Skip to main content

Prospective Students

การสอบข้อเขียน

กำหนดการสอบข้อเขียนผู้สมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

 

วันที่สอบสำหรับผู้สมัครรอบที่ 1 วันที่สอบสำหรับผู้สมัครรอบที่ 2 * วิชาที่สอบ เวลาที่สอบ สถานที่สอบ
17 ม.ค. 2558 16 พ.ค. 2558
* เปิดรับสมัคร เฉพาะบาง หลักสูตรสาขาวิชา
 1. วิชาภาษาอังกฤษ
 2. วิชาความรู้ทั่วไป
 3. วิชาพื้นฐาน**
 • 8.30 – 11.30 น.
 • 11.30 –12.30 น.
 • 13.30 –16.30 น.
ม. มหิดล ศาลายา จ. นครปฐม โดยดูรายละเอียดห้องสอบ ได้จาก www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขา ทุกแห่ง

* ดูรายละเอียดวิชาสอบในการสอบวิชาพื้นฐาน จากตารางการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

**ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนให้ตรงกับช่วงกำหนดการสอบในรอบที่สมัคร


โดยผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนดังนี้

วิชาภาษาอังกฤษ

 • ผู้สมัครระดับดุษฎีบัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษข้อสอบ TOEFL – ITP (ใช้เวลาสอบประมาณ 115 นาที)
 • ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษซึ่งออกข้อสอบโดยหน่วยภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบ "ผ่าน" ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ดูรายละเอียดดังนี้

ขอให้ผู้สมัครแนบหลักฐานแสดงการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ จากบัณฑิตวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยจะได้รับ การยกเว้น ไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร)

ทั้งนี้ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกตามกำหนดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละรอบ / ปีการศึกษา (ตามตารางข้างต้น) ไม่สามารถนำผลสอบมาใช้ในการพิจารณาสำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในviewsต่อไปได้

วิชาความรู้ทั่วไป

ประกอบด้วย

 • ความถนัดทั่วไป
 • คณิตศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาพื้นฐาน

 • วิชาพื้นฐานตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาจะกำหนดให้สอบ

ในวันสอบผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงต่อกรรมคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ)


  732  views