เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7501MG00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF LIBERAL ARTS
Website http://www.la.mahidol.ac.th
Expected number of students 20

1. Admission Requirements

1. Hold a bachelor's degree in any field of study, or be a student in the final semester with a good academic record;
2. Have a composite GPA over 2.50 or equivalent;
3. Pass an English Proficiency requirement set by the Faculty of Graduate Studies;
4. Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director and the Dean of Faculty of Graduate Studies.                                  

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาEnglish Composition

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00-12.00 ณ ห้อง 729 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
LAAL503 : WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES 3
LAAL506 : PRINCIPLES IN LANGUAGE PEDAGOGY 3
LAAL507 : PARADIGMS IN LANGUAGE CURRICULUM DEVELOPMENT 3
LAAL510 : RESEARCH METHODOLOGY IN APPLIED LINGUISTICS 3
LAAL512 : LANGUAGE TESTING AND EVALUATION 3
LAAL667 : SEMINAR IN APPLIED LINGUISTICS 3
Elective Courses Credit
LAAL513 : COMPUTER TECHNOLOGY IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING 3
LAAL554 : CONTRASTIVE ANALYSIS 3
LAAL631 : LANGUAGE PROGRAM ADMINISTRATION 3
LAAL632 : SECOND LANGUAGE ACQUISITION 3
LAAL633 : INSTRUCTIONAL SYSTEM DESIGN FOR LANGUAGE TEACHERS 3
LAAL634 : ENGLISH PHONETICS 3
LAAL671 : INTERCULTURAL COMMUNICATION 3
LAAL672 : CORPUS LINGUISTICS 3
LAAL673 : GAMES AND SIMULATIONS FOR LANGUAGE TEACHING 3
LAAL674 : INTEGRATED LANGUAGE TEACHING STRATEGIES 3
LAAL675 : INSTRUCTIONAL MEDIA DEVELOPMENT 3
Thesis Credit
LAAL698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-   อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
-   วิทยากรอบรมภาษาต่างประเทศ การศึกษาภาษาและการสื่อสารในองค์กร
-  นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

9. Additional Information

1. Please visit http://www.la.mahidol.ac.th/program/ma/?page_id=12 for more information about the MA Program in Applied Linguistics.

2. For applicants who are interested in the Double Degree Program Track (Applied Linguistics & Japanese Studies), please visit http://www.la.mahidol.ac.th/program/ma/?page_id=14 for more information. Enquiries about the Double Degree Program should be addressed to Dr. Tanporn Trakantalerngsak (tanporn.tra@mahidol.ac.th).

10. Details of Scholarship

1. Partial tuition fee scholarships. 

2. Tuition fee waiver at Osaka University for students in the Double Degree Program.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Dr. Natthapong Chanyoo

Email: natthapong.cha@mahidol.edu

Room 1703, Sirivitaya Building, Faculty of Liberal Arts

Tel: 0 2441 4401 ext 1703 Fax: 0 2441 4410

Program Secretary

Dr. Kornsiri Boonyaprakob

Email: kornsiri.sar@mahidol.ac.th

Room 522, Sirivitaya Building, Faculty of Liberal Arts

Tel: 0 2 441 4401 ext 1528 Fax: 0 2441 4410 

Program Coordinator

The Applied Linguistics Program

Ms. Sopha Seethong

Email: nuiseethong@gmail.com

Room 1106, Sirivitaya Building, Faculty of Liberal Arts

Tel: 0 2 441 4401 ext 1105 Fax: 0 2441 4410 

 

The Double Degree Program (Applied Linguistics and Japanese Studies) 

Dr. Tanporn Trakantalerngsak

Email: tanporn.tra@mahidol.ac.th

Room 523, Sirivitaya Building, Faculty of Liberal Arts

Tel: 02 441 4401 ext 1531 Fax 0 2441 4410


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th