เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7202MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Website http://www.mb.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

  1. Hold a B.Sc. degree in Medical Science, Biological Science and any related field or equivalent
  2. have a grade point average of at least 2.5;
  3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400 or
 • MU GRAD TEST(Computer-based)- at least 36
                  Important Notes:
 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • Application without submitting a valid English certificate will NOT be considered.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
  1. Exemptions from the above conditions may be granted by the Program  Committee under exceptional circumstances

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาNeuroscience

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 10.00 - 12.00น. ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
MBNS600 : NEUROBIOLOGY 3
MBNS603 : NEUROPSYCHO PHARMACOLOGY 2
MBNS604 : RESEARCH METHODOLOGY AND TECHNIQUES IN NEUROSCIENCE 3
MBNS605 : NEUROCHEMISTRY 2
MBNS691 : SEMINARS IN NEUROSCIENCE 1
MBNS695 : SEMINARS IN CURRENT RESEARCH IN NEUROSCIENCE 1
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
Elective Courses Credit
MBNS606 : CURRENT TOPICS IN NEUROSCIENCE 1
MBNS607 : ADVANCED RESEARCH PROJECT IN NEUROSCIENCE 3
MBNS650 : DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 2
MBNS655 : PATHOGENESIS OF NEUROLOGICAL DISEASES 3
SIPS603 : BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2
Thesis Credit
MBNS698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

- ผู้ชำนาญการทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนและในบริษัทเอกชน
- นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน
- ผู้ให้คำปรึกษาด้านประสาทวิทยาศาสตร์

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

5 MB-NSci-Full Scholarships

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Prof. Dr. Banthit Chetsawang

Email: banthit.che@mahidol.ac.th

Research Center for Neuroscience, Institute of Molecular Biosciences,

Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom

Tel: 02441 0003-7 Ext. 1206, 1311 Fax: 02441 00 03-7  Ext. 1330

Program Secretary

Asst. Prof. Dr. Sujira Mukda

Email: sujira.muk@mahidol.ac.th

Research Center for Neuroscience, Institute of Molecular Biosciences,

Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom

Tel: 02441 0003-7 Ext. 1206, 1311 Fax: 02441 00 03-7  Ext. 1330

Program Coordinator

Somsong Pheungsukdang

Email: somsong.phe@mahidol.ac.th

Research Center for Neuroscience, Institute of Molecular Biosciences,

Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom

Tel: 02441 0003-7 Ext. 1311 Fax: 02441 00 03-7  Ext. 1330


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th