เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)

วิชาเอก

 • วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
 • วิชาเอกจักษุวิทยา
 • วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
 • วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
 • วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
 • วิชาเอกตจวิทยา
 • วิชาเอกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • วิชาเอกรังสีวิทยาวินิจฉัย
 • วิชาเอกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 • วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
 • วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • วิชาเอกศัลยศาสตร์
 • วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
 • วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา
 • วิชาเอกออร์โธปิดิกส์
 • วิชาเอกอายุรศาสตร์
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
  ๒. เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๓. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  ๔. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ (๒) ถึงข้อ (๔) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาแกน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสายวิชาการ ในองค์กรของรัฐหรือเอกชน
  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสายบริหารในองค์กรของรัฐหรือเอกชน
  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการเฉพาะสาขาเมื่อศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา

  รายวิชาในหลักสูตร

  รายวิชาในหลักสูตร
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รมปส๗๐๑ : วิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิกสัมพันธ์ 2
  รมปส๗๐๒ : ระบบสุขภาพและการจัดการบริการสุขภาพ 1
  รมปส๗๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     กลุ่มเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  รมวน๗๐๑ : ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1
  รมวน๗๐๒ : หลักการทางการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี 3
  รมวน๗๐๓ : การออกแบบการตรวจสแกนและความปลอดภัยทางรังสี 3
  รมวน๗๐๔ : ภาพวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑ 3
  รมวน๗๐๕ : การรักษาโรคต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสี 3
  รมวน๗๐๖ : หัวข้อทันยุคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2
  รมวน๗๐๗ : วิทยาการตรวจสแกนมะเร็งทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  รมวน๗๐๘ : การรักษาโรคมะเร็งด้วยสารกัมมันตรังสี 3
  รมวน๗๐๙ : สัมมนาเชิงการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
     กลุ่มรังสีวิทยาวินิจฉัย
  รมรส๗๐๑ : ภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน ๑ 3
  รมรส๗๐๒ : ภาพวินิจฉัยช่องท้อง ๑ 3
  รมรส๗๐๓ : ภาพวินิจฉัยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ๑ 3
  รมรส๗๐๔ : ภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ 3
  รมรส๗๐๕ : ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๑ 3
  รมรส๗๐๖ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๑ 3
  รมรส๗๐๗ : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท 3
  รมรส๗๐๘ : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบลำตัว ๑ 3
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  รมกม๗๐๑ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยในที่มีการเจ็บป่วยฉับพลัน 3
  รมกม๗๐๒ : เวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 3
  รมกม๗๐๓ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก 3
  รมกม๗๐๔ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยในที่เป็นเด็กโต 3
  รมกม๗๐๕ : การบริบาลทารกแรกเกิดวิกฤต 3
  รมกม๗๐๖ : กุมารเวชศาสตร์กึ่งวิกฤต 3
  รมกม๗๐๗ : โครงงานวิจัยทางกุมารเวชศาสตร์ ๑ 3
  รมกม๗๐๘ : โครงงานวิจัยทางกุมารเวชศาสตร์ ๒ 3
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  รมจษ๗๐๑ : หลักการพื้นฐานทางจักษุวิทยา 3
  รมจษ๗๐๒ : จักษุวิทยาคลินิก ๑ 3
  รมจษ๗๐๓ : จักษุวิทยาคลินิก ๒ 3
  รมจษ๗๐๔ : หัตถการทางจักษุวิทยา ๑ 2
  รมจษ๗๐๕ : หัตถการทางจักษุวิทยา ๒ 3
  รมจษ๗๐๖ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๑ 3
  รมจษ๗๐๗ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๒ 3
  รมจษ๗๐๘ : โครงงานวิจัยทางจักษุวิทยา ๑ 2
  รมจษ๗๐๙ : โครงงานวิจัยทางจักษุวิทยา ๒ 2
     วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
  รมจว๗๐๑ : ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ 2
  รมจว๗๐๒ : การปฏิบัติงานทางคลินิกและการประเมินทางจิตเวชศาสตร์ ๑ 2
  รมจว๗๐๓ : การปฏิบัติงานทางคลินิกและการประเมินทางจิตเวชศาสตร์ ๒ 2
  รมจว๗๐๔ : ทักษะการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยนอกทางจิตเวช ๑ 2
  รมจว๗๐๕ : ทักษะการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยนอกทางจิตเวช ๒ 2
  รมจว๗๐๖ : การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช 2
  รมจว๗๐๗ : สัมมนาหัวข้อคัดสรรทางจิตเวชศาสตร์ 3
  รมจว๗๐๘ : กรณีศึกษาผู้ป่วยทางจิตเวชศาสตร์ 3
  รมจว๗๐๙ : การดูแลผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่ซับซ้อน ๑ 2
  รมจว๗๑๐ : จิตบำบัด 2
  รมจว๗๑๑ : การดูแลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นขั้นพื้นฐาน 2
     วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
  รมพย๗๐๑ : ศัลยพยาธิวิทยาด้วยตาเปล่า ๑ 3
  รมพย๗๐๒ : ศัลยพยาธิวิทยาด้วยตาเปล่า ๒ 3
  รมพย๗๐๔ : จุลพยาธิวิทยาวินิจฉัย ๒ 3
  รมพย๗๐๕ : การให้คำปรึกษาทางพยาธิวิทยาระหว่างการผ่าตัด ๑ 3
  รมพย๗๐๖ : การให้คำปรึกษาทางพยาธิวิทยาระหว่างการผ่าตัด ๒ 3
  รมพย๗๐๘ : เซลล์พยาธิวิทยา 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
  รมพค๗๑๖ : เคมีคลินิกและพิษวิทยา 2
  รมพค๗๑๗ : วิทยาการพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและ จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 2
  รมพค๗๑๘ : โลหิตวิทยาคลินิกพื้นฐาน 2
  รมพค๗๑๙ : เวชศาสตร์บริการโลหิต 2
  รมพค๗๒๐ : จุลชีววิทยาคลินิก 2
  รมพค๗๒๑ : เซลล์พันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์ 2
  รมพค๗๒๒ : การปฏิบัติการทางเคมีคลินิก: หลักการ เทคนิคและความสัมพันธ์ทางคลินิก 2
  รมพค๗๒๓ : พยาธิวิทยาคลินิกห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 2
  รมพค๗๒๔ : หลักการทางห้องปฏิบัติการด้านโลหิตวิทยา 2
  รมพค๗๒๕ : การปฏิบัติทางเวชศาสตร์การบริการโลหิต 2
  รมพค๗๒๖ : จุลชีววิทยาคลินิกเชิงปฏิบัติ 2
  รมพค๗๒๗ : สร้างเสริมประสบการณ์ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ 2
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  รมวส๗๐๑ : ความรู้พื้นฐานทางการระงับความรู้สึก 2
  รมวส๗๐๒ : พื้นฐานทางภาพรังสีวินิจฉัยสำหรับวิสัญญีแพทย์ 1
  รมวส๗๐๓ : หลักการทางวิสัญญีวิทยา 3
  รมวส๗๐๔ : วิสัญญีคลินิก 3
  รมวส๗๐๕ : การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะทาง 3
  รมวส๗๐๗ : การระงับความรู้สึกเด็ก ๑ 3
  รมวส๗๐๘ : การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดทางระบบประสาท ๑ 3
  รมวส๗๐๙ : การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและ ทรวงอก ๑ 3
  รมวส๗๑๐ : หัวข้อทันยุคและสัมมนาทางวิสัญญีวิทยา 3
  รมวส๗๑๙ : หัตถการทางวิสัญญี 1
  รมวส๗๒๐ : การระงับความรู้สึกเฉพาะทาง 3
  รมวส๗๒๑ : สัมมนาทางวิสัญญีวิทยา 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  รมวฟ๗๐๑ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๑ 3
  รมวฟ๗๐๒ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ 1
  รมวฟ๗๐๓ : ไฟฟ้าวินิจฉัย ๑ 3
  รมวฟ๗๐๔ : ไฟฟ้าวินิจฉัย ๒ 1
  รมวฟ๗๐๕ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบประสาท ๑ 3
  รมวฟ๗๐๖ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบประสาท ๒ 2
  รมวฟ๗๐๗ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ๑ 3
  รมวฟ๗๐๘ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกลุ่มโรคเฉพาะอื่นๆ ๑ 3
  รมวฟ๗๐๙ : กายอุปกรณ์เทียมและเสริม ๑ 1
  รมวฟ๗๑๐ : การฝึกปฏิบัติงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยใน 1
  รมวฟ๗๑๑ : ชีวสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๑ 1
  รมวฟ๗๑๒ : ชีวสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ 1
  รมวฟ๗๑๓ : ชีวสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ 1
     วิชาเอกศัลยศาสตร์
  รมศศ๗๐๑ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 1
  รมศศ๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๑ 3
  รมศศ๗๐๓ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๑ 3
  รมศศ๗๐๔ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๑ 3
  รมศศ๗๐๕ : หลักการทางกุมารศัลยศาสตร์ 3
  รมศศ๗๐๖ : หลักการศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ๑ 3
  รมศศ๗๐๗ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งพื้นฐาน 3
  รมศศ๗๐๘ : เวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม 2
  รมศศ๗๐๙ : วิจัยทางศัลยศาสตร์ 3
     วิชาเอกอายุรศาสตร์
  รมอย๗๐๓ : อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ๑ 2
  รมอย๗๐๔ : อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ๒ 2
  รมอย๗๐๕ : อายุรศาสตร์ผู้ป่วยใน ๑ 3
  รมอย๗๐๖ : อายุรศาสตร์ผู้ป่วยใน ๒ 3
  รมอย๗๐๗ : เวชบำบัดวิกฤตและกึ่งวิกฤตทางอายุรศาสตร์ ๑ 3
  รมอย๗๐๘ : เวชบำบัดวิกฤตและกึ่งวิกฤตทางอายุรศาสตร์ ๒ 3
  รมอย๗๑๐ : การรายงานผู้ป่วยน่าสนใจ 1
  รมอย๗๑๑ : สโมสรวารสารทางอายุรศาสตร์ 1
  รมอย๗๒๘ : โครงการวิจัยทางอายุรศาสตร์ ๒ 1
  รมอย๗๒๙ : ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน 3
     วิชาเอกตจวิทยา
  รมตจ๗๐๑ : หลักการตจวิทยา ๑ 1
  รมตจ๗๐๒ : จุลพยาธิวิทยาผิวหนัง ๑ 1
  รมตจ๗๐๓ : หลักการตจวิทยา ๒ 1
  รมตจ๗๐๔ : จุลพยาธิวิทยาผิวหนัง ๒ 1
  รมตจ๗๐๕ : การประเมินเชิงวิพากษ์ทางวารสารตจวิทยา 1
  รมตจ๗๐๖ : สัมมนาผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1
  รมตจ๗๐๗ : สัมมนาผู้ป่วยตจวิทยา 2
  รมตจ๗๐๘ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยใน ๑ 2
  รมตจ๗๐๙ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยใน ๒ 2
  รมตจ๗๑๐ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยใน ๓ 1
  รมตจ๗๑๑ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๑ 1
  รมตจ๗๑๒ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๒ 1
  รมตจ๗๑๓ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๓ 1
  รมตจ๗๑๔ : สัมมนาวิชาโรคผิวหนัง 1
  รมตจ๗๑๕ : สัมมนางานวิชาการตำราโรคผิวหนัง 1
  รมตจ๗๑๖ : โครงงานวิจัยทางตจวิทยา ๑ 3
  รมตจ๗๑๗ : โครงงานวิจัยทางตจวิทยา ๒ 3
     วิชาเอกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  รมรร๗๐๑ : รังสีรักษามะเร็งเต้านม ๑ 3
  รมรร๗๐๒ : รังสีรักษามะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี ๑ 3
  รมรร๗๐๓ : รังสีรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ ๑ 3
  รมรร๗๐๔ : รังสีรักษามะเร็งและเนื้องอกสมอง ๑ 3
  รมรร๗๐๕ : รังสีรักษามะเร็งระบบทางเดินอาหาร ๑ 3
  รมรร๗๐๖ : รังสีรักษามะเร็งปอด 3
  รมรร๗๐๗ : รังสีรักษามะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย 3
  รมรร๗๐๘ : โครงงานวิจัยทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 3
     วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
  รมปศ๗๐๑ : ประสาทศัลยศาสตร์ร่วมสมัย 3
  รมปศ๗๐๒ : ประสาทศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 3
  รมปศ๗๐๓ : ประสาทศัลยศาสตร์เนื้องอกในสมอง ๑ 3
  รมปศ๗๐๔ : ประสาทศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ๑ 3
  รมปศ๗๐๕ : ประสาทศัลยศาสตร์หลอดเลือด ๑ 3
  รมปศ๗๐๖ : ประสาทศัลยศาสตร์เนื้องอกในสมอง ๒ 3
  รมปศ๗๐๗ : ประสาทศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ๒ 3
  รมปศ๗๐๘ : ประสาทศัลยศาสตร์หลอดเลือด ๒ 3
  รมศศ๗๐๔ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๑ 3
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  รมศย๗๐๑ : ยูโรวิทยาคลินิก 2
  รมศย๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาผู้ป่วยนอก 3
  รมศย๗๐๓ : ภาวะฉุกเฉินทางยูโรวิทยา 3
  รมศย๗๐๔ : โรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ และการผ่าตัดสร้างเสริมระบบทางเดินปัสสาวะ 3
  รมศย๗๐๕ : ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะเด็กและสตรี 3
  รมศย๗๐๖ : การปลูกถ่ายไตและสุขภาพเพศชาย 3
  รมศย๗๐๗ : โรคมะเร็งและการผ่าตัดผ่านกล้องของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย 3
  รมศศ๗๐๑ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 1
  รมศศ๗๐๙ : วิจัยทางศัลยศาสตร์ 3
     วิชาเอกออร์โธปิดิกส์
  รมอธ๗๐๑ : อุบัติเหตุออร์โธปิดิกส์ขั้นพื้นฐาน 3
  รมอธ๗๐๒ : ออร์โธปิดิกส์เด็ก 3
  รมอธ๗๐๓ : ออร์โธปิดิกส์ทางกระดูกสันหลัง 3
  รมอธ๗๐๔ : ออร์โธปิดิกส์ทางเวชศาสตร์การกีฬา 3
  รมอธ๗๐๕ : ออร์โธปิดิกส์ทางมือและรยางค์บนและจุลศัลยศาสตร์ 3
  รมอธ๗๐๖ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางข้อสะโพกและข้อเข่า 3
  รมอธ๗๐๗ : หลักการพื้นฐานทางการวิจัยออร์โธปิดิกส์ 3
  รมอธ๗๐๘ : ปฏิบัติการวิจัยทางออร์โธปิดิกส์ 3
     วิชาเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
  รมสน๗๐๑ : ศัลยกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 3
  รมสน๗๐๒ : ภาวะฉุกเฉินทางโสต ศอ นาสิก 1
  รมสน๗๐๓ : วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 3
  รมสน๗๐๔ : หัตถการพื้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 3
  รมสน๗๐๕ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๑ 3
  รมสน๗๐๖ : นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ ๑ 3
  รมสน๗๐๗ : ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ และวิทยากล่องเสียง ๑ 3
  รมสน๗๐๘ : โสต ศอ นาสิกวิทยาทั่วไปและเด็ก ๑ 3
  รมสน๗๐๙ : การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     กลุ่มเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  รมวน๗๑๐ : สโมสรวารสารทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  รมวน๗๑๑ : ภาพวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒ 3
  รมวน๗๑๒ : การถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  รมวน๗๑๓ : การตรวจมวลกระดูก 3
  รมวน๗๑๖ : โครงงานวิจัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  รมวน๗๑๗ : หลักการการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แบบไม่ถ่ายภาพ 3
     กลุ่มรังสีวิทยาวินิจฉัย
  รมรส ๗ : ภาพวินิจฉัยเต้านม ๒ 3
  รมรส๗๐๙ : ภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน ๒ 3
  รมรส๗๑๐ : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบลำตัว ๒ 3
  รมรส๗๑๑ : ภาพวินิจฉัยช่องท้อง ๒ 3
  รมรส๗๑๒ : ภาพวินิจฉัยช่องท้อง ๓ 3
  รมรส๗๑๓ : ภาพวินิจฉัยช่องท้อง ๔ 3
  รมรส๗๑๔ : ภาพวินิจฉัยเด็ก ๑ 3
  รมรส๗๑๕ : ภาพวินิจฉัยเด็ก ๒ 3
  รมรส๗๑๖ : ภาพวินิจฉัยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ๒ 3
