เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คณะ/สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ https://dt.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(ทันตกรรมจัดฟัน)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

1. Complete 1st year in Master of Science Program in Orthodontic (International Program) at Mahidol University 
2. Have cumulative GPA of at least 3.00 (1-4 scale).
3. Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies.
4. Candidates with qualifications different from those in 2.2.2 - 2.2.3 may be considered by the program administrative committee and the Dean of the Faculty of Graduate studies

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 30            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Researcher with skills and competents in orthodontics and other related fields  
2. Orthodontist with competent in orthodontic skills   
3. Academic staff in dental schools

รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทจ๖๐๒ : การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด 2
ทพทจ๖๐๔ : ความวิการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 2
ทพทจ๖๐๖ : การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 1
ทพทจ๖๐๗ : สัมมนาทางสหสาขาวิชาทางทันตกรรมจัดฟัน 1
ทพทจ๖๐๘ : สัมมนาในหัวข้อที่เป็นปัจจุบันทางทันตกรรมจัดฟัน 1
ทพทจ๖๐๙ : คลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง ๑ 4
ทพทจ๖๑๐ : คลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง ๒ 3
ทพทจ๖๑๑ : คลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง ๓ 4
ทพทจ๖๑๒ : คลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง ๔ 4
ทพทจ๖๔๕ : เทคนิคทางการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 1
ทพทจ๖๔๖ : เครื่องมือชนิดถอดได้และเครื่องมือฟังก์ชั่นนอล 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพชว๖๑๗ : วิทยาภูมิคุ้มกันช่องปากขั้นสูง 2
ทพทจ๖๑๓ : การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 3
ทพทจ๖๑๔ : การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 3
ทพทจ๖๑๕ : การถ่ายภาพทางคลินิก 1
ทพทจ๖๑๖ : หลักฐานที่เป็นปัจจุบันทางทันตกรรมจัดฟันร่วมสมัย 2
ทพรบ๕๐๐ : วิทยาการสบฟัน 1
ทพรบ๕๐๑ : ความผิดปกติข้อต่อขากรรไกร 1
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรจว๕๑๔ : เอช ไอ วี/เอดส์ : วิทยาไวรัสระดับโมเลกุล วิทยาภูมิคุ้มกัน และชีววิทยาระดับเซลล์ 3