วันอาทิตย์ที่   18   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

Graduate Success Stories

อาจารย์ ดร. กิตติ คงตุก

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. กิตติ คงตุก