เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 7001MG00

MASTER OF PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT
Website http://www.aihd.mahidol.ac.th
Expected number of students 30

1. Admission Requirements

For Type A (Plan A1), students have to do a research project. (They can work full time in their home country and study for their Master degree. They can attend some subjects if they wish.)

  • Obtained a Bachelor's degree in the field of Public Health from a domestic or oversea institution approved by the Ministry of Education or recognized institution with GPA of at least 2.5 or average point 75% or equivalence
  • Applicants must have at least 1 years of professional experience in the field of Public Health until the enrollment date and have at least 1 international publication within 5 years
  • English qualification must be approved by faculty of graduate standard from Mahidol University
  • If any un qualification issues, program committee or the dean

 

For Type A (Plan A2),

  • Obtained a Bachelor's degree in the field of Public Health or related from a domestic or oversea institution and has been approved by the Ministry of Education or recognized institution with GPA of at least 2.5 or average point 75% or equivalence
  • English qualification must be approved by faculty of graduate standard from Mahidol University
  • If applicants has unmeet requirement, program committee or the dean will be considered and approve

 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคาร 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) room 1102 ASEAN institute for health development Mahidol Uiniversity
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A1
Thesis 36            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan A2
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A1

Thesis Credit
ADPM798 : THESIS 36

Plan A2

Required Courses Credit
ADPM602 : HEALTH SERVICE AND PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT 3
ADPM603 : EPIDEMIOLOGY FOR PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT 3
ADPM611 : HEALTH PROMOTION IN PRIMARY HEALTH CARE 2
ADPM622 : MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
ADPM629 : RESEARCH METHODOLOGY FOR PRIMARY HEALTH CARE 3
ADPM697 : THESIS SEMINAR 1
Elective Courses Credit
ADPM612 : LEADERSHIP AND HEALTH TEAM DEVELOPMENT 2
ADPM613 : HEALTH ECONOMICS 2
ADPM614 : PRIMARY HEALTH CARE AND GLOBAL HEALTH 2
ADPM615 : PROFESSIONAL TRAINING MANAGEMENT IN PRIMARY HEALTH CARE 2
ADPM619 : FIELD STUDY 2
ADPM636 : SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL PERSPECTIVES IN HEALTH 2
ADPM638 : HEALTH COMMUNICATION FOR PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT 2
ADPM639 : HEALTH SYSTEMS POLICIES 2
ADPM656 : APPLIED STATISTICS FOR HEALTH SCIENCE RESEARCH 3
ADPM695 : SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY FOR PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT 2
ADPM696 : PRINCIPLE CONCEPT AND PRACTICE OF ONE HEALTH 2
Thesis Credit
ADPM698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดังต่อไปนี้
-  ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข
-  นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-  งานอาชีพอื่นๆ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Please  contact  directly to  Program  Director

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof.Dr.Aroonsri   Mongkolchati

aroonsri.mon@mahidol.edu

Program Secretary

Asst.Prof.Dr. Orapin Laosee

orapin.lao@mahidol.edu

Program Coordinator

 

Mr.Lerpong   Wongsuthichoti

lerpong.won@mahidol.edu


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th