เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ จริยธรรมการวิจัย

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด (Word)
1 RS-01 คำร้องทั่วไป ภาษาไทย ภาษาไทย
2 RS-02 การเสนอขอใบรับรองการอบรมจริยธรรมการวิจัย ภาษาไทย ภาษาไทย
3 RS-03 การเสนอขอใบรับรองการเข้าเรียนรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย ภาษาไทย ภาษาไทย

รวมทั้งหมด: 3 Forms