เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย ครอบคลุมเทคโนโลยีล่าสุด เช่น ความจริงเสมือน, คอนโซลเกม, แพลตฟอร์ม มือถือ ๒. ส่งเสริมให้มีการประยุกต์เทคโนโลยีเกมเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในหลากหลายสาขา เช่น การศึกษา การแพทย์ การทหาร การบริการ ๆลๆ ๓. ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๔. เป็นหลักสูตรนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในกรณีสำเร็จการศึกษา
ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และต้องมี
ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านเทคโนโลยีเกม และเกมมิฟิเคชัน
- นักออกแบบเกม
- นักพัฒนาเกม
- นักวิเคราะห์และทดสอบเกม
- ผู้ผลิตสื่อเชิงโต้ตอบ หรือสร้างสรรค์
- ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบจำลองเสมือนจริง
- นักพัฒนาด้านมัลติมีเดีย
- นักพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
- นักพัฒนาด้านการทำภาพเคลื่อนไหว

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ทสคพ๕๐๓ : การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3
ทสคพ๕๐๔ : สถาปัตยกรรมและการจัดระบบคอมพิวเตอร์ 3
ทสคพ๕๐๗ : พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทสกท๕๑๑ : ขั้นตอนวิธีและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ 3
ทสกท๕๒๑ : กราฟิกส์และการสร้างภาพ ๓ มิติ 3
ทสกท๕๓๑ : เกมมิฟิเคชัน 3
ทสกท๕๓๒ : การออกแบบและการพัฒนาเกม 3
ทสกท๕๕๑ : หลักการตลาดและการจัดการการผลิตเกม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทสกท๕๒๒ : ความจริงเสมือน 3
ทสกท๕๒๓ : คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3
ทสกท๕๒๔ : การทำภาพเคลื่อนไหวสำหรับเกมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
ทสกท๕๓๓ : การพัฒนาเกมเอนจิน 3
ทสกท๕๓๔ : เครื่องมือสำหรับเกมคอมพิวเตอร์ 3
ทสกท๕๔๑ : การพัฒนาเกมออนไลน์ในระบบผู้เล่นหลายคน 3
ทสกท๕๔๒ : การเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีเกมคอนโซล 3
ทสกท๕๔๓ : การเขียนโปรแกรมเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3
ทสกท๕๕๒ : การเล่าเรื่องในระบบดิจิตอลและการสร้างหนังจากเกม 3
ทสกท๕๘๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีเกม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทสกท๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ทสคพ๕๐๓ : การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3
ทสคพ๕๐๔ : สถาปัตยกรรมและการจัดระบบคอมพิวเตอร์ 3
ทสคพ๕๐๗ : พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทสกท๕๑๑ : ขั้นตอนวิธีและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ 3
ทสกท๕๒๑ : กราฟิกส์และการสร้างภาพ ๓ มิติ 3
ทสกท๕๓๑ : เกมมิฟิเคชัน 3
ทสกท๕๓๒ : การออกแบบและการพัฒนาเกม 3
ทสกท๕๕๑ : หลักการตลาดและการจัดการการผลิตเกม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทสกท๕๒๒ : ความจริงเสมือน 3
ทสกท๕๒๓ : คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3
ทสกท๕๒๔ : การทำภาพเคลื่อนไหวสำหรับเกมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
ทสกท๕๓๓ : การพัฒนาเกมเอนจิน 3
ทสกท๕๓๔ : เครื่องมือสำหรับเกมคอมพิวเตอร์ 3
ทสกท๕๔๑ : การพัฒนาเกมออนไลน์ในระบบผู้เล่นหลายคน 3
ทสกท๕๔๒ : การเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีเกมคอนโซล 3
ทสกท๕๔๓ : การเขียนโปรแกรมเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3
ทสกท๕๕๒ : การเล่าเรื่องในระบบดิจิตอลและการสร้างหนังจากเกม 3
ทสกท๕๘๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีเกม 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ทสกท๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร