เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 6903MS00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GAME TECHNOLOGY AND GAMIFICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคพิเศษ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Website http://www.ict.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

 1. Hold a bachelor's degree in computer science, computer engineering, information technology, information and communication technology, or other related fields, from a university accredited by the Office of the Higher Education Commission. For other related fields, the applicant must have at least 15 credits of computer-related courses and have relevant work experience for at least 1 year.
 2. Have a cumulative GPA of at least 2.75.
 3. Submit a certificate of English proficiency that meets the requirements of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
 4. Those who do not satisfy the above requirements may apply, subject to approval from the chair of the curriculum and the dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตพญาไท
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาคณิตศาสตร์

- วิชาคอมพิวเตอร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง IT122 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 15            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
ITCS503 : DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS 3
ITCS504 : COMPUTER SYSTEM ORGANIZATION AND ARCHITECTURE 3
ITCS507 : MATHEMATICAL FOUNDATIONS FOR COMPUTER SCIENCE 3
Required Courses Credit
ITGT511 : ALGORITHMS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR COMPUTER GAMES 3
ITGT521 : 3D GRAPHICS AND RENDERING 3
ITGT531 : GAMIFICATION 3
ITGT532 : GAME DESIGN AND DEVELOPMENT 3
ITGT551 : GAME PRODUCTION MANAGEMENT AND MARKETPLACE 2
ITGT582 : RESEARCH METHODOLOGY IN GAME TECHNOLOGY 1
Elective Courses Credit
ITGT522 : VIRTUAL REALITY 3
ITGT523 : COMPUTER VISION 3
ITGT524 : ADVANCED ANIMATION FOR COMPUTER GAMES 3
ITGT533 : GAME ENGINE DEVELOPMENT 3
ITGT534 : TOOLS FOR COMPUTER GAMES 3
ITGT541 : MULTIPLAYER ONLINE GAME DEVELOPMENT 3
ITGT542 : GAME CONSOLE TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING 3
ITGT543 : MOBILE GAME PROGRAMMING 3
ITGT552 : DIGITAL STORYTELLING AND MACHINIMA 3
ITGT591 : SPECIAL TOPICS IN GAME TECHNOLOGY 3
Thesis Credit
ITGT698 : THESIS 12

Plan B

Prerequisite Courses Credit
ITCS503 : DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS 3
ITCS504 : COMPUTER SYSTEM ORGANIZATION AND ARCHITECTURE 3
ITCS507 : MATHEMATICAL FOUNDATIONS FOR COMPUTER SCIENCE 3
Required Courses Credit
ITGT511 : ALGORITHMS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR COMPUTER GAMES 3
ITGT521 : 3D GRAPHICS AND RENDERING 3
ITGT531 : GAMIFICATION 3
ITGT532 : GAME DESIGN AND DEVELOPMENT 3
ITGT551 : GAME PRODUCTION MANAGEMENT AND MARKETPLACE 2
ITGT582 : RESEARCH METHODOLOGY IN GAME TECHNOLOGY 1
Elective Courses Credit
ITGT522 : VIRTUAL REALITY 3
ITGT523 : COMPUTER VISION 3
ITGT524 : ADVANCED ANIMATION FOR COMPUTER GAMES 3
ITGT533 : GAME ENGINE DEVELOPMENT 3
ITGT534 : TOOLS FOR COMPUTER GAMES 3
ITGT541 : MULTIPLAYER ONLINE GAME DEVELOPMENT 3
ITGT542 : GAME CONSOLE TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING 3
ITGT543 : MOBILE GAME PROGRAMMING 3
ITGT552 : DIGITAL STORYTELLING AND MACHINIMA 3
ITGT591 : SPECIAL TOPICS IN GAME TECHNOLOGY 3
Thematic Paper Credit
ITGT697 : THEMATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

- Game technology and gamification researcher
- Game designer
- Game developer
- Game analyst and tester
- Interactive or creative media producer
- Designer and developer of virtual reality simulators
- Multimedia developer
- Computer graphics developer
- Animation developer

9. Additional Information

This program is designed to accommodate both inexperienced and exceptional students.

For inexperienced students, it normally takes two years: All the course work is done in the first year, with the second year reserved for research work.

Exceptional students could begin their research very early, in parallel with the course work, and potentially finish the degree in one year.

10. Details of Scholarship

Please contact the Faculty of Information and Communication Technology for information.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Dr. Mores Prachyabrued
Email : mores.pra@mahidol.ac.th
Room IT137, ICT Building, 1st Floor,
Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus
Tel: 0 2441 0909 Fax: 0 2849 6099

Program Secretary

Asst.Prof.Dr. Worapan Kusakunniran
Email : worapan.kun@mahidol.ac.th
Room IT127, ICT Building, 1st Floor,
Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus
Tel: 0 2441 0909 Fax: 0 2849 6099

Program Coordinator

Ms. Thunyathorn Suttijaroen
Email : thunyathorn.sut@mahidol.ac.th

Office Room, ICT Building, 1st Floor,
Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus
Tel: 0 2441 0909 Fax: 0 2849 6099


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th