เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เว็บไซต์ http://www.music.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาเอก

 • วิชาเอกการแสดงและการสอนดนตรี
 • วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
 • วิชาเอกการอำนวยเพลง
 • วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
 • วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  1. Holding a Bachelor degree from an institution, either domestic or international, certified by the Higher Education Commission. (Holders of Bachelor's degrees in any field other than music must demonstrate musical skills in performance at the level of a graduate of Bachelor's degree in music performance. The demonstration is done by an audition)
  2. Having cumulative GPA. no fewer than 2.50
  3. Having an English Proficiency Examination score as the requirement of the Faculty of Graduate Studies
  4. Applicants whose qualifications do not meet the 2.2.2 and 2.2.3 criteria may be considered for admission at the discretion of the M.M. Program Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 2            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 2            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. Performers/instructors with expertise in classical, jazz or Thai music styles at undergraduate degree and below
  2. Composers, composition/ music theory instructor at undergraduate degree and below 
  3. Conductors and ensemble director/instructor at undergraduate degree and below 
  4. Collaborative pianist/instructor at undergraduate degree and below

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  ดศดจ๕๑๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส 1
  ดศดจ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1
  ดศดว๕๒๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
  ดศดว๕๒๒ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 1
  ดศทพ๕๓๐ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
  ดศทอ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีไทย 1
  ดศอพ๕๐๘ : หลักการอำนวยเพลง 2
  ดศอพ๕๑๑ : ทบทวนคีย์บอร์ดฮาร์โมนี 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ดศดน๕๑๐ : การวิจัยเชิงศิลปะในดนตรี 1
  ดศดน๕๑๑ : สัมมนาการวิจัยเชิงศิลปะในดนตรี 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
  ดศทพ๕๐๓ : การประพันธ์ดนตรี ๑ 2
  ดศทพ๕๐๔ : การประพันธ์ดนตรี ๒ 2
  ดศทพ๕๐๕ : การประพันธ์ดนตรี ๓ 2
  ดศทพ๕๐๖ : การประพันธ์ดนตรี ๔ 2
  ดศทพ๕๒๔ : การสอนการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๗ : ดุริยวรรณกรรมดนตรีร่วมสมัย 2
  ดศทพ๕๒๘ : การประพันธ์ดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ 2
  ดสทพ๕๑๘ : ออร์เคสเตรชั่นขั้นสูง 2
     วิชาเอกการอำนวยเพลง
  ดศดน๕๘๑ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๘๘ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศทพ๕๒๕ : การอ่านสกอร์ 2
  ดศอพ๕๐๑ : การอำนวยเพลง ๑ 2
  ดศอพ๕๐๒ : การอำนวยเพลง ๒ 2
  ดศอพ๕๐๓ : การอำนวยเพลง ๓ 2
  ดศอพ๕๐๔ : การอำนวยเพลง ๔ 2
  ดศอพ๕๐๙ : เทคนิคเครื่องดนตรีและการร้อง ๑ 2
     วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
  ดศดจ๕๐๖ : สัมมนาการประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดจ๕๐๙ : สัมมนาคีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดน๕๐๙ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๗ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๒ 2
  ดศดน๕๕๒ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดน๕๕๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๕๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ 2
