วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561


รายการ Word file Pdf file

ประกาศทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์

- ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่สามารถขอรับทุนได้

- ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์ม บฑ.วน.1 (แบบขอรับทุน)

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์ม บฑ.วน.2 (แบบสรุปผลการเสนอผลงาน)

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน

- ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายทุนอุดหนุน

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย ที่ได้รับเชิญให้ทำการสอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะต้องทำการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
 2. ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ไปนำเสนอ
 3. ผู้ขอทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรกหรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ และระบุชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้นำเสนอ และผลงานที่จะนำเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฎในการนำเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation โดยผู้ขอทุนจะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงาน
 4. กรณีได้รับทุนในการเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งนี้จากแหล่งทุนอื่น โปรดระบุเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
 5. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า คุณสมบัติผู้สมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หากทราบภายหลังบัณฑิตวิทยาลัย มีสิทธิเรียกทุนคืนได้

2. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรร

การเสนอผลงานวิชาการที่ขอรับทุนสนับสนุน ต้องเป็นการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีระบบการตรวจสอบผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ชัดเจน มีการลงทะเบียนและกำหนดการประชุมที่แน่นอน และการเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว ต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. การเป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ (Invited Speaker)
 2. การเป็นผู้บรรยายในที่ประชุม (Oral presentation หรือ Lecture)
 3. การเป็นผู้แสดงผลงานด้วยภาพ โปสเตอร์ (Poster presentation)
 4. การเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากประกาศ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

3. จำนวนเงินทุนอุดหนุน จำแนกตามทวีป และประเทศ ดังนี้

ทุนสนับสนุนที่บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรให้แต่ละครั้ง จะจัดสรรในลักษณะ "ทุนสมทบ" ตามที่จ่ายจริงตามความ จำเป็น โดยไม่เกินจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ประเทศ / ทวีป วิทยากร/Oral Presentation
(ที่ประชุมมีการเสนอผลงาน Oral & Poster) 100 %
Poster Presentation
(ที่ประชุมมีการเสนอผลงาน Poster ประเภทเดียว) 75 %
Poster Presentation
(ที่ประชุมมีการเสนอผลงาน Oral & Poster) 50 %
ทวีปเอเซีย
สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง
12,000 บาท 9,000 บาท 6,000 บาท
อินเดีย 16,000 บาท 12,000 บาท 8,000 บาท
เกาหลีใต้ จีน 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท
ญี่ปุ่น 24,000 บาท 18,000 บาท 12,000 บาท
ทวีปออสเตรเลีย 28,000 บาท 21,000 บาท 14,000 บาท
ทวีปยุโรป 36,000 บาท 27,000 บาท 18,000 บาท
ทวีปแอฟริกา / อเมริกา 40,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท

4. กำหนดเวลายื่นขอรับทุนอุดหนุน

ครั้งที่ ช่วงเวลาการเดินทาง กำหนดเวลาการยื่นเอกสารขอรับทุน แจ้งผลการพิจารณา
1 1 - 31  ตุลาคม  2560 1  กันยายน  2560 29  กันยายน  2560
2 1 - 30  พฤศจิกายน  2560 2  ตุลาคม  2560 31  ตุลาคม  2560
3 1 – 31 ธันวาคม 2560 1  พฤศจิกายน  2560 30  พฤศจิกายน  2560
4 1 - 31 มกราคม 2561 1  ธันวาคม  2560 29  ธันวาคม  2560
5 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 3  มกราคม  2561 31  มกราคม  2561
6 1 – 31 มีนาคม 2561 1  กุมภาพันธ์  2561 28  กุมภาพันธ์  2561
7 1 – 30 เมษายน 2561 1  มีนาคม  2561 30  มีนาคม  2561
8 1 – 31 พฤษภาคม 2561 2  เมษายน  2561 30  เมษายน  2561
9 1 – 30  มิถุนายน  2561 1  พฤษภาคม  2561 31  พฤษภาคม  2561
10 1 – 31  กรกฎาคม  2561 1  มิถุนายน  2561 29  มิถุนายน  2561
11 1 – 31  สิงหาคม  2561 2  กรกฎาคม  2561 31  กรกฎาคม  2561
12 1 - 30  กันยายน  2561 1  สิงหาคม  2561 31  สิงหาคม  2561
โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัคร ระยะเวลาการสมัครขอรับทุนอุดหนุนฯ และ download เอกสารการขอรับทุนอุดหนุนฯ ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th ของบัณฑิตวิทยาลัย และยื่นเอกสารการขอรับทุนอุดหนุนฯ มายัง งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และ/หรือสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง ภายในกำหนดเวลาการยื่นขอรับทุน (หากเกินจากวันที่กำหนด
บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา)

5. เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนอุดหนุน

 1. เอกสารตอบรับการเสนอผลงานทางวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการจัดการประชุม (การอนุมัติจะเป็นผลต่อเมื่อผู้ขอรับทุนได้แสดงเอกสารตอบรับดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนแล้ว)
 2. เอกสารเชิญเป็นวิทยากร (กรณีได้รับเชิญเป็นวิทยากร)
 3. บทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ (แสดงรายชื่อเป็นลำดับแรกในบทคัดย่อ หรือ Corresponding Author)
 4. กำหนดการ/รายละเอียดการประชุม
 5. เอกสารสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ได้แก่ ค่าเครื่องบิน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ฯลฯ)
 6. เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี)
 7. เอกสารลงทะเบียน (ถ้ามี)
 8. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

6. การยื่นคำขอรับทุนอุดหนุน

 1. ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดในข้อ 1 กรณีที่ผู้ยื่นคำขอทุนอุดหนุนฯ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
 2. ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอรับทุนอุดหนุนฯ ถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณบดีต้นสังกัด ตามแบบฟอร์ม (บฑ.วน.1) ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนอุดหนุนฯ ที่ระบุไว้ในข้อ 5
 3. ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนอื่น ให้ระบุในแบบฟอร์ม (บฑ.วน.1) หากตรวจสอบพบ ในภายหลังจะถูกตัดสิทธิทันที

7. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน

 1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ
 2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ
 3. ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ
 4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 1. ผู้ขอทุนได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ
 2. ผู้ขอทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการและมีเอกสารตอบรับให้เสนอผลงานทางวิชาการ
 3. การพิจารณาทุนในกรณีมีผู้ขอรับทุนเป็นจำนวนมาก และทุนอุดหนุนฯ มีจำนวนจำกัดนั้น คณะกรรมการพิจารณาทุนมีความประสงค์ในการสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ บางกรณีจึงจำเป็นต้องอนุมัติทุนสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้
 4. ผู้ขอทุนต้องยื่นขอทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนรับเอกสารของบัณฑิตวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยสาขา
 5. หลักเกณฑ์อื่นๆ เช่น การได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากผู้จัดประชุม, บทความที่จะนำไปเสนอผลงานได้รับ การตีพิมพ์ภายในปีที่ขอทุน (มี Reprint หรือมีหนังสือตอบรับบทความนั้นลงตีพิมพ์ในวารสาร) เป็นต้น
 6. ทั้งนี้ ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนโดยมติคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. การดำเนินการสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุน

 1. ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนฯ ติดต่อเจ้าหน้างานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายตามที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไป ภายใน 15 วัน หากเลยกำหนดบัณฑิตวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน
 2. กรณีผู้ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนฯ แล้ว หากมีการเลื่อนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ จะต้องแจ้ง บัณฑิตวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด
 3. ให้ผู้ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนฯ ส่งแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ (บฑ.วน.2) ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศ พร้อมสำเนาเอกสาร ได้แก่ กากตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการเสนอผลงาน หรือ Proceedings การประชุม

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 141