เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 7801MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHILD, ADOLESCENT AND FAMILY PSYCHOLOGY

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บไซต์ http://www.cf.mahidol.ac.th/
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาจิตวิทยา  พยาบาลศาสตร์  ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
๓. มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว อย่างน้อย ๑ ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
๔. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
๕. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: ห้อง 1515 อาคารปัญญาวัฒนา ชั้น 5 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว

- วิชา การทดสอบทางจิตวิทยา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 1515 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ดคจด๕๑๐ : พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 2
ดคจด๕๑๑ : ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 2
รมจด๕๕๒ : การให้คำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๓ : จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ่น 2
รมจด๕๕๗ : ปัญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว 2
ศรจด๕๐๑ : จิตวิทยาครอบครัว 2
ศรจด๕๐๕ : การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก 2
ศรจด๕๐๖ : สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 1
ศรจด๖๑๑ : ปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคจด๕๑๒ : สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 2
ดคจด๕๒๐ : จิตวิทยาการเรียนรู้ 2
ดคพม๕๒๑ : สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก 2
ดคพม๕๓๗ : การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 2
ดคพม๕๓๙ : เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก 2
รมจด๕๐๒ : การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ่น 2
รมจด๕๕๕ : สุขภาพจิตวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๖ : กลุ่มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 3
ศรจด๕๐๔ : การช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2
ศรจด๕๐๗ : สุขภาพจิตในโรงเรียน 2
ศรจด๖๐๑ : การให้คำปรึกษาคู่สมรสและครอบครัว 3
ศรจด๖๐๓ : กลุ่มฝึกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
บฑจด๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
-  นักจิตวิทยาโรงเรียน
-  นักวิชาการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
-  นักวิจัยด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
-  ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ดร.พัชรินทร์ เสรี

email: patcha.nicfd@gmail.com

ห้อง 1507 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โทร 092-717-7171

เลขานุการหลักสูตร

ผศ.นพ.วัลลภ อัสริยะสิงห์

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นายเสรี สิงห์โงน

ห้องสมุด อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

email: seree2525@gmail.com

โทร 02-4410602-10 ต่อ 1513 , 084-144-7616


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th