วันอังคารที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Download File

1. กำหนดการสอบคัดเลือก

ลำดับ กำหนดการ ช่วงระยะเวลา
1 รับสมัครเฉพาะทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th (ในวันสุดท้ายของการรับสมัครจะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และ ผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้ - วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
3 สอบสัมภาษณ์ (ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
5 รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนผ่านทาง Internet วันศุกร์ที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560
6 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 8.30 น.

- ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการรายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 13.00 น.

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรฯ ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เวลา 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
7 ลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 15 – 25 สิงหาคม 2560
8 ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 15 สิงหาคม - 22 กันยายน 2560 (หากชำระเงินหลังจากกำหนดการนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)
9 เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 15 สิงหาคม 2560

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี (ต้องแสดงเอกสารรับรอง ประสบการณ์การทำงานเมื่อยื่นใบสมัครด้วย)
 4. บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา(ถ้ามี)พร้อมหลักฐานการสมัคร (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ) ดังนี้
  IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222
 5. ผู้สมัครต้องส่งแบบฟอร์มเฉพาะของหลักสูตรฯ จำนวน 5 ชุด และหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (หากส่งช้าเกินกว่ากำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเฉพาะฯ และหนังสือรับรองฯ ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-forms.php) โดยผู้สมัครสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 73170
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คุณพรพิมล อุปะสัมปะกิจ โทร. 085-1362101 (E-mail : pronpimon.chi@mahidol.ac.th)
 6. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 7. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบ คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ โดยผ่านอาจารย์ ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดคำร้อง ขออนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-forms.php) เมนูแบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ)

 8. หมายเหตุ : เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรง ตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดหากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชา ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและ หลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย (ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
  • 2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  • 2.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2559 ให้ใช้หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร หรือ หนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2559 (โดยมีกำหนดที่ จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559)
 3. บันทึกผลการศึกษา
  • 3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตร อย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • 3.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2559) ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
 7. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) (ถ้ามี) โดยผู้สมัครสามารถ ยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/pdf/EnglishCompetenceStandards2016.pdf

หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าหลักฐานเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


4. ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยผู้สมัครดำเนินการดังนี้

 1. ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามข้อ 2.
 3. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
 4. กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดการรับสมัครข้างต้น โดยผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในเวลา 18.00 น. ของวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
 5. การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
  • 5.1 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตาม ข้อ 3. และลงนามรับรองสำเนา ถูกต้องทุกฉบับ
  • 5.2 ส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ และเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf เฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg ผ่านระบบรับสมัคร ภายในเวลา 18.00 น. ของ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 (หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารฯ ตามรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้นบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา)
 6. ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) เป็นเงิน 500 บาท
  ผู้สมัครต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดย บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครชำระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) 3 วิธีดังนี้
  • 6.1 ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบ Invoice ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) จำนวนเงิน 500 บาท เพื่อ นำไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice
  • 6.2 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในระบบ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชำระเงินจาก ทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงินไม่ทันตาม กำหนดเวลา)
  • 6.3 ชำระเงินผ่านระบบ e - payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice โดย ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิด ข้อผิดพลาดในการชำระเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา)

  ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ธนาณัติ และเอกสารการเงินประเภทอื่นๆ นอกจากวิธีการ ชำระเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด
 7. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อย แล้วจะแจ้งสถานะการรับสมัครโดยการออกเลขประจำตัวผู้สมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th

กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบสำเนาหลักฐานการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ


5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขอให้ผู้สมัคร ดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการการศึกษา โทร.02-441 4125 ต่อ 109 - 111


6. การประกาศผลสอบและรายละเอียดต่างๆ

บัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศผลสอบและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาของหลักสูตรตามกำหนดการที่แจ้งไว้ทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th


7. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับนักศึกษา หรืองานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2441 9129, 0 2441 4125 ต่อ 208 – 210, 112-113
โทรสาร 0 2441 9129
หรือที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
Email: gradthai@mahidol.ac.th