เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7202DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Website http://www.mb.mahidol.ac.th
Expected number of students 12

1. Admission Requirements

Plan 1 Research based     

Plan 1.1 Start with a Master degree

1. Hold a M.Sc. degree in Neuroscience and any related field or equivalent

2. have a grade point average of at least 3.5

3. have a research publication in neuroscience or any related field in a peer review international

journal as first or corresponding author at least 1 paper

4. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:

 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400
                  Important Notes:
 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • Application without submitting a valid English certificate will NOT be considered.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
  5. Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee under exceptional circumstances
   
  Plan 2 Course work and dissertation
  Plan 2.1 Start with a Master degree  
  1. Hold a M.Sc. degree in Neuroscience, Medical Science and any related field or equivalent
  2. have a grade point average of at least 3.5
  3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
  IELTS   - at least  3  or
  TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
  TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400
    &n

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาNeuroscience

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 10.00 ถึง 12.00 น. ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Plan 2
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 8            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 56            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 21            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 74            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
MBNS898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   
MBNS651 : NEUROENDOCRINOLOGY 2
MBNS653 : CLINICAL NEUROSCIENCE 3
MBNS654 : SELECTED TOPICS IN CONTEMPORARY NEUROSCIENCE 1
MBNS690 : SEMINARS IN ADVANCED NEUROSCIENCE 1
MBNS694 : SEMINARS IN INTEGRATED NEUROSCIENCE 1
   
MBNS600 : NEUROBIOLOGY 3
MBNS603 : NEUROPSYCHO PHARMACOLOGY 2
MBNS605 : NEUROCHEMISTRY 2
MBNS651 : NEUROENDOCRINOLOGY 2
MBNS653 : CLINICAL NEUROSCIENCE 3
MBNS654 : SELECTED TOPICS IN CONTEMPORARY NEUROSCIENCE 1
MBNS690 : SEMINARS IN ADVANCED NEUROSCIENCE 1
MBNS694 : SEMINARS IN INTEGRATED NEUROSCIENCE 1
   
MBNS600 : NEUROBIOLOGY 3
MBNS603 : NEUROPSYCHO PHARMACOLOGY 2
MBNS604 : RESEARCH METHODOLOGY AND TECHNIQUES IN NEUROSCIENCE 3
MBNS605 : NEUROCHEMISTRY 2
MBNS651 : NEUROENDOCRINOLOGY 2
MBNS653 : CLINICAL NEUROSCIENCE 3
MBNS654 : SELECTED TOPICS IN CONTEMPORARY NEUROSCIENCE 1
MBNS690 : SEMINARS IN ADVANCED NEUROSCIENCE 1
MBNS694 : SEMINARS IN INTEGRATED NEUROSCIENCE 1
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
Elective Courses Credit
MBNS650 : DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 2
MBNS655 : PATHOGENESIS OF NEUROLOGICAL DISEASES 3
MBNS656 : BEHAVIORAL AND COGNITIVE NEUROSCIENCE 3
SIPS603 : BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2
Dissertation Credit
MBNS699 : DISSERTATION 36
MBNS799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน และบริษัทเอกชน
- นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน
- ที่ปรึกษาด้านประสาทวิทยาศาสตร์

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-  MB Research Assistant

– TRF-RGJ Ph.D. Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Prof. Dr. Banthit Chetsawang

Email: banthit.che@mahidol.ac.th

Research Center for Neuroscience, Institute of Molecular Biosciences,

Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom

Tel: 02441 0003-7 Ext. 1206, 1311 Fax: 02441 00 03-7  Ext. 1330

Program Secretary

Asst. Prof. Dr. Sujira Mukda

Email: sujira.muk@mahidol.ac.th

Research Center for Neuroscience, Institute of Molecular Biosciences,

Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom

Tel: 02441 0003-7 Ext. 1206, 1311 Fax: 02441 00 03-7  Ext. 1330

Program Coordinator

Somsong Pheungsukdang

Email: somsong.phe@mahidol.ac.th

Research Center for Neuroscience, Institute of Molecular Biosciences,

Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom

Tel: 02441 0003-7 Ext. 1311 Fax: 02441 00 03-7  Ext. 1330


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th