เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3817MG00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENGINEERING
Website https://www.eg.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

 Requirements of Applicants for Plan A

1.Graduate (or expected to graduate before opening the semester) in engineering or science Program, or any related fields
2.Have GPA at least 2.50
3.Pass English proficiency test as the Graduate School, Mahidol University, requirements (entrances at minimum of 32 and graduate at minimum of 60)
4.Qualifications beyond the above criteria may be considered for selection based on program president and/or Dean of graduate school’s decisions

Requirements of Applicants for Plan B

1.Graduate (or expected to graduate before opening the semester) in engineering or science Program, or any related fields
2.Have GPA at least 2.50
3.Pass English proficiency test as the Graduate School, Mahidol University, requirements (entrances at minimum of 32 and graduate at minimum of 60)
4.Experiences (at least 3 years) in the field of rail transport engineering or related field
Qualifications beyond the above criteria may be considered for selection based on program president and/or Dean of graduate school’s decisions
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00-12.00 น. อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง R235 คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Prerequisite Course 15            Credits
Elective Courses not less than 15            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
EGRS501 : RAIL TRANSPORT SYSTEM SEMINAR 1
EGRS502 : RESEARCH METHODOLOGY FOR RAILWAY TRANSPORTATION 2
EGRS503 : RAIL TRANSPORTATION PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT 3
EGRS504 : RAILWAY SYSTEM COMPONENTS AND STANDARDS 3
EGRS505 : RAILWAY SIGNALING AND OPERATIONS 3
EGRS506 : PRINCIPLE OF SERVICE AND MAINTENANCE DESIGN FOR RAIL SYSTEM (RAMS) 3
Elective Courses Credit
EGRS511 : APPLIED STATISTICS AND SIMULATION FOR RAILWAY SYSTEM PLANNING 3
EGRS512 : RAILWAY PLANNING AND TIMETABLING 3
EGRS513 : RAILWAY TRANSPORT ECONOMICS 3
EGRS514 : PUBLIC TRANSPORT SYSTEM PLANNING 3
EGRS515 : TRAVEL BEHAVIOR AND DEMAND ANALYSIS 3
EGRS516 : FREIGHT RAIL TRANSPORT AND LOGISTICS 3
EGRS517 : SUSTAINABLE TRANSPORTATION 3
EGRS518 : MATERIALS AND FABRICATION PROCESSES IN RAIL INDUSTRY 3
EGRS519 : INSPECTION AND EVALUATION FOR MAINTENANCE OF METAL WORKS IN RAIL INDUSTRY 3
EGRS521 : RAILWAY TRACK ENGINEERING 3
EGRS522 : DESIGN AND CONSTRUCTION OF RAILWAY INFRASTRUCTURE 3
EGRS531 : INTERFACING ELECTRIFICATION AND SYSTEM RELIABILITY 3
EGRS532 : RAILWAY SIGNALING AND CONTROL 3
EGRS533 : RAILWAY TRACTION SYSTEMS 3
EGRS534 : RAILWAY ELECTRICFICATION 3
EGRS541 : ROLLING STOCK ENGINEERING 3
EGRS542 : ADVANCED DYNAMIC 3
EGRS543 : LINEAR CONTROL 3
EGRS551 : COMPUTER SYSTEM SECURITY FOR RAIL SYSTEM 3
EGRS552 : INFORMATION TECHNOLOGY FOR SMART CITY 3
EGRS591 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING I 3
EGRS592 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING II 3
EGRS593 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING III 3
EGRS594 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING IV 3
EGRS595 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING V 3
Thesis Credit
EGRS698 : THESIS 12

Plan B

Required Courses Credit
EGRS501 : RAIL TRANSPORT SYSTEM SEMINAR 1
EGRS502 : RESEARCH METHODOLOGY FOR RAILWAY TRANSPORTATION 2
EGRS503 : RAIL TRANSPORTATION PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT 3
EGRS504 : RAILWAY SYSTEM COMPONENTS AND STANDARDS 3
EGRS505 : RAILWAY SIGNALING AND OPERATIONS 3
EGRS506 : PRINCIPLE OF SERVICE AND MAINTENANCE DESIGN FOR RAIL SYSTEM (RAMS) 3
Elective Courses Credit
EGRS511 : APPLIED STATISTICS AND SIMULATION FOR RAILWAY SYSTEM PLANNING 3
EGRS512 : RAILWAY PLANNING AND TIMETABLING 3
EGRS513 : RAILWAY TRANSPORT ECONOMICS 3
EGRS514 : PUBLIC TRANSPORT SYSTEM PLANNING 3
EGRS515 : TRAVEL BEHAVIOR AND DEMAND ANALYSIS 3
EGRS516 : FREIGHT RAIL TRANSPORT AND LOGISTICS 3
EGRS517 : SUSTAINABLE TRANSPORTATION 3
EGRS518 : MATERIALS AND FABRICATION PROCESSES IN RAIL INDUSTRY 3
EGRS519 : INSPECTION AND EVALUATION FOR MAINTENANCE OF METAL WORKS IN RAIL INDUSTRY 3
EGRS521 : RAILWAY TRACK ENGINEERING 3
EGRS522 : DESIGN AND CONSTRUCTION OF RAILWAY INFRASTRUCTURE 3
EGRS531 : INTERFACING ELECTRIFICATION AND SYSTEM RELIABILITY 3
EGRS532 : RAILWAY SIGNALING AND CONTROL 3
EGRS533 : RAILWAY TRACTION SYSTEMS 3
EGRS534 : RAILWAY ELECTRICFICATION 3
EGRS541 : ROLLING STOCK ENGINEERING 3
EGRS542 : ADVANCED DYNAMIC 3
EGRS543 : LINEAR CONTROL 3
EGRS551 : COMPUTER SYSTEM SECURITY FOR RAIL SYSTEM 3
EGRS552 : INFORMATION TECHNOLOGY FOR SMART CITY 3
EGRS591 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING I 3
EGRS592 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING II 3
EGRS593 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING III 3
EGRS594 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING IV 3
EGRS595 : SPECIAL TOPIC IN RAILWAY ENGINEERING V 3
Thematic Paper Credit
EGRS697 : THEMATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

-  วิศวกรวางแผนการเดินรถ วิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง และ วิศวกรที่ปรึกษาด้านการวางแผน
ระบบขนส่งทางราง
-  นักวิจัยระบบขนส่งทางราง

9. Additional Information

กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 เป็นหลักสูตรใหม่ ใช้เวลาเรียน 1 ปี 8 เดือน มีทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วน

หลักสูตรมุ่งเน้นงาน Operation และ  Maintenance และสร้างเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมขนส่งทางราง เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักปฏิบัติให้มีความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรองรับตลาดงานระบบรางที่กำลังเติบโตในปัจจุบันและอนาคตสนใจสมัครเรียนได้ที่: http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/view.php?id=3817M01G

Curriculum

A new Master of Engineering Programme in Railway Transportation System (International Program) at Mahidol University is a 2 year Programme delivered in Engilish Each course is designed as a 2 week block delivered by CLARE’s team and international guest lectures. Built around the core of railway planning, operation and management, the program offers courses on railway topics with different emphasis including transportation engineering, industrial and material engineering, civil engineering, electrical engineering and mechanical engineering.

เว็บไซต์กลุ่มสาขา : http://claremahidol.com/index.php/en/

 

 

10. Details of Scholarship

    • Engineering Faculty, Mahidol University Alumni Scholarship (ทุนสนับสนุนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
    • 2018 Mahidol Postgraduate Scholarships for Graduate International Students

 

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assit. Prof. Dr.Phumin Kirawanich
Email : Phumin.kir@mahidol.ac.th
Room R234, 1rd Building, Floor 2, The Cluster of Logistics and Rail Engineering, 
Faculty of Engineering, Mahidol University
Tel: 02-889-2138 (ext. 6619)

Program Secretary

Dr.Natachai Wongchavalidkul
Email : natachaiw@gmail.com
Room R234, 1rd Building, Floor 2, The Cluster of Logistics and Rail Engineering, 
Faculty of Engineering, Mahidol University
Tel: 02-889-2138 (ext. 6619) Tel
081 440 8160

Program Coordinator

Miss. Napas Malangpoo
Email : napas.mal@mahidol.ac.th

Email : napas089@gmail.com

Room R234, 1rd Building, Floor 2, The Cluster of Logistics and Rail Engineering, 
Faculty of Engineering, Mahidol University
Tel: 02-889-2138 (ext. 6619) Tel.089 669 3386


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th