เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

Graduate Success Stories

ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์

สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการและเปิดโรงเรียนสอนดนตรี 8 สาขา ได้แก่ โรงเรียนดนตรีและ ห้องอัดเสียง The Echo School of Music, โรงเรียนดนตรี Robinson และ โรงเรียนสอนร้องเพลง Vocalize Singing Academy ที่มีอีก 6 สาขา

ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์