เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   30   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ https://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ระบบขนส่งทางราง)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดม
ศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน แผน ข
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดม
ศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
(๔) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่า ๓ ปี
(๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรวางแผนการเดินรถ วิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง และ วิศวกรที่ปรึกษาด้านการวางแผน ระบบขนส่งทางราง
- นักวิจัยระบบขนส่งทางราง

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศรร๕๐๑ : สัมมนาระบบขนส่งทางราง 1
วศรร๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการขนส่งทางราง 2
วศรร๕๐๓ : การวางแผนและบริหารจัดการโครงการขนส่งทางราง 3
วศรร๕๐๔ : องค์ประกอบและมาตรฐานระบบราง 3
วศรร๕๐๕ : อาณัติสัญญาณและการเดินรถไฟ 3
วศรร๕๐๖ : หลักการของการออกแบบบริการและบำรุงรักษาสำหรับระบบรถไฟ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศรร๕๑๑ : สถิติประยุกต์และการจำลองสถานการณ์สำหรับการวางแผนระบบราง 3
วศรร๕๑๒ : การวางแผนและจัดตารางการเดินรถไฟ 3
วศรร๕๑๓ : เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางราง 3
วศรร๕๑๔ : การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ 3
วศรร๕๑๕ : การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการเดินทาง 3
วศรร๕๑๖ : การขนส่งและโลจิสติกส์ของสินค้าทางราง 3
วศรร๕๑๗ : การขนส่งอย่างยั่งยืน 3
วศรร๕๑๘ : วัสดุและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมราง 3
วศรร๕๑๙ : การตรวจสอบและประเมินผลการบำรุงรักษางานโลหะในอุตสาหกรรมระบบราง 3
วศรร๕๒๑ : วิศวกรรมทางรถไฟ 3
วศรร๕๒๒ : การออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ 3
วศรร๕๓๑ : ระบบอินเทอร์เฟซไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือของระบบ 3
วศรร๕๓๒ : อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3
วศรร๕๓๓ : ระบบไฟฟ้าและการลากจูงรถไฟ 3
วศรร๕๓๔ : ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับจ่ายรถไฟ 3
วศรร๕๔๑ : วิศวกรรมล้อเลื่อน 3
วศรร๕๔๒ : พลศาสตร์ขั้นสูง 3
วศรร๕๔๓ : การควบคุมเชิงเส้น 3
วศรร๕๕๑ : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราง 3
วศรร๕๕๒ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเมืองอัจฉริยะ 3
วศรร๕๙๑ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๑ 3
วศรร๕๙๒ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๒ 3
วศรร๕๙๓ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๓ 3
วศรร๕๙๔ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๔ 3
วศรร๕๙๕ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๕ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศรร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศรร๕๐๑ : สัมมนาระบบขนส่งทางราง 1
วศรร๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการขนส่งทางราง 2
วศรร๕๐๓ : การวางแผนและบริหารจัดการโครงการขนส่งทางราง 3
วศรร๕๐๔ : องค์ประกอบและมาตรฐานระบบราง 3
วศรร๕๐๕ : อาณัติสัญญาณและการเดินรถไฟ 3
วศรร๕๐๖ : หลักการของการออกแบบบริการและบำรุงรักษาสำหรับระบบรถไฟ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศรร๕๑๑ : สถิติประยุกต์และการจำลองสถานการณ์สำหรับการวางแผนระบบราง 3
วศรร๕๑๒ : การวางแผนและจัดตารางการเดินรถไฟ 3
วศรร๕๑๓ : เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางราง 3
วศรร๕๑๔ : การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ 3
วศรร๕๑๕ : การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการเดินทาง 3
วศรร๕๑๖ : การขนส่งและโลจิสติกส์ของสินค้าทางราง 3
วศรร๕๑๗ : การขนส่งอย่างยั่งยืน 3
วศรร๕๑๘ : วัสดุและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมราง 3
วศรร๕๑๙ : การตรวจสอบและประเมินผลการบำรุงรักษางานโลหะในอุตสาหกรรมระบบราง 3
วศรร๕๒๑ : วิศวกรรมทางรถไฟ 3
วศรร๕๒๒ : การออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ 3
วศรร๕๓๑ : ระบบอินเทอร์เฟซไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือของระบบ 3
วศรร๕๓๒ : อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3
วศรร๕๓๓ : ระบบไฟฟ้าและการลากจูงรถไฟ 3
วศรร๕๓๔ : ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับจ่ายรถไฟ 3
วศรร๕๔๑ : วิศวกรรมล้อเลื่อน 3
วศรร๕๔๒ : พลศาสตร์ขั้นสูง 3
วศรร๕๔๓ : การควบคุมเชิงเส้น 3
วศรร๕๕๑ : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราง 3
วศรร๕๕๒ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเมืองอัจฉริยะ 3
วศรร๕๙๑ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๑ 3
วศรร๕๙๒ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๒ 3
วศรร๕๙๓ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๓ 3
วศรร๕๙๔ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๔ 3
วศรร๕๙๕ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๕ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศรร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร