เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 7301MG00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN LINGUISTICS

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เว็บไซต์ http://www.lc.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก๒
(๑)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
(๒)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔)  ผู้ที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่น ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ หรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งจะได้
รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข
(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
(๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๔) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๕) ผู้ที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่น ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ หรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งจะได้
รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(๖) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาเฉพาะทางภาษาศาสตร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วภภษ๕๐๑ : ภาพรวมภาษาศาสตร์ 3
วภสว๕๐๑ : สารัตถะของวิธีวิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วภภษ๕๐๒ : สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3
วภภษ๕๐๕ : วากยสัมพันธ์ 3
วภภษ๕๐๙ : ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์ 3
วภภษ๕๒๕ : ภาษาศาสตร์สังคม 3
วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วภภษ๕๐๖ : ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3
วภภษ๕๐๗ : ภาษาศาสตร์การศึกษา 3
วภภษ๕๑๐ : กลสัทศาสตร์ 3
วภภษ๕๒๐ : วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3
วภภษ๕๒๓ : สัมพันธสารวิเคราะห์ 3
วภภษ๕๓๔ : ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3
วภภษ๕๓๕ : การเขียนและระบบการเขียน 3
วภภษ๕๓๖ : อรรถศาสตร์ 3
วภภษ๕๓๘ : การฝึกปฏิบัติการทางภาษาศาสตร์ภาคสนาม 3
วภภษ๕๓๙ : ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 3
วภภษ๕๔๓ : การทำพจนานุกรม 3
วภภษ๕๔๗ : ภาวะพหุภาษา และการศึกษาแบบพหุภาษา 3
วภภษ๕๖๒ : ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรเอเชียติก 3
วภภษ๕๖๖ : ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรนีเซียน 3
วภภษ๕๙๗ : อักษรไท 3
วภภษ๖๓๕ : ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย 3
วภภษ๖๓๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า 3
วภภษ๖๓๘ : เรื่องคัดเฉพาะภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า 3
วภภษ๖๓๙ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน 3
วภภษ๖๔๖ : ภาษาศาสตร์ตระกูลจีน 3
วภภษ๖๔๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 3
วภภษ๖๔๘ : เรื่องคัดเฉพาะภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 3
วภภษ๖๔๙ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม 3
วภภษ๖๖๙ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม 3
วภภษ๖๗๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามลายู 3
วภภษ๖๙๐ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามาเลย์ 3
วภภษ๖๙๑ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได 3
วภภษ๖๙๒ : ภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได 3
วภภษ๖๙๕ : วิทยาภาษาถิ่น 3
วภภษ๖๙๖ : การวิจัยตามกำหนด 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วภภษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วภภษ๕๐๑ : ภาพรวมภาษาศาสตร์ 3
วภสว๕๐๑ : สารัตถะของวิธีวิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วภภษ๕๐๒ : สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3
วภภษ๕๐๕ : วากยสัมพันธ์ 3
วภภษ๕๐๙ : ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์ 3
วภภษ๕๒๕ : ภาษาศาสตร์สังคม 3
วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วภภษ๕๐๖ : ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3
วภภษ๕๐๗ : ภาษาศาสตร์การศึกษา 3
วภภษ๕๑๐ : กลสัทศาสตร์ 3
วภภษ๕๒๐ : วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3
วภภษ๕๒๓ : สัมพันธสารวิเคราะห์ 3
วภภษ๕๓๔ : ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3
วภภษ๕๓๕ : การเขียนและระบบการเขียน 3
วภภษ๕๓๖ : อรรถศาสตร์ 3
วภภษ๕๓๘ : การฝึกปฏิบัติการทางภาษาศาสตร์ภาคสนาม 3
วภภษ๕๓๙ : ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 3
วภภษ๕๔๓ : การทำพจนานุกรม 3
วภภษ๕๔๗ : ภาวะพหุภาษา และการศึกษาแบบพหุภาษา 3
วภภษ๕๖๒ : ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรเอเชียติก 3
วภภษ๕๖๖ : ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรนีเซียน 3
วภภษ๕๙๗ : อักษรไท 3
วภภษ๖๓๕ : ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย 3
วภภษ๖๓๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า 3
วภภษ๖๓๘ : เรื่องคัดเฉพาะภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า 3
วภภษ๖๓๙ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน 3
วภภษ๖๔๖ : ภาษาศาสตร์ตระกูลจีน 3
วภภษ๖๔๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 3
วภภษ๖๔๘ : เรื่องคัดเฉพาะภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 3
วภภษ๖๔๙ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม 3
วภภษ๖๖๙ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม 3
วภภษ๖๗๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามลายู 3
วภภษ๖๙๐ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามาเลย์ 3
วภภษ๖๙๑ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได 3
วภภษ๖๙๒ : ภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได 3
วภภษ๖๙๕ : วิทยาภาษาถิ่น 3
วภภษ๖๙๖ : การวิจัยตามกำหนด 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วภภษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วภวษ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์
-  นักวิจัย
-  นักแปล
-  ล่าม
-  นักพัฒนา
-  นักวิชาการประจำหน่วยงาน
-  นักวิชาการอิสระ และเจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

    Lect. Dr. Yuttaporn Naksuk
    Email : yuttaporn.nak@mahidol.ac.th, yuyut3@gmail.com

    Room 112/8, Floor 1,
    Research Institute for Language and Culture of Asia
    Tel: 0 2800 2308-14 ext.3113 Fax: 0 2800 2332

เลขานุการหลักสูตร

    Assoc. Prof. Sophana  Srichampa
    Email : sophana@gmail.com, lcssc@hotmail.com

    Room 303, Floor 3,
    Research Institute for Language and Culture of Asia
    Tel: 0 2800 2308-14 ext.3302 Fax: 0 2800 2332
   

ผู้ประสานงานหลักสูตร

    Ms. Nongnuch Pongprai
    Email : nongnuoh.pon@mahidol.ac.th

    Room 217, Floor 2,
    Research Institute for Language and Culture of Asia
    Tel: 0 2800 2308-14 ext.3213 Fax: 0 2800 2332


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th