วันพฤหัสบดีที่   17   สิงหาคม   พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน / รางวัล

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (PDF) Word แบบฟอร์มออนไลน์
1 GR.SS.05 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ     Online Application Form
2 GR.SS.06 ใบสมัครขอทุนยืม ภาษาไทย English    
3 GR.SS.09 ใบสมัครขอรับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์   Online Application Form
4 GR.SS.10 ใบสมัครขอรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม

  Online Application Form
5 GR.SS.11.1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท,ปริญญาเอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ     Online Application Form
6 GR.SS.12 Application Form for Research Assistantships English    
7 GR.SS.12.1 Progressive Report For the student who got support from RA (Research Assistantship) scholarship ภาษาไทย English    
8 GR.T.01 แบบแสดงรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" ภาษาไทย English    
9 บฑ.วน.1 แบบขอรับทุนอุดหนุนในการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลต่างประเทศ ภาษาไทย ภาษาไทย  
10 บฑ.วน.2 แบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนาคณาจารย์ บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ภาษาไทย ภาษาไทย  

รวมทั้งหมด: 10 Forms