เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7501DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF LIBERAL ARTS
Website http://www.la.mahidol.ac.th/th/
Expected number of students 4

1. Admission Requirements

1. Hold an MA in Applied Linguistics, or related fields of study.
2. Have a composite GPA of 3.50, or equivalent.
3. Have a minimum 2 years of working experience, and a minimum of 2 publications written in English in journals or in the proceedings of international conferences.
4. Pass an English proficiency requirement set by the Faculty of Graduate Studies.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) Siriwittaya Building, the Faculty of Liberal Arts, Salaya 7th, Room 729 9.00-12.00
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1 Dissertation
For students with Master's Degree
Prerequisite Course No Credit
Required Courses No Credit
Elective Courses not less than -            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Master's Degree
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 51            Credits
For students with Bachelor's Degree
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 21            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 75            Credits

Plan 1

Prerequisite Courses Credit
   
LAAL700 : STUDIES IN LINGUISTICS 3
Required Courses Credit
   For students with Master's degree
   
LAAL701 : SEMINAR FOR PHD IN APPLIED LINGUISTIC STUDENTS 3
Dissertation Credit
LAAL898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Prerequisite Courses Credit
   
LAAL700 : STUDIES IN LINGUISTICS 3
Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
LAAL503 : WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES 3
LAAL506 : PRINCIPLES IN LANGUAGE PEDAGOGY 3
LAAL507 : PARADIGMS IN LANGUAGE CURRICULUM DEVELOPMENT 3
LAAL701 : SEMINAR FOR PHD IN APPLIED LINGUISTIC STUDENTS 3
LAAL710 : DESCRIPTION OF LANGUAGE AND LANGUAGE USE FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING 3
LAAL711 : ADVANCED ESSENTIAL AREAS OF INQUIRY IN APPLIED LINGUISTICS 3
LAAL712 : DESIGN OF LANGUAGE TEST AND ASSESSMENT 3
LAAL721 : ADVANCED RESEARCH AND DATA ANALYSIS IN APPLIED LINGUISTICS 3
   For students with Master's degree
LAAL701 : SEMINAR FOR PHD IN APPLIED LINGUISTIC STUDENTS 3
LAAL710 : DESCRIPTION OF LANGUAGE AND LANGUAGE USE FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING 3
LAAL711 : ADVANCED ESSENTIAL AREAS OF INQUIRY IN APPLIED LINGUISTICS 3
LAAL712 : DESIGN OF LANGUAGE TEST AND ASSESSMENT 3
LAAL721 : ADVANCED RESEARCH AND DATA ANALYSIS IN APPLIED LINGUISTICS 3
Elective Courses Credit
LAAL750 : ADVANCED TOPICS SECOND LANGUAGE ACQUISITION 3
LAAL751 : LANGUAGE, CULTURE, AND COGNITION 3
LAAL752 : PRONUNCIATION FUNDAMENTALS FOR SECOND LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH 3
LAAL753 : INDEPENDENT STUDY 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
LAAL799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
LAAL699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

1. นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือการสอนภาษาต่างประเทศ
2. นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือการสอนภาษาต่างประเทศ	
3. ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือการสอนภาษาต่างประเทศ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Dr. Songsri Soranastaporn
Email: allaphd@hotmail.com
Room 728, Siriwittaya Building, 7th Floor,
Department of Applied Linguistics, Faculty of Liberal Arts,
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND
Tel: 0 2441 4401 ext 1740 Fax: 0 2441 4410

Program Secretary

Dr. Suthathip Thirakunkovit 
Email: suthathip.thi@mahidol.edu
Siriwittaya Building, 6th Floor,
Department of Applied Linguistics, Faculty of Liberal Arts,
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND
Tel: 0 2441 4401 ext 1612 Fax: 0 2441 4410

Program Coordinator

Ms. Sopha Seethong
Email: sopha.see@mahidol.edu
Siriwittaya Building, 1st Floor,
Department of Applied Linguistics, Faculty of Liberal Arts,
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND
Tel: 0 2441 4401 Fax: 0 2441 4410


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th