  รมรส๗๑๗ : ภาพวินิจฉัยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ๓ 3
  รมรส๗๑๘ : ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ 3
  รมรส๗๑๙ : ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๓ 3
  รมรส๗๒๐ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๒ 3
  รมรส๗๒๑ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๓ 3
  รมรส๗๒๒ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๔ 3
  รมรส๗๒๓ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๕ 3
  รมรส๗๒๔ : ภาพวินิจฉัยเต้านม ๑ 3
  รมรส๗๒๖ : ภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ 3
  รมรส๗๒๗ : ภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๓ 3
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  รมกม๗๐๙ : กุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 3
  รมกม๗๑๐ : สัมมนากุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง 3
  รมกม๗๑๓ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยในที่มีโรคติดเชื้อ 3
  รมกม๗๑๔ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยในที่เป็นเด็กเล็ก 3
  รมกม๗๑๕ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง 3
  รมกม๗๑๖ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 3
  รมกม๗๑๗ : กุมารเวชศาสตร์สังคมและชุมชนและเวชศาสตร์วัยรุ่น 3
  รมกม๗๑๘ : กุมารเวชศาสตร์วิกฤต 3
  รมกม๗๑๙ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 3
  รมกม๗๒๐ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 3
  รมกม๗๒๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 3
  รมกม๗๒๒ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 3
  รมกม๗๒๓ : กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา 3
  รมกม๗๒๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 3
  รมกม๗๒๕ : กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 3
  รมกม๗๒๖ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 3
  รมกม๗๒๗ : กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 3
  รมกม๗๒๘ : กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม 3
  รมกม๗๓๐ : กุมารเวชศาสตร์โรคไต 3
  รมกม๗๓๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 3
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  รมจษ๗๑๐ : การตรวจและแปลผลทางจักษุวิทยา ๑ 3
  รมจษ๗๑๑ : การตรวจและแปลผลทางจักษุวิทยา ๒ 3
  รมจษ๗๑๒ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๓ 3
  รมจษ๗๑๓ : เลเซอร์ทางจักษุวิทยา 3
  รมจษ๗๑๔ : เนื้องอกทางจักษุวิทยา 3
  รมจษ๗๑๕ : การประเมินวรรณกรรมทางจักษุวิทยา 2
  รมจษ๗๑๖ : การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา ๑ 3
  รมจษ๗๑๗ : การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา ๒ 3
  รมจษ๗๑๘ : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางตา 2
  รมจษ๗๑๙ : จักษุสาธารณสุข 2
  รมจษ๗๒๐ : การวัดสายตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ 4
     วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
  รมจว๗๑๒ : ทฤษฎีจิตพลวัต 1
  รมจว๗๑๓ : การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า 3
  รมจว๗๑๔ : การดูแลผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่ซับซ้อน 2
  รมจว๗๑๕ : จิตเวชศาสตร์การรับปรึกษา 3
  รมจว๗๑๖ : การดูแลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ 3
  รมจว๗๑๗ : การดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๑ 2
  รมจว๗๑๘ : การดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๒ 2
  รมจว๗๑๙ : สัมมนาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 3
  รมจว๗๒๐ : สัมมนาการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 1
     วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
  รมพย๗๐๙ : สัมมนาพยาธิวิทยากายวิภาค ๑ 3
  รมพย๗๑๐ : สัมมนาพยาธิวิทยากายวิภาค ๒ 3
  รมพย๗๑๓ : เซลล์พยาธิวิทยาขั้นสูง 3
  รมพย๗๑๔ : สโมสรวารสารทางพยาธิวิทยากายวิภาค 3
  รมพย๗๑๖ : พยาธิวิทยานรีเวช 3
  รมพย๗๑๗ : พยาธิวิทยาเต้านม 3
  รมพย๗๑๘ : พยาธิวิทยาช่องอก 3
  รมพย๗๑๙ : พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี 3
  รมพย๗๒๐ : พยาธิวิทยาระบบโลหิต 3
  รมพย๗๒๑ : พยาธิวิทยาระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย และกล้ามเนื้อ 3
  รมพย๗๒๒ : พยาธิวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
  รมพค๗๐๘ : หลักการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย 1
  รมพค๗๐๙ : โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยาคลินิก 2
  รมพค๗๑๐ : วิทยาการขั้นสูงทางเคมีคลินิกและพิษวิทยา 2
  รมพค๗๑๑ : โลหิตวิทยาขั้นสูง 2
  รมพค๗๑๒ : เวชศาสตร์บริการโลหิตขั้นสูง 2
  รมพค๗๑๓ : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและไวรัสวิทยาขั้นสูง 2
  รมพค๗๑๔ : การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 2
  รมพค๗๑๕ : สโมสรวารสารทางพยาธิวิทยาคลินิก 2
  รมพค๗๒๘ : พิษวิทยา 1
  รมพค๗๒๙ : เวชปฏิบัติทางการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อและพันธุกรรมด้านภูมิคุ้มกัน 1
  รมพค๗๓๐ : ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาทางการแพทย์ 1
  รมพค๗๓๑ : การปฏิบัติทางเภสัชพันธุศาสตร์และการรักษาเฉพาะบุคคล 1
  รมพธ๖๐๓ : เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 1
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  รมวส๗๑๑ : การให้ยาระงับความรู้สึกในภาวะฉุกฉิน 3
  รมวส๗๑๒ : การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 3
  รมวส๗๑๓ : เวชบำบัดวิกฤตสำหรับวิสัญญีแพทย์ ๑ 3
  รมวส๗๑๔ : เวชบำบัดวิกฤตสำหรับวิสัญญีแพทย์ ๒ 3
  รมวส๗๑๕ : การระงับความรู้สึกเด็ก ๒ 3
  รมวส๗๑๖ : การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดทางระบบประสาท ๒ 3
  รมวส๗๑๗ : การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือด และทรวงอก ๒ 3
  รมวส๗๑๘ : การระงับปวด 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  รมวฟ๗๑๔ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ 1
  รมวฟ๗๑๕ : ไฟฟ้าวินิจฉัย ๓ 1
  รมวฟ๗๑๖ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบประสาท ๓ 2
  รมวฟ๗๑๗ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ๒ 2
  รมวฟ๗๑๘ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ๓ 2
  รมวฟ๗๑๙ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกลุ่มโรคเฉพาะอื่นๆ ๒ 3
  รมวฟ๗๒๐ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกลุ่มโรคเฉพาะอื่นๆ ๓ 3
  รมวฟ๗๒๑ : กายอุปกรณ์เทียมและเสริม ๒ 1
  รมวฟ๗๒๒ : กายอุปกรณ์เทียมและเสริม ๓ 1
  รมวฟ๗๒๓ : เทคโนโลยีก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๑ 1
  รมวฟ๗๒๔ : เทคโนโลยีก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ 1
  รมวฟ๗๒๕ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางโรคระบบประสาทไขสันหลัง 1
  รมวฟ๗๒๖ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางการบาดเจ็บของมือ 1
  รมวฟ๗๒๗ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูเลือกเอง 1
     วิชาเอกศัลยศาสตร์
  รมศศ๗๑๐ : ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ๑ 3
  รมศศ๗๑๑ : ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ๑ 3
  รมศศ๗๑๒ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๒ 3
  รมศศ๗๑๓ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๒ 3
  รมศศ๗๑๔ : ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ๒ 3
  รมศศ๗๑๕ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๒ 3
