เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 7704DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
Website http://www.ihrp.mahidol.ac.th/
Expected number of students 7

1. Admission Requirements

Plan 1, Research Only Applicant
1) Hold a Master's degree in social science and any related major from an accredited university
2) Have cumulative GPA of at least 3.50 or equivalent. 
3) Have at least 3 publications in English in related fields in internationally recognized journal(s)/ publication(s), which are not part of the applicant's graduation requirement
4) Have English language proficiency, with a TOEFL score of no less than 550 or an IELTS of at least 6.0, or pass the English Proficiency Test arranged by the Faculty of Graduate Studies at Mahidol University.
5) Experiences in human rights and peace or related fields are specially considered
6) Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies.

Plan 2, Coursework and Reseach Applicant
1) Hold a Master's degree in any major from an accredited university
2) Have cumulative GPA of at least 3.50 or equivalent. 
3) Have English language proficiency, with a TOEFL score of no less than 550 or an IELTS of at least 6.0, or pass the English Proficiency Test arranged by the Faculty of Graduate Studies at Mahidol University.
4) Experiences in human rights and peace or related fields are specially considered
5) Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 6.0 or
  TOEFL-IBT minimum 79 or
  TOEFL-ITP minimum 550  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 6.0 or
  TOEFL-IBT minimum 79 or
  TOEFL-ITP minimum 550  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
-

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose
- CV, Research Proposal, References

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 15            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 51            Credits

Plan 1

Non Type Subject Credit
   STUDENT IN PLAN 1 ENROLLS WITHOUT COUNTING CREDIT
HPHP608 : RESEARCH METHODS IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES 3
Dissertation Credit
HPHP898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
HPHP604 : HUMAN RIGHTS AND PEACE THEORY 3
HPHP605 : CRITICAL PERSPECTIVES FOR HUMAN RIGHTS AND PEACE 2
HPHP606 : HUMAN RIGHTS AND PEACE IN PRACTICE 2
HPHP607 : SEMINAR IN HUMAN RIGHTS AND PEACE 2
HPHP608 : RESEARCH METHODS IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES 3
HPHP611 : HUMAN RIGHTS STANDARDS AND MECHANISMS 3
Dissertation Credit
HPHP699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Academics in the field of human rights and peace 
-  Reseachers in the field of human rights and peace 
-  Experts in human rights and peace studies 
-  Officers in regional and international organisations the field of human rights and peace
-  Leaders of non-govermental organization in human rights and peace 
-  Practitioners in conflict management /human rights  related works 
-  Other occupations who need to apply knowledge of human rights and peace

9. Additional Information

The references should be at least 1 academic reference and 1 professional reference.

The form can be downloaded at http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/en/academic-admissions/requirements

Please ask your referee to either send the reference by post to

Institute of Human Rights and Peace Studies, 

Mahidol University

999 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand

or by Email to ihrpphd@mahidol.ac.th

*The application will not be considered without the references

10. Details of Scholarship

Capacity Building Initiative for Myanmar (CBIM-2) Scholarship for one Burmese student

Partial reduction of Reseach Supplies Fee : reduction up to 200,000 THB for self-funded student (the discretion is made by the program committees)

 

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Dr. Sriprapha Petcharamesree

Email: sripraphapet@gmail.com 

Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP)

Mahidol University

Office: 66-2-4410813 ext 2128 Fax:66-2-4410872-3

Program Secretary

Dr. Vachararutai Boontinand

Email: vboonti@yahoo.com 

Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP)

Mahidol University

Office: 66-2-4410813 ext 2139 Fax:66-2-4410872-3 

Program Coordinator

Pannapa  Huayhongtong 

Academic Program Coordinator

Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP)

Mahidol University

Office:66-2-4410813 ext 1116  Fax:66-2-4410872-3 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th