เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7701MG00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
Website http://www.ihrp.mahidol.ac.th/
Expected number of students 10

1. Admission Requirements


1. Hold a bachelor’s degree in any fields, with a minimum GPA of 2.50 (or the equivalent)

2. Have an English language proficiency to comply with Mahidol University's regulations

3. Preferably working experience in human rights field or relevant knowledge of human rights or other fields relevant to human rights and democratisation

4. Exceptions are made for those applicants whose qualifications do not meet the criteria depending on the consideration of the Program Director and Dean of the Faculty of Graduate Studies.

Remarks: Applications for the Master of Human Rights and Democratisation (Asia Pacific) APMA programme are carefully considered by the APMA Steering Committee and the four partner universities.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
-

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 24            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
HPRD541 : HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATIZATION RESEARCH 3
HPRD542 : DYNAMIC OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS 3
HPRD543 : DEMOCRATIZATION 3
HPRD544 : HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATIZATION INTENSIVE 3
HPRD546 : CRITICAL AND EMERGING REGIONAL ISSUES 3
HPRD551 : HUMAN RIGHTS NORMS AND MECHANISMS I 3
HPRD552 : HUMAN RIGHTS NORMS AND MECHANISMS II 3
HPRD553 : APPLIED RESEARCH IN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATIZATION 3
Thesis Credit
HPRD698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

นักวิชาการ  นักวิจัย  ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย  หรือพนักงาน ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษย
ชนและการพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนอาชีพอื่นๆ เช่น  ข้าราชการภาครัฐและพนักงานภาคเอกชน 
ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งนี้ความรู้ในสาขาวิชา
ดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพอยู่แล้ว

9. Additional Information

Application Requirements In order to be eligible for the APMA applicants must:

1. Hold a bachelor’s degree in any field, with a minimum GPA of 2.50 (or the equivalent). Students in the last year of their undergraduate programme can apply for admission provided they expect to graduate before 15 July 2018. The applicant needs to submit a certificate from their university indicating their status and expected date of graduation.

2. Have an English language proficiency, with either one of the following scores: a) IELTS Academic Module Overall score of 6.0, b) TOEFL PBT score of 550, c) TOEFL Internetbased Test score of 61, or d) TOEFL CBT score of 213. TOEFL ITP scores (at least 550) will only be valid if the test is taken at Mahidol University. * An applicant can request for exemption from submission of the English proficiency requirement if they satisfy all of the following conditions: a) the applicant graduated within the last five years from a degree where English was the sole medium of instruction, b) submit a ‘Certificate of English as Medium of Instruction’ from their university.

Documentation Requirements All applicants must include all of the following documentation in their submission:

1) Complete Application Form (to be submitted in PDF format)

2) Personal Statement (to be submitted in PDF format)

3) Academic records officially translated in English – bachelor’s degree certificate of graduation and transcript of records (all documents to be submitted in PDF format)

4) English language test certificate(s) (to be submitted in PDF format)

5) Curriculum Vitae – maximum of five (5) pages (to be submitted in PDF format)

6) Reference contact information and documents (to be submitted in PDF format)

10. Details of Scholarship

APMA Program Scholarship and Mahidol Post Graduate Partial Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

    Dr. Michael George Hayes 
    Email : Mikeh.ihrp@gmail.com

    Room 101, 2nd Floor, Panyaphiphat Building
    Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Salaya Campus
    Tel: (66) 2441 0813 Ex. 1110, 1115 Fax: (66) 2-441-0872-3
     

Program Secretary

    Ms. Sasirin Akkararitwutthikun
    Email : sasirin.akkara@gmail.com 

    Room 101, 2nd Floor, Panyaphiphat Building
    Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Salaya Campus
    Tel: (66) 2441 0813 Ex. 1110, 1115 Fax: (66) 2-441-0872-3
     

Program Coordinator

    Mr. Bruce Amoroto
    Email : ihrpmhrd@mahidol.ac.th

    Room 101, 2nd Floor, Panyaphiphat Building
    Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Salaya Campus
    Tel: (66) 2441 0813 Ex. 1110, 1115 Fax: (66) 2-441-0872-3
     

    Ms. Kanjana Jantadet 
    Email : kanjana.jat@mahidol.ac.th 

    Room 101, 2nd Floor, Panyaphiphat Building
    Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Salaya Campus
    Tel: (66) 2441 0813 Ex. 1110, 1115 Fax: (66) 2-441-0872-3
     


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th