วันจันทร์ที่   26   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561

Graduate Success Stories

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2551

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล