วันพฤหัสบดีที่   17   สิงหาคม   พ.ศ. 2560

ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย /  ทุนการศึกษา

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า
1 ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ :

รายชื่อผู้ได้รับทุน (รอบที่ 1)

รายชื่อส่วนงานที่สนับสนุนให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
ไม่จำกัด - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าหน่วยกิต
กุมภาพันธ์ -เมษายน
2 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) รายชื่อส่วนงานที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษาบางส่วนเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
Full scholarships
50 ทุน

Partial Schoalships 450 ทุน

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าหน่วยกิต
กุมภาพันธ์ -เมษายน
ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan) 

รายชื่อผู้ได้รับเงินยืม

ไม่จำกัด ไม่เกินคนละ 20,000.- บาท - ภาคต้น
  กรกฎาคม
- ภาคปลาย
  ธันวาคม
4 โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ปีการศึกษา 2560 


ป.โท 5 ทุน และ
ป.เอก 5 ทุน
ป.โท ทุนละ 15,000.- บาท และ
ป.เอก ทุนละ 18,000.- บาท


5 โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 


ป.โท 10 ทุน และ
ป.เอก 5 ทุน
ป.โท ทุนละ 4,000.- บาท และ
ป.เอก ทุนละ 5,000.- บาท

ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว
6 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

ไม่จำกัด ปีละไม่เกิน 800,000.- บาท สนับสนุน
- ค่าลงทะเบียน
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
ตลอดปีการศึกษา
7 ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไป เสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ไม่จำกัด ปีละไม่เกิน 2,000,000.- บาท เหมาจ่ายตามโซนทวีป ตลอดปีการศึกษา
8 โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)


รายชื่อส่วนงานที่สนับสนุนให้ทุน"โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา"
ไม่จำกัด - ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน - ภาคต้น มิถุนายน
- ภาคปลาย
  พฤศจิกายน
9 การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

20 ทุนละ 15,000.- บาท
รางวัลสำหรับนักศึกษา
10 โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์

10 10 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
  • ระดับปริญญาเอก เงินรางวัล 50,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ

  • ระดับปริญญาโท เงินรางวัล 30,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

  • ระดับปริญญาเอก เงินรางวัล 25,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ

  • ระดับปริญญาโท เงินรางวัล 15,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
ธันวาคม – กรกฎาคม
11 การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)  

ไม่จำกัด - โล่เกียรติยศ
- ใบประกาศเกียรติคุณ
- บันทึก"Dean's List" ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ตุลาคม – กรกฎาคม