     วิชาเอกการแสดงและการสอนดนตรี
  ดศดน๕๐๙ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๙ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๑ 2
  ดศดน๕๒๗ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๕๒ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดน๕๕๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๕๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ 2
  ดศดน๕๖๖ : การฝึกสอน 2
  ดศดษ๕๐๓ : หลักการเรียนรู้และการสอนวิชาดนตรี 2
     วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
  ดศขส๕๐๕ : วรรณกรรมอาร์ทซอง 2
  ดศปน505 : ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบ 2
  ดศปน๕๐๑ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๑ 2
  ดศปน๕๐๒ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๒ 2
  ดศปน๕๐๓ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๓ 2
  ดศปน๕๐๔ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๔ 2
  ดศปน๕๐๖ : ทักษะการขับร้องประกอบ 2
  ดศปน๕๐๗ : วรรณกรรมดนตรีเชมเบอร์สำหรับเครื่องคีย์บอร์ด 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     
     Music Theory Group
  ดศทพ๕๒๙ : สัมมนาการวิเคราะห์ดนตรี 2
  ดศดจ๕๐๗ : การสอนดนตรีแจ๊ส ๑ 2
  ดศดจ๕๐๘ : การสอนดนตรีแจ๊ส ๒ 2
  ดศดจ๕๑๐ : การสำรวจเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดน๕๐๔ : สัมมนาดนตรี 2
  ดศดน๕๐๕ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๑ 2
  ดศดน๕๐๖ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๒ 2
  ดศดน๕๐๗ : การศึกษาด้วยตนเอง ๑ 2
  ดศดน๕๑๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๗ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๒ 2
  ดศดน๕๑๘ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๓ 2
  ดศดน๕๑๙ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๑ 2
  ดศดน๕๒๐ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๒ 2
  ดศดน๕๒๑ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๓ 2
  ดศดน๕๒๗ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๒๘ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๒ 2
  ดศดน๕๘๔ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒ 2
  ดศดน๕๘๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๓ 2
  ดศดว๕๑๗ : สัมมนาดนตรีพื้นบ้านไทย 2
  ดศทพ๕๐๙ : การอ่านวรรณกรรมทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๐ : การสอนทฤษฎีดนตรี ๑ 2
  ดศทพ๕๑๒ : การวิเคราะห์ดนตรี เอโทนอลและการวิเคราะห์ดนตรีด้วยทฤษฎีเซ็ท 2
  ดศทพ๕๑๖ : การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตราในศตวรรษที่ ๒๐ 2
  ดศทพ๕๑๙ : ทฤษฎีดนตรีวิเคราะห์ 2
  ดศทพ๕๒๒ : สัมมนาทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๓ : สัมมนาการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทอ๕๑๕ : การสอนวงเครื่องสายไทย ๑ 2
  ดศทอ๕๑๖ : การสอนวงเครื่องสายไทย ๒ 2
  ดศทอ๕๑๗ : การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย ๑ 2
  ดศทอ๕๑๘ : การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย ๒ 2
  ดศทอ๕๑๙ : การปรับวงดนตรีพื้นบ้านไทย 2
  ดศลพ๕๐๑ : ดนตรีกับการแสดง ๑ 2
  ดศลพ๕๐๒ : ดนตรีกับการแสดง ๒ 2
  ดศอพ๕๐๕ : การอำนวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง 2
  ดศอพ๕๐๗ : การอำนวยเพลงสำหรับวงออร์เคสตรา 2
  ดศอพ๕๑๐ : เทคนิคเครื่องดนตรีและการร้อง 2
  ดศอพ๕๑๒ : เพลงซิมโฟนีของเบโทเฟน 2
     Music History Group
  ดศขส๕๐๖ : วรรณกรรมอุปรากร 2
  ดศดจ๕๐๕ : วรรณกรรมดนตรีแจ๊สขั้นสูง 2
  ดศดน๕๙๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๑ 2
  ดศดน๖๑๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๒ 2
  ดศดว๕๐๗ : สัมมนาดนตรีในประเทศไทย 2
  ดศดว๕๑๑ : ดนตรีในยุคโบราณ 2
  ดศดว๕๑๒ : ดนตรีในช่วงคอมมอนแพร็คทิส 2
  ดศดว๕๑๓ : ดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศดว๕๑๔ : บทวิจารณ์และประวัติศาสตร์ดนตรี 2
  ดศดว๕๑๖ : ดนตรีไทยร่วมสมัย 2
  ดศทด๕๑๓ : ประวัติและดุริยวรรณกรรมไทย 2
  ดศทด๕๑๔ : ความสัมพันธ์ของดนรีไทยในวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง 2
  ดศทอ๕๐๖ : สัมมนาดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม 2
     Music Theory Group
  ดศดจ๕๐๔ : สไตล์ดนตรีแจ๊สและการวิเคราะห์ 2
  ดศทพ๕๐๗ : การวิเคราะห์ดนตรีศตวรรษที่ ๒๐ 2
  ดศทพ๕๑๓ : ประวัติทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๔ : เคาน์เตอร์พอยท์ 2
  ดศทพ๕๒๖ : สัมมนาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศทพ๕๓๒ : องค์ประกอบทฤษฎีโซนาตา 2
  ดศทอ๕๐๒ : การแปรทำนองดนตรีไทย 2
  ดศทอ๕๐๓ : การวิเคราะห์ดนตรีไทย 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ดศดน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  แผน ข

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  ดศดจ๕๑๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส 1
  ดศดจ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1
  ดศดว๕๒๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
  ดศดว๕๒๒ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 1
  ดศทพ๕๓๐ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
  ดศทอ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีไทย 1
  ดศอพ๕๐๘ : หลักการอำนวยเพลง 2
  ดศอพ๕๑๑ : ทบทวนคีย์บอร์ดฮาร์โมนี 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ดศดน๕๑๐ : การวิจัยเชิงศิลปะในดนตรี 1
  ดศดน๕๑๑ : สัมมนาการวิจัยเชิงศิลปะในดนตรี 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
  ดศทพ๕๐๓ : การประพันธ์ดนตรี ๑ 2
  ดศทพ๕๐๔ : การประพันธ์ดนตรี ๒ 2
  ดศทพ๕๐๕ : การประพันธ์ดนตรี ๓ 2
  ดศทพ๕๐๖ : การประพันธ์ดนตรี ๔ 2
  ดศทพ๕๒๔ : การสอนการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๗ : ดุริยวรรณกรรมดนตรีร่วมสมัย 2
  ดศทพ๕๒๘ : การประพันธ์ดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ 2
  ดสทพ๕๑๘ : ออร์เคสเตรชั่นขั้นสูง 2
     วิชาเอกการอำนวยเพลง
  ดศดน๕๘๑ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๘๘ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศทพ๕๒๕ : การอ่านสกอร์ 2
  ดศอพ๕๐๑ : การอำนวยเพลง ๑ 2
  ดศอพ๕๐๒ : การอำนวยเพลง ๒ 2
  ดศอพ๕๐๓ : การอำนวยเพลง ๓ 2
  ดศอพ๕๐๔ : การอำนวยเพลง ๔ 2
  ดศอพ๕๐๙ : เทคนิคเครื่องดนตรีและการร้อง ๑ 2
     วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
  ดศดจ๕๐๖ : สัมมนาการประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดจ๕๐๙ : สัมมนาคีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดน๕๐๙ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๗ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๒ 2
  ดศดน๕๕๒ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดน๕๕๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๕๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ 2
     วิชาเอกการแสดงและการสอนดนตรี
  ดศดน๕๐๙ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๙ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๑ 2
  ดศดน๕๒๗ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๕๒ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดน๕๕๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๕๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ 2
  ดศดน๕๖๖ : การฝึกสอน 2
  ดศดษ๕๐๓ : หลักการเรียนรู้และการสอนวิชาดนตรี 2
     วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
  ดศขส๕๐๕ : วรรณกรรมอาร์ทซอง 2
  ดศปน505 : ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบ 2
  ดศปน๕๐๑ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๑ 2
  ดศปน๕๐๒ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๒ 2
  ดศปน๕๐๓ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๓ 2
