เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เว็บไซต์ https://www.tm.mahidol.ac.th/dtmh/

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

1. Holding a Medical degree (M.D. or M.B.B.S. or equivalent degrees) from medical school listed in World Directory of Medical Schools. (https://search.wdoms.org/) and endorsed by The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
2. Other requirements shall follow those that specified by the Faculty of Graduate Studies
3. Qualifications different from 2) may be considered by the Program Administrative Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 24            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Clinician with a higher level of knowledge in the theory and practice of tropical diseases
2. International tropical diseases consultant

รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วขอส๕๐๑ : หลักสำคัญเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา 3
วขอส๕๐๒ : โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ: โรคหนอนพยาธิที่ติดต่อทางดิน 2
วขอส๕๐๓ : โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ: โรคปรสิตในเนื้อเยื่อ 2
วขอส๕๐๔ : โรคติดต่อสำคัญที่นำโดยยุง 3
วขอส๕๐๕ : โรคติดต่อจากพาหะอื่นนอกจากยุงและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 2
วขอส๕๐๗ : ปัญหาสุขภาพทั่วไปและโรคที่พบบ่อยในเขตร้อน 2
วขอส๕๐๘ : เวชศาสตร์การเดินทาง ๑ 1
วขอส๕๐๙ : การศึกษาทางคลินิก ชุมชน และฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ 2
วขอส๕๑๐ : กรณีศึกษาโรคเขตร้อนด้วยสหสาขาวิชา 1
วขอส๕๑๑ : โรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วขจอ๕๐๗ : จุลชีววิทยาขั้นสูง 1
วขจอ๕๐๘ : จุลชีววิทยาเชิงปฏิบัติ 1
วขจอ๕๐๙ : การวินิจฉัยโรคติดเชื้อเขตร้อนโดยวิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกันและชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
วขภข๕๑๘ : โภชนาการมนุษย์ 2
วขมข๕๐๑ : ปัญหาโรคเด็กในเขตร้อน 2
วขมข๕๐๒ : เวชปฏิบัติในเด็ก 16
วขสข๕๐๒ : ชีวสถิติทางการแพทย์ 1
วขสข๕๐๘ : การสืบสวนทางวิทยาการระบาด 2
วขสว๕๑๐ : สถิติสำหรับการวิจัยทางคลินิก 3
วขสว๕๓๓ : ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางการแพทย์ 3
วขอข๕๐๓ : บทนำสู่การวิจัยทางคลินิก 1
วขอข๕๐๙ : ปัญหาเวชศาสตร์ในเขตร้อน 2
วขอข๕๓๐ : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อเขตร้อน 1
วขอข๕๓๒ : เวชศาสตร์การเดินทาง ๒ 2

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย
 3. รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
 4. รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
 5. ศาสตราจารย์ นริศรา จันทราทิตย์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวรรณ หัตถสิงห์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุทิตา วนาภรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ แสงเดือน มูลสม
 9. รองศาสตราจารย์ องอาจ มหิทธิกร
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ อรุณนวล
 11. รองศาสตราจารย์ ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สลิล ศิรินาม
 13. รองศาสตราจารย์ สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์
 14. รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ สนธยานนท์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ
 16. อาจารย์ สังสิทธิ์ สังวรโยธิน
 17. รองศาสตราจารย์ นิตยา อินทราวัฒนา
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรพร กิตติตระกูล
 19. รองศาสตราจารย์ วีรวรรณ ลุวีระ
 20. รองศาสตราจารย์ นพดล ตั้งภักดี
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
 22. รองศาสตราจารย์ ไกรชาติ ตันตระการอาภา
 23. รองศาสตราจารย์ ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล
 24. รองศาสตราจารย์ สุเมธ อำภาวงษ์
 25. รองศาสตราจารย์ พัฒนียา ปรางทิพย์
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์เพ็ญ เจริญ
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ฉายศิริ
 28. อาจารย์ ขวัญชัย กุมภาพงษ์
 29. รองศาสตราจารย์ ดำรงเกียรติ อาจหาญ
 30. รองศาสตราจารย์ กรุณี ขวัญบุญจัน
 31. รองศาสตราจารย์ จิตติมา ฐิตวัฒน์
 32. ศาสตราจารย์ พลรัตน์ วิไลรัตน์
 33. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรรณี ปิติสุทธิธรรม
 34. รองศาสตราจารย์ เยาวพา มณีรัตน์
 35. รองศาสตราจารย์ อุรุษา แทนขำ
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ
 37. ศาสตราจารย์ ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามพล สุนทรวรสิริ
 39. รองศาสตราจารย์ วิริชดา ปานงาม
 40. รองศาสตราจารย์ พัชรา ศรีวิชัย
 41. อาจารย์ วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
 42. รองศาสตราจารย์ วัฒนา เลี้ยววัฒนา
 43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิน แมตสี
 44. อาจารย์ จันทร์จิรา ไทยผดุงพานิช
 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวรัช โรจนประเสริฐ
 46. อาจารย์ พิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล
 47. รองศาสตราจารย์ รัชรินทร์ โพธิวัฒน์
 48. รองศาสตราจารย์ อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์
 49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวรรณ พู่พิสุทธิ์
 50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิตินันท์ กิติสิน
 51. รองศาสตราจารย์ ดร วัฒนกุลพานิชย์
 52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ กุศลสุข
 53. ศาสตราจารย์ พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
 54. ศาสตราจารย์ เกศินี โชติวานิช
 55. อาจารย์ พัณณมาศ มณีกาญจน์
 56. รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
 57. รองศาสตราจารย์ พรพรรณ ภูมิรัตน์
 58. รองศาสตราจารย์ ณฐมน โกศลธนาภิวัฒน์
 59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญาสินธุ์ แม้นสงวน
 60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารัตน์ พัวนุกูลนนท์
 61. รองศาสตราจารย์ สุชาดา สำรวยผล
 62. รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
 63. รองศาสตราจารย์ อุไร ไชยศรี
 64. รองศาสตราจารย์ วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
 65. ศาสตราจารย์ วิภา ธนาชาติเวทย์
 66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรงค์รอง เจียรกุล
 67. รองศาสตราจารย์ พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์
 68. ศาสตราจารย์ ภัสเนศวร์ สุขโพธิ์เพชร
 69. ศาสตราจารย์ พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
 70. รองศาสตราจารย์ สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
 71. ศาสตราจารย์ ศรีวิชา ครุฑสูตร
 72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริมาส หาญบุญคุณูปการ
 73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชชา กมลรัตนกุล
 74. รองศาสตราจารย์ ธันดร งามประเสริฐชัย
 75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ฤทัย พานิชชาติ
 76. รองศาสตราจารย์ กิตติยศ ภู่วรวรรณ
 77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ จัดเจน