เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562


รายการ Word file Pdf file

ประกาศทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์

ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่สามารถขอรับทุนได้

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์ม บฑ.วน.1 (แบบขอรับทุน)

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์ม บฑ.วน.2 (แบบสรุปผลการเสนอผลงาน)

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน

- ประจำปีงบประมาณ 2562

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายทุนอุดหนุน

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย ที่ได้รับเชิญให้ทำการสอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะต้องทำการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
 2. ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ไปนำเสนอ
 3. ผู้ขอทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ และระบุชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้นำเสนอ
 4. ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้เสนอผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่จะนำเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฎในการนำเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation
 5. กรณีผู้ขอทุนได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นด้วย โปรดระบุในแบบฟอร์ม บฑ.วน.1 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

2. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรร

การเสนอผลงานวิชาการที่ขอรับทุนสนับสนุน ต้องเป็นการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีระบบการตรวจสอบผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ชัดเจน มีการลงทะเบียนและกำหนดการประชุมที่แน่นอน และการเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว ต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. การเป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ (Invited Speaker)
 2. การเป็นผู้บรรยายในที่ประชุม (Oral presentation หรือ Lecture)
 3. การเป็นผู้แสดงผลงานด้วยภาพ โปสเตอร์ (Poster presentation)
 4. การเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากประกาศ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

3. จำนวนเงินทุนอุดหนุน จำแนกตามทวีป และประเทศ ดังนี้

ทุนสนับสนุนที่บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรให้แต่ละครั้ง จะจัดสรรในลักษณะ "ทุนสมทบ" ตามที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จัดสรรให้ ไม่เกินอัตราตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้

ประเทศ / ทวีป วิทยากร/Oral Presentation
(ที่ประชุมมีการเสนอผลงาน Oral & Poster) 100 %
Poster Presentation
(ที่ประชุมมีการเสนอผลงาน Poster ประเภทเดียว) 75 %
Poster Presentation
(ที่ประชุมมีการเสนอผลงาน Oral & Poster) 50 %
ทวีปเอเซีย
1. สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง
12,000 บาท 9,000 บาท 6,000 บาท
2. อินเดีย 16,000 บาท 12,000 บาท 8,000 บาท
3. เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท
4. ญี่ปุ่น 24,000 บาท 18,000 บาท 12,000 บาท
5. อิสราเอล 36,000 บาท 27,000 บาท 18,000 บาท
ทวีปออสเตรเลีย 28,000 บาท 21,000 บาท 14,000 บาท
ทวีปยุโรป 36,000 บาท 27,000 บาท 18,000 บาท
ทวีปแอฟริกา / อเมริกา 40,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท

4. กำหนดเวลายื่นเอกสารการขอรับทุนมายังบัณฑิตวิทยาลัย (หากเกินจากวันที่กำหนดไว้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา)

รอบการพิจารณาประจำเดือน ยื่นเอกสารขอรับทุนไม่เกินวันที่ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ระยะเวลาในการเดินทาง (นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย)
1. กันยายน 3 กันยายน  2561 28  กันยายน  2561 1-31 ตุลาคม  2561
2. ตุลาคม 1 ตุลาคม  2561 31  ตุลาคม  2561 1-30 พฤศจิกายน  2561
3. พฤศจิกายน 1 พฤศจิกายน 2561 30  พฤศจิกายน  2561 1-30  ธันวาคม  2561
4. ธันวาคม 3 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม  2561 1-31 มกราคม 2562
5. มกราคม 2 มกราคม 2562 31  มกราคม  2562 1-28 กุมภาพันธ์ 2562
6. กุมภาพันธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 28  กุมภาพันธ์  2562 1-31  มีนาคม 2562
7. มีนาคม 1 มีนาคม 2562 29 มีนาคม  2562 1-30  เมษายน  2562
8. เมษายน 1 เมษายน 2562 30  เมษายน  2562 1-31 พฤษภาคม  2562
9. พฤษภาคม 1 พฤษภาคม  2562 31  พฤษภาคม  2562 1-30 มิถุนายน  2562
10. มิถุนายน 3 มิถุนายน  2562 28  มิถุนายน  2562 1-31 กรกฎาคม  2562
11. กรกฎาคม 1 กรกฎาคม  2562 30  กรกฎาคม  2562 1-31 สิงหาคม  2562
12. สิงหาคม 1 สิงหาคม  2562 30  สิงหาคม  2562 1-30 กันยายน  2562

5. เอกสารประกอบการขอรับทุน

 1. แบบขอรับทุน (บฑ.วน.1) ที่ผู้ขอทุนกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
 2. เอกสารเชิญเป็นวิทยากร (กรณีได้รับเชิญเป็นวิทยากร)
 3. เอกสารตอบรับการเสนอผลงานทางวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการจัดการประชุม (การอนุมัติจะเป็นผลต่อเมื่อผู้ขอรับทุนได้แสดงเอกสารตอบรับดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนแล้ว)
 4. บทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ (แสดงรายชื่อเป็นลำดับแรกในบทคัดย่อ หรือ Corresponding Author)
 5. กำหนดการ/รายละเอียดการประชุม
 6. เอกสารสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ได้แก่ ค่าเครื่องบิน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ฯลฯ)
 7. เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี)
 8. เอกสารลงทะเบียน (ถ้ามี)
 9. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 10. ขอรับทุนต้องส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนตามข้อ 5. ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณบดีต้นสังกัด ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย ตามระยะเวลที่กำหนดเวลายื่นเอกสารขอรับทุน ตามข้อ 4.

6. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

 1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ
 2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ
 3. ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ
 4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

7. การพิจารณาทุน

 1. การพิจารณาทุนในกรณีมีผู้ขอรับทุนเป็นจำนวนมาก และทุนอุดหนุนฯ มีจำนวนจำกัด บางกรณีจึงจำเป็นต้องอนุมัติทุนสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้
 2. ผลการพิจารณาอนุมัติให้ทุน โดยมติคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. การดำเนินการสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติทุน

 1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติทุน ติดต่อเจ้าหน้างานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายตามที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไป ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน หากเลยกำหนดบัณฑิตวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน
 2. กรณีผู้ได้รับอนุมัติทุน มีการเลื่อนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ หรือมีความประสงค์ขอสละสิทธิ์การได้รับทุน จะต้องแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด

  ให้ผู้ได้รับอนุมัติทุน ส่งแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ตามแบบฟอร์ม (บฑ.วน.2) ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทำการ หลังจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศ พร้อมสำเนาเอกสาร ได้แก่ กากตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการเสนอผลงาน หรือ Proceedings การประชุม

9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 262

10. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด