เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7304DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MULTICULTURAL STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
Website http://www.lc.mahidol.ac.th/en/Program/PhdMulticultural.htm
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

Plan 1.1 for students with Master’s degree type research only
1. Hold a master's degree in any related field from an accredited college or university that is recognized by an office of the higher education commission with GPA of at least 3.50
2. Have a TOEFL score of at least 500 (PBT) or 173 (CBT) or an IELTS score of 5.0
3. Demonstrate at least 1 academic publication in related field of multiculturalism during the past 5 years in the international journal in which the applicant is the first or corresponding author.
4. Candidates who are not qualified based on the above criteria may be granted to apply for selection according to the decisions of a Program Director and Dean for Graduate Studies.

Plan 2.1 for students with Master’s degree type coursework and research 
1. Hold a master's degree in any related field from an accredited college or university that is recognized by an office of the higher education commission with minimum grade point average (GPA) of 3.50 
2. Have a TOEFL score of at least 500 (PBT) or 173 (CBT) or an IELTS score of 5.0
3. Candidates who are not qualified based on the above criteria may be granted to apply for selection according to the decisions of a Program Director and Dean for Graduate Studies.

Plan 2.2 for students with Bachelor's degree 
1. Hold a Bachelor's degree in any related field with first class honors from a university that is recognized by an office of the higher education commission.
2. Have a TOEFL score of at least 500 (PBT) or 173 (CBT) or an IELTS score of 5.0
3. Candidates who are not qualified based on the above criteria may be granted to apply for selection according to the decisions of a Program Director and Dean for Graduate Studies. 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต)  
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Plan 1.1 For students with Master's Degree           
Dissertation 48            Credits
Plan 2
Plan 2.1 For students with Master
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Prerequisite Courses Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
LCCS510 : PRINCIPLE CONCEPTS IN CULTURAL STUDIES 3
Dissertation Credit
LCMS898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Prerequisite Courses Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
LCCS510 : PRINCIPLE CONCEPTS IN CULTURAL STUDIES 3
   For students with Bachelor's degree
LCCS510 : PRINCIPLE CONCEPTS IN CULTURAL STUDIES 3
Required Courses Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
LCMS601 : KEY THEORETICAL CONCEPTS IN MULTICULTURAL STUDIES 3
LCMS602 : RESEARCH METHODOLOGY IN MULTICULTURAL STUDIES 3
LCMS603 : SEMINAR ON CONTEMPORARY ISSUES IN MULTICULTURAL STUDIES 3
   For students with Bachelor's degree
LCMS601 : KEY THEORETICAL CONCEPTS IN MULTICULTURAL STUDIES 3
LCMS602 : RESEARCH METHODOLOGY IN MULTICULTURAL STUDIES 3
LCMS603 : SEMINAR ON CONTEMPORARY ISSUES IN MULTICULTURAL STUDIES 3
LCMS604 : CONCEPTUALIZING IN MULTICULTURAL STUDIES RESEARCH 3
Elective Courses Credit
LCMS610 : MULTICULTURALISM IN POSTCOLONIAL SOUTHEAST ASIA 3
LCMS611 : TRANSNATIONALISM, MIGRATION AND DIASPORA IN ASIA 3
LCMS614 : MULTICULTURALISM AND EDUCATION 3
LCMS619 : DIRECTED STUDIES 3
LCMS620 : POLITICS OF CULTURAL RIGHTS IN SOUTHEAST ASIA 3
LCMS621 : COMMUNICATION AND MULTICULTURAL ASIA 3
LCMS622 : MULTICULTURALISM GLOBALIZATION AND MEDICAL PLURALISM 3
LCMS623 : LANGUAGE POWER AND IDENTITY 3
LCMS624 : CULTURAL DYNAMICS AND URBAN DIVERSITY 3
LCMS625 : HERITAGE MUSEUM AND TOURISM IN MULTICULTURAL ASIA 3
LCMS626 : ETHNICITY AND RACE IN CONTEMPORARY ASIA 3
Dissertation Credit
LCMS699 : DISSERTATION 36
LCMS799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

Practitioners in governmental, non-governmental, religious, and international organizations.
Academics and researchers.

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

1. Partial scholarships for qualified international students

2. Full scholarships for qualified Thai students

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Dr. Sirijit Sunanta

Email: sirijit.sunanta@gmail.com

Program Secretary

Dr. Narong Ardsmiti

Email: lcnas@hotmail.com


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th