เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 7702MG00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
Website http://www.ihrp.mahidol.ac.th/
Expected number of students 12

1. Admission Requirements

  1. Bachelor’s degree in any field, with a minimum CumGPA of 2.50 (or equivalent results).
  2. English language proficiency according to the regulations of the Faculty of Graduate Studies.
  3. Experience in human rights work or related field not required, but an advantage.

Applicants with different qualifications may be considered at the discretion of the program director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 6.0 or
  TOEFL-IBT minimum 75 or
  TOEFL-ITP minimum 550 or
  MU GRAD TEST minimum 80  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 6.0 or
  TOEFL-IBT minimum 75 or
  TOEFL-ITP minimum 550 or
  MU GRAD TEST minimum 80  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
-

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose
- Program application package: http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/en/academic-admissions/application-documents

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
HPHR504 : HUMAN RIGHTS IN ASIA 3
HPHR505 : RESEARCH METHODS IN HUMAN RIGHTS 3
HPHR506 : HUMAN RIGHTS THEORY 3
HPHR519 : HUMAN RIGHTS NORMS AND MECHANISMS 3
HPHR520 : SEMINAR IN HUMAN RIGHTS 3
Elective Courses Credit
HPHR510 : PRACTICAL SKILLS FOR HUMAN RIGHTS PROTECTION 3
HPHR512 : HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL RELATIONS 3
HPHR518 : APPLIED RESEARCH IN HUMAN RIGHTS 3
HPHR521 : PEACE, CONFLICT MANAGEMENT AND HUMAN RIGHTS 3
HPHR522 : INDEPENDENT STUDY 3
HPHR523 : INTERNSHIP 3
Thesis Credit
HPHR698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนอาชีพอื่นๆ 
เช่น ข้าราชการภาครัฐและพนักงานภาคเอกชน ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ความรู้ในสาขาวิชา
ดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพอยู่แล้ว

9. Additional Information

See http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/en/academic-admissions/application-documents

10. Details of Scholarship

Scholarships offering partial or full tuition and fee waivers available for highly qualified applicants.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Dr. Claus K. Meyer
ihrpma@mahdiol.ac.th
- Chair, M.A. Human Rights (Intl. Program) -
Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University
Panyaphiphat Building, Room 223
999 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel : (66) 2-441-0813-5 ext. 2133chariyabunto@gmail.com
Fax : (66) 2-441-0872-3

 

Program Secretary

Dr. Naparat Kranrattanasuit
knaparata@gmail.com
- Secretary, M.A. Human Rights (Intl. Program) -
Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University
Panyaphiphat Building, Room 230
999 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel : (66) 2-441-0813-5 ext. 2141
Fax : (66) 2-441-0872-3

Program Coordinator

Ms. Chariya Bunto
chariyabunto@gmail.com
- Program Coordinator, M.A. Human Rights (Intl. Program) -
Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University
Panyaphiphat Building, Room 101
999 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel : (66) 2-441-0813-5 ext. 1114
Fax : (66) 2-441-0872-3


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th