เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7401MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute INSTITUTE OF NUTRITION
Website https://inmu2.mahidol.ac.th/foodsci/
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

1. Hold or expect to graduate before the beginning of the enrolled semester with a Bachelor’s degree in Food Science, Food Technology, Biotechnology, Public Health, Nutrition, Health Sciences, or other related fields that have organic chemistry, and biochemistry or physiology courses from a national- or international- academic institution accredited by the Office of Higher Education Commission.

2. Receive a grade point average (GPA) of at least 2.50 on a 4-point grading system or equivalent

3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score: IELTS at least 3.0 or TOEFL-iBT at least 32 or TOEFL-ITP at least 400 or MU GRAD TEST at least 36

4. Applicants may be exempted from the above requirement, on a case by case basis, depending upon approval and consent given by the Program Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

 

Important Notes:

- English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.

- MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th

- For MU English proficiency tests (MU GRAD TEST and TOEFL-ITP), please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. +66 2441 4125 Ext. 221-222.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาSpecific Knowledge in Food and Nutrition

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Pre-requisite courses No Credit
Required courses 20            Credits
Elective courses not less than 4            Credits
Thesis 12            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
NUFN663 : FOOD PROCESSING TECHNOLOGY 2
Required Courses Credit
NUFN602 : QUALITY EVALUATION OF FOOD 1
NUFN664 : FOOD, NUTRITION AND HEALTH 2
NUFN665 : FOOD AND NUTRITION UPDATES 2
NUFN666 : SEMINAR IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION I 1
NUFN667 : RESEARCH METHODOLOGY IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION 2
NUFN668 : FORMULATION OF NUTRITIONAL AND FUNCTIONAL FOODS 2
NUFN669 : NUTRITIONAL AND SAFETY EVALUATIONS OF FOOD 2
NUFN670 : FOOD PROCESSING AND NUTRITIONAL QUALITY 2
NUFN671 : SEMINAR IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION II 1
NUFN672 : QUALITY SYSTEMS FOR FOOD INDUSTRY 2
NUFN681 : PRINCIPLES OF FOOD BUSINESS MANAGEMENT 2
NUFN682 : FOOD AND NUTRITION ACTIVITIES FIELD TRIP 1
Elective Courses Credit
NUFN673 : STATISTICAL ANALYSIS FOR RESEARCH IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION 2
NUFN674 : LABORATORY PRACTICE IN ANALYSES OF CARBOHYDRATES AND MINERALS 1
NUFN675 : LABORATORY PRACTICE IN DETERMINATION OF STARCH PROPERTIES 1
NUFN676 : LABORATORY PRACTICE IN ANALYSES OF FATS AND OLIS 1
NUFN677 : WRITING FOR RESEARCH PUBLICATIONS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 2
NUFN678 : SENSORY SCIENCE FOR NUTRITION 2
NUFN679 : INTERNATIONAL ACADEMIC EXPERIENCE ON FOOD AND NUTRITION 2
NUFN680 : LABORATORY PRACTICE IN FOOD ANALYSIS USING HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 1
NUFN683 : EMERGING TECHNOLOGY IN FOOD PRODUCTION 2
NUFN684 : LABORATORY PRACTICE IN SENSORY EVALUATION OF FOOD 1
NUFN685 : LABORATORY PRACTICE IN TEXTURE ANALYSIS OF FOOD 1
NUFN686 : LABORATORY PRACTICE IN RHEOLOGICAL ANALYSIS OF FOOD 1
NUFN687 : LABORATORY PRACTICE IN SHELF LIFE STUDY OF FOOD 1
NUFN688 : LABORATORY PRACTICE IN APPLICATION OF ENZYMATIC METHOD FOR FOOD AND NUTRITION RESEARCH 1
Thesis Credit
NUFN698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

1) Scholars, executives, or entrepreneurs in food and nutrition-related business 
2) Researchers in an academic institution, research facility, food industry, and public and private agencies related to food and nutrition research
3) Academics in an institution of higher education which provides educational programs related to food science and nutrition, and health sciences
4) Consultants on food and nutrition-related projects to public and private agencies, international organizations, research projects, health promotion units, and food industry

9. Additional Information

Entrance examination includes written examination and interview examination.

 

Written examination

Specific Knowledge in Food and Nutrition

The written examination consists of two parts of two-hour duration and total marks are 100.

Part 1 contains 40 Multiple Choice Questions in food chemistry, food processing, food quality control, food microbiology, and nutrition. Each question has one best response out of four alternatives. Each question carries two marks.

Part 2 contains five Short Answer Questions in food chemistry, food processing, food quality control, food microbiology, and nutrition. The answers must be written in English. Each question carries four marks.

 

Only for those who obtain at least 50% marks will be qualified for Interview Examination.

 

Interview Examination

Research Concept Paper, in English for 2-3 pages of A4 paper, has been submitted on scheduling the interview for admission. Presentation for the Research Concept (PowerPoint presentation) has to be prepared and presented in English for about 15 minutes.

Research Concept Paper and Presentation normally contain of the following:

1. Research topic

2. Rationale (Significance of the research, Statement of problem, and Importance of the results)

3. Objectives (Lists of the main objectives of the proposed research work)

4. Expected outcomes

10. Details of Scholarship

Full and partial scholarships are available for the qualified international and Thai students on a competitive basis as follow:

 

Mahidol Postgraduate Scholarship for International Graduate Students: 1x Full Scholarship (full coverage with monthly stipends), 1x Partial Scholarship Type 1 (full coverage without monthly stipends), up to 10x Partial Scholarship Type 3 (covers Academic Activities Fee, Health Insurance Fee, and Tuition Fee)

Partial Scholarship for Thai Graduate Students (ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ สำหรับนักศึกษาไทย): 1x Scholarship Type 1 (full coverage without monthly stipends), up to 10x Scholarship Type 3 (covers Academic Activities Fee, Health Insurance Fee, and Tuition Fee)

 

Applicants seeking for scholarship must receive a cumulative grade point average (GPA) of at least 3.25 on a 4-point grading system or equivalent and have one of the English Proficiency Test scores that meets the requirement (IELTS at least 5.0 or TOEFL-iBT at least 54 or TOEFL-ITP at least 480 or MU GRAD TEST at least 60).

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Dr. Nattapol Tangsuphoom

E-mail: nattapol.tng@mahidol.ac.th

Food Science Unit

Institute of Nutrition, Mahidol University

Tel: +66 2800 2380 Ext. 413 Fax: +66 2441 9344

Program Secretary

Asst. Prof. Dr. Nattira On-nom

E-mail: nattira.onn@mahidol.ac.th

Food Science Unit

Institute of Nutrition, Mahidol University

Tel: +66 2800 2380 Ext. 402 Fax: +66 2441 9344

Program Coordinator

Ms. Rapeepan Dhamajong

E-mail: rapeepan.dha@mahidol.ac.th

Academic Affairs Unit

Institute of Nutrition, Mahidol University

Tel: +66 2800 2380 Ext. 424 Fax: +66 2441 9344


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th