เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา


กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 4 - 15 มิ.ย. 2561 29 ต.ค. - 15 พ.ย. 2561 29 มี.ค. - 12 เม.ย. 2562
บุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 9 - 20 ก.ค. 2561 3 - 14 ธ.ค. 2561 6 - 10 พ.ค. 2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลรายวิชากลางของส่วนงาน พิจารณาอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียน 9 - 27 ก.ค. 2561 3 - 21 ธ.ค. 2561 6 - 17 พ.ค. 2562
การชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้ายของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน 10 ส.ค. 2561 4 ม.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
เปิด-ปิดภาคการศึกษา 14 ส.ค. - 7 ธ.ค. 2561 7 ม.ค. 2561 - 3 พ.ค. 2562 27 พ.ค. - 31 พ.ค. 2562

เข้าใช้งานระบบ

สอบถามรายละเอียด :
งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 101-107
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 201-205