เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7403MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute INSTITUTE OF NUTRITION
Website http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/academics/curriculum/index.php
Expected number of students 20

1. Admission Requirements

1. Hold or currently studying in the last semester of a Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics,
Nutrition, Biology, Public Health, Health Science, Nursing, Pharmacy, Food Science or other
related fields from an accredited national or international academic institution recognized and
attested by the Higher Education Commission.
2. Receive a cumulative GPA of at least 2.50
3. Have one of the English Proficiency Test scores that meets the English proficiency requirement
for admission to the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
4. Applicants may be exempted from the above requirement, on a case by case basis, depending
upon approval and consent given by the Program Committee and the Dean of the Graduate
Studies, Mahidol University

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาNutrition and Dietetics

- วิชาPhysiology and Biochemistry

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) meeting room 2/5 Institute of nutrition, Mahidol university, 1-4 pm
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A Scheme A2
1) Pre-requisite Courses No Credit
2) Required Courses 20            Credits
3) Elective Courses not less than 4            Credits
4) Thesis 12            Credits
Total: not less than 36            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
NUND501 : PRINCIPLES OF NUTRITION ASSESSMENT 2
NUND502 : ESSENTIAL PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY 3
NUND503 : PRINCIPLES OF NUTRITION AND DIETETICS 2
Required Courses Credit
NUND601 : THE DIETITIAN PROFESSION AND ETHICS 1
NUND602 : ADVANCED NUTRITION ASSESSMENT 3
NUND603 : RESEARCH METHODOLOGY IN NUTRITION AND DIETETICS 3
NUND604 : COUNSELING FOR DIETARY BEHAVIORAL CHANGE 3
NUND606 : SEMINAR IN NUTRITION AND DIETETICS I 1
NUND607 : SEMINAR IN NUTRITION AND DIETETICS II 1
NUND608 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN METABOLIC SYNDROME 2
NUND609 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION 2
NUND627 : INSTITUTIONAL FOOD SERVICE AND MANAGEMENT PRACTICUM 2
NUND628 : PROBLEM BASED LEARNING IN NUTRITION AND DIETETICS 2
Elective Courses Credit
NUND613 : APPLIED NUTRITION FOR HEALTH 3
NUND614 : ADVANCED FOOD SERVICE MANAGEMENT 3
NUND615 : BIOSTATISTICS IN NUTRITION AND DIETETICS 2
NUND617 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN WEIGHT MANAGEMENT AND DIABETES MELLITUS 2
NUND618 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN DYSLIPIDEMIA AND CARDIOVASCULAR DISEASES 2
NUND619 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN COMMUNITY 2
NUND620 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN PEDIATRIC 2
NUND621 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN KIDNEY DISEASES 2
NUND622 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN HIV/AIDS 2
NUND623 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN CANCER 2
NUND625 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN SPORTS AND FITNESS 1
NUND626 : NUTRITION AND DIETETICS PRACTICUM IN THE FOOD INDUSTRY 1
NUND629 : MEDICAL NUTRITION THERAPY 2
NUND630 : NUTRITION FOR SPORT AND FITNESS 1
NUND631 : INTERNATIONAL MOBILITY IN NUTRITION AND DIETETICS 1
Thesis Credit
NUND698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

- Dietitian / nutritionist in hospital , health institute, food service industry, health and fitness
centers, food and nutrition-related industries, or relevant government ministries
- Researcher in an academic institution, research facility, food industry, or hospital
- Consultants to public and private agencies, international agencies, research projects, health
promotion units, and food and nutrition-related industries
- Freelance, food and nutrition-related or health food business owner

9. Additional Information

Admission examination includes written examination and interview examination.

 • The written examination consists of two parts of three-hour duration and total marks are 100.
 • Part 1 (Nutrition and dietetics)

-      contains 50 multiple choice questions in basic knowledge in nutrition and dietetics. Each question has one best response out of five alternatives. Each question carries one mark.

-      1 short answer question (5 bonus marks). The answers must be written in English.

 • Part 2 (Physiology and Biochemistry)

-      contains 50 multiple choice questions in fundamental knowledge in physiology and biochemistry. Each question has one best response out of five alternatives. Each question carries one mark.

Only for those who obtain at least 50% marks will be qualified for Interview Examination.

Interview Examination

 • Applicants are required to submit an A4 page of the statement of purpose to study including reasons to study, research of interest and future plan after graduation.  The document must be submitted via email (wantanee.krieng@mahidol.ac.th) at least one day prior to the interview schedule.
 • Effective interpersonal and communication skills are required to be considered for studying in this program.

10. Details of Scholarship

Partial Scholarship are available for the qualified international and Thai students on a competitive basis as follow:

 • Mahidol Postgraduate Scholarship for International Graduate Students:

Up to 10 x Partial Scholarship Type 4 (cover academic activities fee, health insurance fee, 50% tuition fee and up to 90% of research supplies fee)

 • Partial Scholarship for Thai Graduate Students (ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ สำหรับนักศึกษาไทย ประเภทที่ 4 จำนวน 2 ทุน) โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้ลดค่าหน่วยกิตลง 50 %

Applicants seeking for scholarship must receive a cumulative grade point average (GPA) of at least 3.25 on a 4-point grading system or equivalent and have one of the English Proficiency Test scores that meets the requirement (IELTS at least 5.0 or TOEFL-iBT at least 54 or TOEFL-ITP at least 480 or MU GRAD TEST at least 60)

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Wantanee Kriengsinyos, Ph.D. (Nutritional Science) , RD, CDT

Email : wantanee.krieng@mahidol.ac.th

Institute of Nutrition, Mahidol University

Tel: +66 2800 2380 ext 319

Fax: +66 2441 9344

Program Secretary

Asst. Prof. Uthaiwan Suttisansanee, Ph.D. (Biochemistry)

Email : uthaiwan.sut@mahidol.ac.th

Institute of Nutrition, Mahidol University

Tel: +66 2800 2380 ext 422

Fax: +66 2441 9344

Program Coordinator

Ms. Rapeepan Dhamajong

Email: rapeepan.dha@mahidol.ac.th

Academic Affairs Unit

Institute of Nutrition, Mahidol University

Tel: +66 2800 2380 ext 424

Fax: +66 2441 9344


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th