วันเสาร์ที่   20   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา


กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 29 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2560 30 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560 26 มี.ค. - 9 เม.ย. 2561
บุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 10 - 21 ก.ค. 2560 4 - 15 ธ.ค. 2560 7 - 11 พ.ค. 2561
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลรายวิชากลางของส่วนงาน พิจารณาอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียน 10 - 28 ก.ค. 2560 4 - 22 ธ.ค. 2560 7 - 18 พ.ค. 2561
การชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้ายของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน 11 ส.ค. 2560 5 ม.ค. 2561 25 พ.ค. 2561
เปิด-ปิดภาคการศึกษา 15 ส.ค. - 8 ธ.ค. 2560 8 ม.ค. - 4 พ.ค. 2561 28 พ.ค. - 20 ก.ค. 2561

เข้าใช้งานระบบ

สอบถามรายละเอียด :
งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 101-107
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 201-205