เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

Graduate Success Stories

Dr. Aung Win Tun

สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 2012 PhD Biochemistry (Faculty of Medicine Siriraj Hospital) - Interest in Population Genetics
  • After that work in Malaysia - Faculty of Medicine, International Islamic University Malaysia as Assistant Professor in Biochemistry
  • Joined MU in July 2017

Dr. Aung Win Tun