เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 1 :     15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

รหัสหลักสูตร 3319CG01

GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

วิชาเอก
 • วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป
 • ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  คณะ/สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
  เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th
  จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 6 คน

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางทันตแพทยศาสตร์
  ๒. ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  ๓. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
  ๔. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างน้อย ๑ ปี
  ๕. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

  เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  

  เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. วิธีการคัดเลือก

  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร

  - สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร

  - สอบสัมภาษณ์

  4. กำหนดการสอบคัดเลือก

  มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  วิชาทันตกรรมทั่วไป

  วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

  เวลา : 9.00 - 10.00 น.

  สถานที่ : ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์

  วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

  เวลา : 9.00 - 12.00 น.

  สถานที่ : ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซอยโยรี)

  5. หลักฐานการสมัคร

  ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

  1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

  เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
  ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


  2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
  3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


  ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

  6. วิธีการรับสมัคร

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก) 19-20            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 25            หน่วยกิต
  หมวดวิชาพื้นฐาน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 1-2            หน่วยกิต
  รายวิชาในหลักสูตร
  รายวิชาในหลักสูตร
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  ทพปท๘๑๐ : หลักการของชีววิทยาระดับโมเลกุล 1
  ทพปท๘๑๑ : จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางปริทันต์ 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์
  ทพวด๕๘๑ : สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑ 1
  ทพวด๕๘๒ : สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒ 1
  ทพวด๕๘๕ : สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย 1
  ทพวด๕๘๘ : วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
  ทพวด๕๘๙ : วิทยาเอ็นโดดอนต์: ฝึกปฏิบัติการ 2
  ทพวด๕๙๐ : วิทยาเอ็นโดดอนต์ทางคลินิก ๑ 3
  ทพวด๕๙๑ : วิทยาเอ็นโดดอนต์ทางคลินิก ๒ 3
  ทพวด๕๙๒ : วิทยาเอ็นโดดอนต์ทางคลินิก ๓ 4
  ทพวด๕๙๙ : รายงานเฉพาะทาง 3
     วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป
  ทพทส546 : การบริบาลอย่างเข้าใจทางคลินิก ๒ 4
  ทพทส๕๐๒ : วิทยาการระบาดทางทันตกรรม 1
  ทพทส๕๐๔ : แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป 3
  ทพทส๕๐๗ : การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1
  ทพทส๕๑๑ : รายงานเฉพาะทาง 2
  ทพทส๕๑๒ : ทันตกรรมรากเทียม 1
  ทพทส๕๑๕ : บริบาลทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 2
  ทพทส๕๒๓ : สัมมนาทันตกรรมทั่วไป 1
  ทพทส๕๓๔ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ทพทส๕๔๕ : การบริบาลอย่างเข้าใจทางคลินิก ๑ 3
  ทพทส๕๗๑ : เวชศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
     วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว
  ทพรบ๘๑๒ : วิทยาการสบฟัน 1
  ทพรบ๘๑๓ : ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร 1
  ทพรบ๘๑๔ : วิทยาระบบบดเคี้ยวขั้นสูง 2
  ทพรบ๘๑๕ : คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว ๑ 3
  ทพรบ๘๒๑ : สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย 1
  ทพรบ๘๒๒ : สัมมนาวิทยาระบบบดเคี้ยว 1
  ทพรบ๘๒๓ : คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว ๒ 4
  ทพรบ๘๒๔ : คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว ๓ 4
  ทพรบ๘๘๘ : รายงานเฉพาะทางวิทยาระบบบดเคี้ยว 3
     วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ
  ทพทห๘๐๑ : ทันตกรรมหัตถการคลินิก 1
  ทพทห๘๐๒ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกเพื่อความสวยงาม 1
  ทพทห๘๑๐ : ทันตกรรมหัตถการพื้นฐานสำหรับคลินิก 2
  ทพทห๘๑๑ : วิทยาโรคฟันผุ 2
  ทพทห๘๑๒ : ทันตวัสดุและเครื่องมือสำหรับบูรณะฟัน 2
  ทพทห๘๑๓ : ทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 2
  ทพทห๘๒๑ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกขั้นสูง 2
  ทพทห๘๒๓ : สัมมนาทันตกรรมหัตถการ 1
  ทพทห๘๒๔ : กรณีน่าสนใจทางทันตกรรมหัตถการ 1
  ทพทห๘๘๘ : รายงานเฉพาะทางทันตกรรมหัตถการ 3
     วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทพกย๖๐๑ : กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของศีรษะและคอ 1
  ทพพย๘๒๖ : พยาธิวิทยาช่องปากวินิจฉัย 1
  ทพรส๘๑๑ : ฟิสิกส์การแผ่รังสี 2
  ทพรส๘๑๒ : ชีววิทยาการแผ่รังสี 1
  ทพรส๘๑๓ : รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกรทางคลินิกขั้นพื้นฐาน 4
  ทพรส๘๒๑ : เทคนิคการถ่ายภาพ และการแปลภาพรังสี 2
  ทพรส๘๒๒ : สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางรังสีวิทยา 1
  ทพรส๘๒๓ : สัมมนารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 1
  ทพรส๘๒๔ : ประชุมร่วมทางพยาธิวิทยาคลินิก 1
  ทพรส๘๒๕ : รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกรทางคลินิกขั้นสูง 4
  ทพรส๘๘๘ : รายงานเฉพาะทางรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทพศศ๘๑๑ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๑ 2
  ทพศศ๘๑๒ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก ๑ 4
  ทพศศ๘๑๓ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก ๒ 3
  ทพศศ๘๒๑ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ 2
  ทพศศ๘๒๒ : สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2
  ทพศศ๘๒๓ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก ๓ 4
  ทพศศ๘๒๔ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก ๔ 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก
  ทพวป๘๐๔ : สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย 1
  ทพวป๘๑๑ : เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 3
  ทพวป๘๑๒ : เวชศาสตร์ทั่วไป 1
  ทพวป๘๑๓ : สัมมนาเวชศาสตร์ช่องปาก 1
  ทพวป๘๑๘ : เวชศาสตร์ช่องปากทางคลินิก 4
  ทพวป๘๑๙ : สรีรวิทยาเชิงพยาธิวิทยาประยุกต์ 1
  ทพวป๘๒๕ : การใช้ยาทางเวชศาสตร์ช่องปาก 1
  ทพวป๘๒๖ : สัมมนาเวชศาสตร์ช่องปากปัจจุบัน 1
  ทพวป๘๒๗ : ประชุมร่วมพยาธิวิทยาคลินิก 1
  ทพวป๘๒๙ : เวชศาสตร์ช่องปากทางคลินิกขั้นสูง 4
  ทพวป๘๘๘ : รายงานเฉพาะทางเวชศาสตร์ช่องปาก 2
     วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ทพทด๘๑๑ : การปรับพฤติกรรมในเด็ก 1
  ทพทด๘๑๒ : การดูแลรักษาทันตกรรมในเด็ก 1
  ทพทด๘๑๓ : ทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 1
  ทพทด๘๑๔ : ทันตกรรมสำหรับเด็กทางคลินิก ๑ 4
  ทพทด๘๑๕ : ทันตกรรมสำหรับเด็กทางคลินิก ๒ 3
  ทพทด๘๒๑ : ทันตกรรมในเด็กพิเศษและโรคทางระบบ 1
  ทพทด๘๒๒ : สัมมนาทันตกรรมเด็ก 1
  ทพทด๘๒๓ : สัมมนาการดูแลทันตกรรมผู้ป่วยเด็ก 1
  ทพทด๘๘๘ : รายงานเฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก 3
  ทพทห๘๒๒ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกขั้นสูงเพื่อความสวยงาม 2
     วิชาเอกปริทันตวิทยา
  ทพปท๘๐๑ : สัมมนาทางพยาธิวิทยาเชิงปริทันต์ 2
  ทพปท๘๐๒ : สัมมนาการบำบัดเชิงปริทันต์ 2
  ทพปท๘๑๒ : ปริทันตวิทยาขั้นสูง 3
  ทพปท๘๑๓ : ปริทันตศาสตร์คลินิกขั้นสูง ๑ 2
  ทพปท๘๑๔ : ปริทันตศาสตร์คลินิกขั้นสูง ๒ 2
  ทพปท๘๒๐ : สัมมนาวรรณกรรมด้านปริทันตวิทยา 1
  ทพปท๘๒๑ : ปริทันตศาสตร์คลินิกขั้นสูง ๓ 2
  ทพปท๘๒๒ : ปริทันตศาสตร์คลินิกขั้นสูง ๔ 3
  ทพปท๘๘๘ : รายงานเฉพาะทางปริทันตวิทยา 2
  ทพวป๘๑๙ : สรีรวิทยาเชิงพยาธิวิทยาประยุกต์ 1
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ทพทส๕๗๐ : ชีวสถิติเบื้องต้น 1
  ทพทห๘๒๕ : ทันตกรรมหัตถการประยุกต์ 2
  ทพทห๘๒๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรมหัตถการ 1
  ทพผส๖๐๙ : การถ่ายภาพในช่องปาก 1
  ทพผส๖๓๔ : คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางทันตแพทยศาสตร์ 1
  ทพรบ๘๓๑ : การบำบัดการสบฟัน 1
  ทพรบ๘๓๒ : ความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว 1
  ทพรบ๘๓๓ : ความผิดปกติของใบหน้า-ช่องปาก 1
  ทพวด๕๘๗ : วรรณกรรมปัจจุบันทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
  ทพวด๕๙๔ : วิทยาเอ็นโดดอนต์ทางคลินิก:การจัดการสหสาขา 1
  ทพศศ๘๘๘ : การทบทวนวรรณกรรม 2
  หมวดวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต
     วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์
  ทพวด๕๗๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
  ทพวด๕๗๕ : ชีววิทยาของเนื้อเยื่อช่องปาก 2
     วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป
  ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2
     วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว
  ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  ทพรบ๘๑๑ : วิทยาระบบบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปาก 2
     วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ
  ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2
     วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2
     วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก
  ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2
     วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2
     วิชาเอกปริทันตวิทยา
  ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  - ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการในการรักษาในแต่ละวิชาเอก
  - นักวิชาการ ผู้สามารถเผยแพร่ความรู้ในแต่ละวิชาเอกต่อวงการสาธารณสุข

  9. รายละเอียดอื่นๆ

  -

  10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

  -

  11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  12. ข้อมูลติดต่อ

  เลขานุการหลักสูตร


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th