เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียน, การชำระเงิน

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด (Word)
1 AS-3-04 การลงทะเบียนศึกษาบางรายวิชาของบุคลลภายนอก ภาษาไทย English  
2 AS-3-05 ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ภาษาไทย English  
3 AS-3-06 Request to register after Registration Deadline English  
4 AS-3-07 คําร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา ภาษาไทย  
5 AS-3-08 ขอลงทะเบียนต่างสถาบัน/ต่างคณะ (ที่ไม่ได้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) ภาษาไทย English  
6 AS-3-09 ขอลาพักการศึกษา/ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย English  
7 AS-3-10 คำร้องทั่วไป ภาษาไทย English  
8 AS-3-14 ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาษาไทย English  
9 AS-3-15 แบบฟอร์ม ขอขยายเวลาศึกษาต่อ ภาษาไทย English  
10 AS-3-17 คำร้องขอเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควบ 2 หลักสูตร 2 ปริญญา ภาษาไทย  

รวมทั้งหมด: 10 Forms