เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 7703MG00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
เว็บไซต์ http://www.ihrp.mahidol.ac.th/
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 20 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง  โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า
๒. ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.30-15.30 น.  ห้อง 113 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
มสสส๕๐๐ : แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน 3
มสสส๕๐๒ : มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน 3
มสสส๕๐๓ : แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง 3
มสสส๕๐๔ : วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๒๑ : ปรัชญาสันติภาพและทฤษฎีความรุนแรง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
มสสส๕๑๔ : ยุทธศาสตร์และทักษะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3
มสสส๕๒๒ : ประชาสังคม ขบวนการทางสังคม กับความเป็นธรรมทางสังคม 3
มสสส๕๒๓ : พลวัตความขัดแย้งและสิทธิมนุษยชนในสังคมร่วมสมัย 3
มสสส๕๒๔ : มุมมองเฟมินิสต์และเพศสภาพในสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๒๕ : การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๒๖ : การสื่อสารเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๒๗ : มานุษยวิทยาสันติภาพและความขัดแย้ง 3
มสสส๕๒๙ : การศึกษาอิสระเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๓๐ : การสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
มสสส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
- นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
- ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ในการกำหนดหรือส่งเสริมนโยบายเชิงสังคมต่างๆ
- กระบวนกร และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
- อาชีพอื่น ๆ เช่น พนักงานภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และในสังกัดกระทรวงต่างๆที่
รับผิดชอบประเด็นสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสังคม การเมือง 
การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
ทั้งนี้ ความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

9. รายละเอียดอื่นๆ

ผู้สมัครจะต้องส่งหัวข้อ Proposal/Concept paper คือ ข้อเขียนเชิงแนวคิดในประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะจัดทำวิทยานิพนธ์ ความยาวมประมาณ 4-5 หน้า ส่งมาที่ e-mail : maneeya.rak@mahidol.ac.th ระบุหัวข้ออีเมลว่า "สมัครเรียน 2562"

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

1. ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วนจำนวน 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน

2. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ  ประเภทที่ 4 จำนวน 1 ทุน

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

Email : benonn@gmail.com

Panyapipat Building, Floor 2 Department of Institute of  Human Rights and Peace Studies  

Mahidol University (Salaya Campus)

Tel: 0 2- 441 -0813 ต่อ 2131 Fax: 0 2- 441 -0872-3

เลขานุการหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ดวงหทัย  บูรณเจริญกิจ

Email : duanghathai.bur@gmail.com

Panyapipat Building, Floor 2 Department of Institute of  Human Rights and Peace Studies  

Mahidol University (Salaya Campus)

Tel: 02- 441 -0813 ต่อ 2134  Fax: 02- 441 -0872-3

ผู้ประสานงานหลักสูตร

น.ส.มานียา  รักษาผล

Email : maneeya.rak@mahidol.ac.th

Panyapipat Building, Floor 1 Department of Institute of  Human Rights and Peace Studies  

Mahidol University (Salaya Campus)

Tel: 02- 441 -0813 ต่อ 1113  Fax: 02- 441 -0872-3


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th