เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

แบบฟอร์ม / คำร้องต่างๆ

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด (Word)
1 AS-3-10 คำร้องทั่วไป ภาษาไทย English  
2 AS-3-15 ขอขยายเวลาศึกษาต่อ ภาษาไทย English  
3 IR 03 Request Form for Visa Extension English  
4 ตม.๔๗ แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว ภาษาไทย English  
5 ตม.๗ คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ภาษาไทย English  
6 ตม.๘ คําขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ภาษาไทย English  
7 บฑ.14 Grade Report / Transcript

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน / นักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติปริญญาจากสภา ม.มหิดล / ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องการขอบันทึกผลการศึกษา

ภาษาไทย English  
8 บฑ.16 A คำร้องขอหนังสือรับรอง

รับรองการลงทะเบียนและการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ขอลงทะเบียนบางรายวิชา ต้องการขอหนังสือรับรองการลงทะเบียนการชำระค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา

ภาษาไทย English  
9 บฑ.16 B คำร้องขอหนังสือรับรอง

รับรองการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การสอบและการส่งรูปเล่มสำหรับการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ผลการสอบวิทยานิพนธ์และรับรองว่ากำลังรอสภา ม.มหิดล อนุมัติปริญญา

ภาษาไทย English  
10 บฑ.18 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / คำนำหน้านาม / ยศ / ที่อยู่

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ภาษาไทย English  
11 บฑ.19 คำร้องทั่วไป

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา (นักศึกษาใหม่)

ภาษาไทย  
12 บฑ.23 ขอหนังสือรับรองการเข้าเป็นนักศึกษา

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ที่ต้องการใช้เอกสารการรับรอง ว่าบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการขอลาศึกษาต่อ หรือขอรับทุนต่างๆ

ภาษาไทย English  
13 บฑ.24 คำร้องขอหนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด

สำหรับนักศึกษาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ลาศึกษาต่อ ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยทำหนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัดเดิม (บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งตัวนักศึกษากลับต้นสังกัดเฉพาะกรณี 1.สำเร็จการศึกษา 2.พ้นสภาพ)

ภาษาไทย English  
14 บฑ.25 คำร้องขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อ

สำหรับนักศึกษาที่เป็นข้าราชการ ซึ่งครบกำหนดการลาศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องการขอให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไปยังต้นสังกัด เพื่อขอขยายเวลาการขอลาศึกษาต่อ

ภาษาไทย English  
15 บฑ.29 ขอไปศึกษาชมกิจการ/ขอไปฝึกปฏิบัติงาน

กรณีที่ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาไปศึกษาชมกิจการ/ขอไปฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต่างๆ

ภาษาไทย English  
16 บฑ.31 เชิญอาจารย์จากภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา

* สำหรับหลักสูตร

ภาษาไทย English  
17 รน. 002 แบบฟอร์มการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาษาไทย English  

รวมทั้งหมด: 17 Forms