เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน / รางวัล

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (PDF) Word แบบฟอร์มออนไลน์
1 GR.SS.05 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ     Online Application Form
2 GR.SS.06 ใบสมัครขอทุนยืม ภาษาไทย English    
3 GR.SS.10 ใบสมัครขอรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม

  Online Application Form
4 GR.SS.11.1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท,ปริญญาเอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ     Online Application Form
5 GR.SS.12 Application Form for Research Assistantships English    
6 GR.SS.12.1 Progressive Report For the student who got support from RA (Research Assistantship) scholarship ภาษาไทย English    
7 GR.T.01 แบบแสดงรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" ภาษาไทย English    

รวมทั้งหมด: 7 Forms