เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 8101DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF TROPICAL MEDICINE, FACULTY OF VETERINARY SCIENCE, FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES AND FACULTY OF GRADUATE STUDIES
Website http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/en/
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

Plan 1.1: Research only
1. Hold a Master's degree in fields of health science and related areas.
2. Have  a minimum grade point average of 3.5
3. Have work or have experience in health and sustainable development or relevant fields at least three years
4. Have at least 1 publication in peer-reviewed national or international journal, as the first or corresponding author.
5. English test score according to the requirement for English proficiency established by the graduate school of Mahidol University
6. Exemptions from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances.

Plan 2.1 
1. Hold a Master's degree in fields of health science and related areas.
2. Have  a minimum grade point average of 3.5
3. Have work or have experience in health and sustainable development or relevant fields at least one year
4. English test score according to the requirement for English proficiency established by the graduate school of Mahidol University
5. Exemptions from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 10.00 น. ถึง 12.00 น. ห้อง 1102 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
ADHS898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
ADHS701 : PRINCIPLE OF HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
ADHS702 : SUSTAINABLE HEALTH SYSTEM AND PUBLIC POLICIES 2
ADHS703 : PRACTICUM IN HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESEARCH 3
ADHS704 : DOCTORAL SEMINAR IN HEALTH AND SUSTAINABILITY 1
Elective Courses Credit
ADHS705 : ADVANCED EPIDEMIOLOGY FOR SUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT 3
ADHS706 : ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
ADHS707 : HEALTH AND SUSTAINABLE INDICATORS DEVELOPMENT 3
ADHS708 : HEALTH RISKS AND IMPACT ASSESSMENT FOR SUSTAINABILITY 3
ADHS709 : ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY FOR HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
ADHS710 : PRINCIPLE CONCEPT AND PRACTICE OF ONE HEALTH 3
ADHS711 : SPECIAL PROBLEMS IN HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
ENHS716 : INDUSTRIAL ECOLOGY AND ENVIRONMENT FOR SUSTAINBLE HEATH 3
ENHS717 : ENVIRONMENTAL EDUCATION AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT 3
PHHS712 : APPLIED HEALTH ECONOMICS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
PHHS713 : ECONOMIC EVALUATION AND HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
PRHS718 : GLOBAL HEALTH POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
PRHS719 : POPULATION ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE HEALTH 3
VSHS714 : MATHEMATICAL MODELING FOR SUSTAINABLE HEALTH 2
VSHS715 : EPIDEMIOLOGY FOR SUSTAINABLE PUBLIC POLICY 2
Dissertation Credit
ADHS699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

Careers after graduation
-  Academic and Researcher in the field of health and sustainable development in public and private of education institution.
-  Consultant on the research and development in health and sustainable development and relevant fields. 
-  Performer and manager in health and sustainable development and relevant fields. 
-  Analyst and coordinator in policy and planning in the national and international public, private and independent organizations.

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assistant Professor Cheerawit Rattanapan                                                                               

ASEAN Institute for Health Development,

Mahidol University, Salaya, Phutthamonthon,

Nakhonpathom, Thailand, 73170

Tel: (66)2441-9040-3 Ext.62 Fax: (66) 2441-9044

Email: cheerawit.rat@mahidol.ac.th, cheerawit@hotmail.com,  

            cheerawit.rat@mahidol.edu

Program Secretary

Assistant Professor Thunwadee Suksaroj

ASEAN Institute for Health Development,

Mahidol University, Salaya, Phutthamonthon,

Nakhonpathom, Thailand, 73170

Tel: (66)2441-9040-3 Ext.29 Fax: (66) 2441-9044

Email: thunwadee.suk@mahidol.ac.th

Program Coordinator

MONRUEDEE  WONGKAEW

Educational Affairs Section

ASEAN Institute for Health Development (AIHD)

Mahidol University, Salaya Campus, Thailand 73170

Tel : +66(2) 4419040-3 ext. 46, 66(2) 4419551

Fax : +66 (2) 4419995

Mobile + 66 (0) 819341683


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th