เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7203MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Website http://www.mb.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

1.Holding a Bachelor's degree in biological sciences or medical sciences 
2.Having cumulative GPA not less than 2.50
3.Having an English Proficiency examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4.Applicants who do not meet any of the above requirements may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00-12.00 น. ห้อง A407 ชั้น 4 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
MBMG500 : ESSENTIALS IN MOLECULAR BIOLOGY 2
MBMG512 : DNA ENGINEERING 2
MBMG513 : GENE EXPRESSION AND APPLICATIONS 3
MBMG514 : PROTEIN STRUCTURE AND FUNCTION 3
MBMG515 : PROTEIN TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 2
MBMG516 : CELL TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 3
MBMG521 : MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING SEMINAR I 1
MBMG522 : MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING SEMINAR II 1
MBMG615 : RESEARCH ROTATIONS IN MOLECULAR BIOLOGY 3
Elective Courses Credit
GRID521 : RESEARCH ETHICS 1
MBMG601 : CURRENT TOPICS IN MOLECULAR BIOLOGY 1
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
Thesis Credit
MBMG698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Academic staff in Molecular Genetics and relevant disciplines in the university
-  Researchers in research institutes, universities or private sectors
-  Others such as sale representatives or product specialists

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Details of Scholarships

 1. Scholarship of the 60th Year of the Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

 2. Scholarships supported by the International Graduate Programs in Molecular Genetics and

    Genetic Engineering.

3. Thailand Graduate Institute of Science and Technology or TGIST Scholarships

4. National Research Council of Thailand Scholarships for Graduate Students

5. Partial Scholarship for Master’s and Doctoral Thesis, Graduate Studies of Mahidol University

    Alumni Association.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Dr. Panadda Boonserm (E-mail : panadda.boo@mahidol.ac.th)

 Institute of Molecular Biosciences Building, floor 4,

 Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University,Salaya, Nakhonpathom.

 Tel: 0 2441 9003-7 Ext. 1459 Fax: 0 2441 9906

Program Secretary

Assoc. Prof. Dr. Apinunt Udomkit (E-mail : apinunt.udo@mahidol.ac.th)

 Institute of Molecular Biosciences Building, floor 2,

 Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University,Salaya, Nakhonpathom.

 Tel: 0 2441 9003-7 Ext. 1236 Fax: 0 2441 9906

Program Coordinator

 Mrs. Arpa Eamkum (E-mail : arpa.eam@ mahidol.edu)

 Institute of Molecular Biosciences Building, floor 3,

 Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University,Salaya, Nakhonpathom.

 Tel: 0 2441 9003-7 Ext. 1328 Fax: 0 2441 9906


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th