  ดศปน๕๐๔ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๔ 2
  ดศปน๕๐๖ : ทักษะการขับร้องประกอบ 2
  ดศปน๕๐๗ : วรรณกรรมดนตรีเชมเบอร์สำหรับเครื่องคีย์บอร์ด 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     
     Music Theory Group
  ดศทพ๕๒๙ : สัมมนาการวิเคราะห์ดนตรี 2
  ดศดจ๕๐๗ : การสอนดนตรีแจ๊ส ๑ 2
  ดศดจ๕๐๘ : การสอนดนตรีแจ๊ส ๒ 2
  ดศดจ๕๑๐ : การสำรวจเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดน๕๐๔ : สัมมนาดนตรี 2
  ดศดน๕๐๕ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๑ 2
  ดศดน๕๐๖ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๒ 2
  ดศดน๕๐๗ : การศึกษาด้วยตนเอง ๑ 2
  ดศดน๕๑๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๗ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๒ 2
  ดศดน๕๑๘ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๓ 2
  ดศดน๕๑๙ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๑ 2
  ดศดน๕๒๐ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๒ 2
  ดศดน๕๒๑ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๓ 2
  ดศดน๕๒๗ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๒๘ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๒ 2
  ดศดน๕๘๔ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒ 2
  ดศดน๕๘๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๓ 2
  ดศดว๕๑๗ : สัมมนาดนตรีพื้นบ้านไทย 2
  ดศทพ๕๐๙ : การอ่านวรรณกรรมทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๐ : การสอนทฤษฎีดนตรี ๑ 2
  ดศทพ๕๑๒ : การวิเคราะห์ดนตรี เอโทนอลและการวิเคราะห์ดนตรีด้วยทฤษฎีเซ็ท 2
  ดศทพ๕๑๖ : การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตราในศตวรรษที่ ๒๐ 2
  ดศทพ๕๑๙ : ทฤษฎีดนตรีวิเคราะห์ 2
  ดศทพ๕๒๒ : สัมมนาทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๓ : สัมมนาการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทอ๕๑๕ : การสอนวงเครื่องสายไทย ๑ 2
  ดศทอ๕๑๖ : การสอนวงเครื่องสายไทย ๒ 2
  ดศทอ๕๑๗ : การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย ๑ 2
  ดศทอ๕๑๘ : การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย ๒ 2
  ดศทอ๕๑๙ : การปรับวงดนตรีพื้นบ้านไทย 2
  ดศลพ๕๐๑ : ดนตรีกับการแสดง ๑ 2
  ดศลพ๕๐๒ : ดนตรีกับการแสดง ๒ 2
  ดศอพ๕๐๕ : การอำนวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง 2
  ดศอพ๕๐๗ : การอำนวยเพลงสำหรับวงออร์เคสตรา 2
  ดศอพ๕๑๐ : เทคนิคเครื่องดนตรีและการร้อง 2
  ดศอพ๕๑๒ : เพลงซิมโฟนีของเบโทเฟน 2
     Music History Group
  ดศขส๕๐๖ : วรรณกรรมอุปรากร 2
  ดศดจ๕๐๕ : วรรณกรรมดนตรีแจ๊สขั้นสูง 2
  ดศดน๕๙๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๑ 2
  ดศดน๖๑๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๒ 2
  ดศดว๕๐๗ : สัมมนาดนตรีในประเทศไทย 2
  ดศดว๕๑๑ : ดนตรีในยุคโบราณ 2
  ดศดว๕๑๒ : ดนตรีในช่วงคอมมอนแพร็คทิส 2
  ดศดว๕๑๓ : ดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศดว๕๑๔ : บทวิจารณ์และประวัติศาสตร์ดนตรี 2
  ดศดว๕๑๖ : ดนตรีไทยร่วมสมัย 2
  ดศทด๕๑๓ : ประวัติและดุริยวรรณกรรมไทย 2
  ดศทด๕๑๔ : ความสัมพันธ์ของดนรีไทยในวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง 2
  ดศทอ๕๐๖ : สัมมนาดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม 2
     Music Theory Group
  ดศดจ๕๐๔ : สไตล์ดนตรีแจ๊สและการวิเคราะห์ 2
  ดศทพ๕๐๗ : การวิเคราะห์ดนตรีศตวรรษที่ ๒๐ 2
  ดศทพ๕๑๓ : ประวัติทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๔ : เคาน์เตอร์พอยท์ 2
  ดศทพ๕๒๖ : สัมมนาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศทพ๕๓๒ : องค์ประกอบทฤษฎีโซนาตา 2
  ดศทอ๕๐๒ : การแปรทำนองดนตรีไทย 2
  ดศทอ๕๐๓ : การวิเคราะห์ดนตรีไทย 2
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  ดศดน๖๙๗ : โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต 6