  รมศศ๗๑๖ : ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ๒ 3
  รมศศ๗๑๗ : หลักการศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ๒ 3
  รมศศ๗๑๘ : หลักการดูแลทางศัลยกรรมในผู้ป่วยเด็ก 3
  รมศศ๗๑๙ : โรคทางกุมารศัลยศาสตร์ 3
  รมศศ๗๒) : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๓ 3
  รมศศ๗๒๑ : การผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ๑ 3
  รมศศ๗๒๒ : จุลศัลยศาสตร์และการผ่าตัดเต้านม ๑ 3
  รมศศ๗๒๓ : การผ่าตัดบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการผ่าตัดเสริมสร้าง ๑ 3
  รมศศ๗๒๔ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๓ 3
  รมศศ๗๒๕ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๓ 3
  รมศศ๗๒๖ : ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ๓ 3
  รมศศ๗๒๘ : ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ๓ 3
  รมศศ๗๒๙ : ศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ในทรวงอกในผู้ใหญ่ 3
  รมศศ๗๓๐ : ศัลยศาสตร์หัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด 3
  รมศศ๗๓๑ : ศัลยกรรมปอดและทรวงอก 3
  รมศศ๗๓๓ : กุมารศัลยศาสตร์คลินิก ๑ 3
  รมศศ๗๓๔ : กุมารศัลยศาสตร์คลินิก ๒ 3
  รมศศ๗๓๕ : การผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ๒ 3
  รมศศ๗๓๖ : จุลศัลยศาสตร์และการผ่าตัดเต้านม ๒ 3
  รมศศ๗๓๗ : การผ่าตัดบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการผ่าตัดเสริมสร้าง ๒ 3
     วิชาเอกอายุรศาสตร์
  รมอย๗๑๓ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ 3
  รมอย๗๑๔ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 3
  รมอย๗๑๕ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 3
  รมอย๗๑๖ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคไต 3
  รมอย๗๑๗ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 3
  รมอย๗๑๘ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา 3
  รมอย๗๑๘ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคระบบประสาท 3
  รมอย๗๒๐ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 3
  รมอย๗๒๑ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 3
  รมอย๗๒๒ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคข้อ 3
  รมอย๗๒๓ : เวชบริบาลทางเวชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3
  รมอย๗๒๔ : เวชบริบาลทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 3
  รมอย๗๒๕ : เวชบริบาลทางโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ 3
  รมอย๗๒๖ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคผิวหนัง 3
     วิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่เจ็บป่วยโรคมะเร็ง
  รมกม๗๒๙ : กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 3
     วิชาเอกตจวิทยา
  รมตจ๗๑๘ : ตจศัลยศาสตร์ ๑ 2
  รมตจ๗๑๙ : ตจศัลยศาสตร์ ๒ 1
  รมตจ๗๒๐ : ตจเวชสำอาง 2
  รมตจ๗๒๑ : กุมารตจวิทยา 2
  รมตจ๗๒๒ : ตจรังสีวิทยา 2
  รมตจ๗๒๓ : คลินิกผื่นแพ้สัมผัสและลมพิษ 2
  รมตจ๗๒๔ : คลินิกผมและเล็บ 2
  รมตจ๗๒๕ : โรคเรื้อน 1
  รมตจ๗๒๖ : คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2
  รมตจ๗๒๗ : คลินิกวิทยาภูมิคุ้มกันและแพ้ยา 2
     วิชาเอกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  รมรร๗๐๙ : รังสีรักษามะเร็งระบบโลหิต มะเร็งในเด็ก มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 3
  รมรร๗๑๐ : รังสีรักษามะเร็งเต้านม ๒ 3
  รมรร๗๑๑ : รังสีรักษามะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี ๒ 3
  รมรร๗๑๒ : รังสีรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ ๒ 3
  รมรร๗๑๓ : รังสีรักษามะเร็งและเนื้องอกสมอง ๒ 3
  รมรร๗๑๔ : รังสีรักษามะเร็งระบบทางเดินอาหาร ๒ 3
  รมรร๗๑๕ : รังสีรักษาภาวะฉุกเฉินและประคับประคอง 3
  รมรร๗๑๖ : การทบทวนการวางแผนรังสีรักษา 2
  รมรร๗๑๗ : หัวข้อทันยุคทางรังสีรักษา 3
  รมรร๗๑๘ : สโมสรวารสารทางรังสีรักษา 1
  รมรร๗๑๙ : การประชุมรังสีศัลยกรรม 2
  รมรร๗๒๐ : ความรู้ทางทฤษฎีรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2
  รมรร๗๒๑ : รังสีรักษาสำหรับงานรังสีวินิจฉัย 3
     วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
  รมปศ๗๐๙ : การผ่าตัดกระดูกสันหลังและสมองแบบแผลเล็ก 3
  รมปศ๗๑๐ : การผ่าตัดแก้ไขความพิการแต่กำเนิดของระบบประสาทส่วนกลาง 3
  รมศศ๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๑ 3
  รมศศ๗๐๙ : วิจัยทางศัลยศาสตร์ 3
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  รมศย๗๐๘ : สัมมนาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย 3
  รมศย๗๐๙ : หัตถการส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะขั้นสูง ๑ 3
  รมศย๗๑๐ : หัตถการส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะขั้นสูง ๒ 3
  รมศศ๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๑ 3
  รมศศ๗๐๔ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๑ 3
     วิชาเอกออร์โธปิดิกส์
  รมศศ๗๐๓ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๑ 3
  รมอธ๗๐๙ : ทักษะทางคลินิกทางออร์โธปิดิกส์ 3
  รมอธ๗๑๐ : หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ 3
  รมอธ๗๑๑ : เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 3
  รมอธ๗๑๒ : ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ 3
  รมอธ๗๑๓ : ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า 3
  รมอธ๗๑๔ : ทักษะทางคลินิกขั้นสูงทางออร์โธปิดิกส์ 3
     วิชาเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
  รมสน๗๑๐ : เวชศาสตร์การนอนหลับขั้นพื้นฐาน 1
  รมสน๗๑๑ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๒ 3
  รมสน๗๑๒ : นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ ๒ 3
  รมสน๗๑๓ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ และวิทยากล่องเสียง ๒ 3
  รมสน๗๑๔ : โสต ศอ นาสิกวิทยาทั่วไปและในเด็ก ๒ 3
  รมสน๗๑๕ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 2
  รมสน๗๑๖ : การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวขั้นสูง 2
  รมสน๗๑๗ : โสตวิทยาขั้นสูง 2
  รมสน๗๑๘ : นาสิกวิทยาขั้นสูง 2
  รมสน๗๑๙ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าขั้นสูง 2
  รมสน๗๒๐ : การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า 2
  รมสน๗๒๑ : รังสีวิทยาบริเวณศีรษะและลำคอ 2
  รมสน๗๒๒ : โครงงานวิจัยทางโสต ศอ นาสิก 2

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ภฤศ หาญอุตสาหะ   (ประธานหลักสูตร)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนึงนิจ ธรรมนิรัต
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุญสะกันต์
  4. รองศาสตราจารย์ พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์
  5. รองศาสตราจารย์ ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์
  6. อาจารย์ เนาวรัตน์ ตั้งบำรุงธรรม
  7. อาจารย์ อินทุอร สง่าศิลป์
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ
  9. รองศาสตราจารย์ โสมรัชช์ วิไลยุค
  10. รองศาสตราจารย์ อัตถพร บุญเกิด
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์
  13. รองศาสตราจารย์ ดาวชมพู นาคะวิโร
  14. รองศาสตราจารย์ ธีรพล ปัญญาปิง
  15. ศาสตราจารย์ ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
  16. อาจารย์ ธีรพงษ์ รัตนนุกรม
  17. รองศาสตราจารย์ รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล
  18. รองศาสตราจารย์ พงศ์เทพ ธีระวิทย์
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวรัฐ ่จรุงวิทยากร
  20. รองศาสตราจารย์ ถกล เจริญศิริสุทธิกุล