เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7203DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Website http://www.mb.mahidol.ac.th
Expected number of students 6

1. Admission Requirements

1.Requirement for candidate for study plan 1  
      1.1 holding a Master's degree in Molecular Genetics and genetic Engineering or related fields in
biological sciences with a GPA of no less than 3.50 and
      1.2 being the first author of a publication in a peer-reviewed international journal or having at 
least two-year research experience in Molecular biology or related fields

2. Requirement for candidate for study plan 2
     2.1 holding a Master's degree in Molecular Genetics and Genetic Engineering or related fields in
biological sciences with a GPA of no less than 3.50 or
     2.2 holding a Bachelor's degree in biological sciences or medical sciences with a GPA of no
less than 3.50
3. Having an English Proficiency examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Applicants who do not meet any of the above requirements may be considered by the Program Director 
and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00-10.00 ห้อง A407 ชั้น 4 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 21            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 74            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
MBMG898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
MBMG500 : ESSENTIALS IN MOLECULAR BIOLOGY 2
MBMG504 : ADVANCED RESEARCH SKILL IN MOLECULAR BIOLOGY 3
MBMG512 : DNA ENGINEERING 2
MBMG513 : GENE EXPRESSION AND APPLICATIONS 3
MBMG514 : PROTEIN STRUCTURE AND FUNCTION 3
MBMG515 : PROTEIN TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 2
MBMG516 : CELL TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 3
MBMG621 : DOCTORAL SEMINAR IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING 1
MBMG622 : DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING 1
MBMG623 : ADVANCED DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING 1
   For students with Master's degree
MBMG504 : ADVANCED RESEARCH SKILL IN MOLECULAR BIOLOGY 3
MBMG621 : DOCTORAL SEMINAR IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING 1
MBMG622 : DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING 1
MBMG623 : ADVANCED DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING 1
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
MBMG610 : INNOVATION IN RESEARCH 1
MBMG614 : ANALYSIS OF RESEARCH PUBLICATIONS FOR MOLECULAR BIOSCIENCE 2
MBSB604 : VIRUS-CELL INTERACTIONS AND IMMUNITY 3
SCBC612 : FUNCTIONAL GENETICS AND GENOMIC 2
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   For students with Master's degree
MBMG610 : INNOVATION IN RESEARCH 1
MBMG614 : ANALYSIS OF RESEARCH PUBLICATIONS FOR MOLECULAR BIOSCIENCE 2
MBSB501 : SYSTEMS BIOSCIENCES 3
MBSB603 : MOLECULAR DIAGNOSIS AND MOLECULAR THERAPY 2
SCBC612 : FUNCTIONAL GENETICS AND GENOMIC 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
MBMG799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
MBMG699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Academic staff in Molecular Genetics and relevant disciplines in the university
-  Researchers in research institutes, universities or private sectors
-  Biotechnology entrepreneurs

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Details of Scholarships

  1. Scholarship of the 60th Year of the Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
  2. The Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. Scholarships supported by the Thailand Research Fund
  3. National Research Council of Thailand Scholarships for Graduate Students

       4. Scholarships supported by the International Graduate Programs in Molecular Genetics and

    Genetic Engineering.

      5. Thailand Graduate Institute of Science and Technology or TGIST Scholarships

     6. National Research Council of Thailand Scholarships for Graduate Students

      7. Partial Scholarship for Master’s and Doctoral Thesis, Graduate Studies of Mahidol University

    Alumni Association.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Dr. Panadda Boonserm (E-mail : panadda.boo@mahidol.ac.th)

 Institute of Molecular Biosciences Building, floor 4,

 Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University,Salaya, Nakhonpathom.

 Tel: 0 2441 9003-7 Ext. 1459 Fax: 0 2441 9906

Program Secretary

Assoc. Prof. Dr. Apinunt Udomkit (E-mail : apinunt.udo@mahidol.ac.th)

 Institute of Molecular Biosciences Building, floor 2,

 Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University,Salaya, Nakhonpathom.

 Tel: 0 2441 9003-7 Ext. 1236 Fax: 0 2441 9906

Program Coordinator

Mrs. Arpa Eamkum (E-mail : arpa.eam@ mahidol.edu)

 Institute of Molecular Biosciences Building, floor 3,

 Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University,Salaya, Nakhonpathom.

 Tel: 0 2441 9003-7 Ext. 1328 Fax: 0 2441 9906


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th