ขอเชิญชวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินและตรวจสอบคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน


Enter to website
Thai English

POSTGRADUATE
ADMISSIONS 2024
Semester 1/2024

Application Period
1 December 2023 - 31 May 2024
Online Application

International & Thai Programs /
Scholarships & Research Funding Supports Available


Thai English