระเงินได้
ปริญญาโท-เอก 800 200 ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาติ
ป.บัณฑิตและป.บัณฑิตชั้นสูง 800
เฉพาะผู้แทนคณะ
คณะละ 1 คน
200
• วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นวันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้าพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 การขึ้นทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รายการ วันที่ สถานที่
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
วันพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
หมายเหตุ 1 สถานที่ฝึกซ้อม อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2 กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ของพระภิกษุ และสามเณร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนทุกครั้งในการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรมิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิเข้าฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


จดหมายแจ้งการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต



เครื่องแบบพิธีการ

เครื่องแบบพิธีการ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของมหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด



เครื่องแบบพิธีการชาย เครื่องแบบพิธีการหญิง
1.เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท สีกรมท่า
2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต 2. กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต
3. เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 3. เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
4. รองเท้าหุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้าสีดำ 4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ




ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโดย
โทร 0-2441-4125 ต่อ 211-213
โทรสาร 0-2441-9511
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
การแต่งกายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
1. บัณฑิตชาย (ระดับปริญญาตรี , โท , เอก) สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแต่งชุดสากลสีกรมท่า และกระดุมต้องไม่เป็นโลหะ (ห้ามใช้ชุดสากลสีดำ) ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสีน้ำเงิน และบัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบัน สวมถุงเท้าสีเข้มแบบสุภาพ และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใด ๆ (ที่เป็นโลหะ) สวมครุยวิทยฐานะ ตัดผมรองทรง ห้ามไว้เล็บยาว
2. บัณฑิตหญิง (ระดับปริญญาตรี , โท , เอก)แต่งเครื่องแบบนักศึกษา กระโปรงสีน้ำเงินเข้ม (ห้ามใช้สีดำ) ไม่ควรแคบ หรือยาวมาก สั้นมากนัก เพราะจะถอนสายบัวไม่ถนัด ติดโบว์ไทมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบัน สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้นสีดำ แบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใดๆ (ที่เป็นโลหะ) ส้นรองเท้าไม่แหลม สวมครุยวิทยฐานะ และไม่ทำผมปิดหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น สายสร้อย แหวน โบว์ติดผม ห้ามไว้เล็บยาว ส่วนบัณฑิตที่ตั้งครรภ์ให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวล้วน โดยให้สั้นกว่าชุดครุย
3. บัณฑิต (ทุกระดับ)
 • ผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
 • ผู้ที่เป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ให้แต่งเครื่องแบบตามต้นสังกัด ใช้หมวกวิทยฐานะแทนหมวกเครื่องแบบ ในกรณีที่ได้รับยศ แต่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่ขอให้จัดหาไปด้วย
 • ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และซิกส์ ไม่ต้องสวมหมวกวิทยฐานะ

 • บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะตามระดับและสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ต้องสวมครุยวิทยฐานะที่ใช้แถบกำมะหยี่สีตามสีประจำสาขาวิชาให้ถูกต้อง เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก "พยาบาลสาธารณสุข" ใช้แถบกำมะหยี่สีตามสีประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คือ "สีเหลืองทอง" ไม่ใช่ "สีชมพู" ดังนั้น ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จึงต้องใช้แถบกำมะหยี่ "สีเหลืองทอง" เป็นต้น
  4. บัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว แต่งชุดสากลสีกรมท่า และกระดุม ต้องไม่เป็นโลหะ (ห้ามใช้ชุดสากลสีดำ) สวมครุยวิทยฐานะเดิม ที่ได้รับก่อน มาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สวมถุงเท้า สีเข้มแบบสุภาพ และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใด ๆ (ที่เป็นโลหะ) ตัดผมรองทรง ห้ามไว้เล็บยาว
 • บัณฑิตหญิงสวมเสื้อสีขาว กระโปรงสีน้ำเงินเข้ม (ห้ามใช้สีดำ ไม่ควรแคบ ยาวมาก หรือสั้นมากนัก เพราะจะถอนสายบัวไม่ถนัด) ติดโบว์ไทมหาวิทยาลัย มหิดล สวมครุยวิทยฐานะเดิม ที่ได้รับก่อนมาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้น สีดำแบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใด ๆ (ที่เป็นโลหะ) ส้นรองเท้าไม่แหลม และไม่ทำผมปิดหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น สายสร้อย แหวน โบว์ติดผม ห้ามไว้เล็บยาว
 • ตัวอย่างครุยวิทยฐานะ

  ระดับปริญญาเอก

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สีน้ำเงินเข้ม)

  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สีชมพู)

  ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สีชมพูบานเย็น)
  ระดับปริญญาโท

  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สีสีเลือดหมู)

  ปริญญาสาธารณสุขมหาบัณฑิต (สีชมพู)

  ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สีขาว)

  ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (สีฟ้า)

  ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สีเขียวมะกอก)

  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สีเหลืองทอง)

  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,
  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
  ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
  (สีชมพูเข้ม)

  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สีฟ้าเข้ม)