วันอาทิตย์ที่   20   มกราคม   พ.ศ. 2562

Graduate Success Stories

อาจารย์ ดร. กิตติ คงตุก

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. กิตติ คงตุก