เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 6902MS00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CYBER SECURITY AND INFORMATION ASSURANCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคพิเศษ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Website http://www.ict.mahidol.ac.th
Expected number of students 20

1. Admission Requirements

 1. Hold a bachelor's degree in computer science, computer engineering, information technology, information and communication technology, or other related fields, from a university accredited by the Office of the Higher Education Commission. For other related fields, the applicant must have at least 15 credits of computer-related courses and have relevant work experience for at least 1 year.
 2. Have a cumulative GPA of at least 3.00
 3. Submit a certificate of English proficiency that meets the requirements of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
 4. Those who do not satisfy the above requirements may apply, subject to approval from the chair of the curriculum and the dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 2562 9:00-12:00 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาคณิตศาสตร์ (basic statistics, probability, algebra, discrete maths)

- วิชาคอมพิวเตอร์ (Datacom, Database, Operating System)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13:00- ห้อง 122 ชั้น 1 ตึก ICT วิทยาเขตศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
ITCY511 : COMPUTER AND NETWORK SECURITY 3
ITCY512 : INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 3
ITCY513 : CYBER ETHICS AND LAW 2
ITCY515 : RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR IN CYBERSECURITY AND INFORMATION ASSURANCE 1
ITCY531 : SYSTEM HARDENING AND PENETRATION TESTING 3
ITCY541 : DIGITAL FORENSICS TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES 3
ITCY571 : INFORMATION ASSURANCE AND RISK MANAGEMENT 3
Elective Courses Credit
   CYBER SECURITY
ITCY514 : FRAUD ANALYSIS AND DETECTION 3
ITCY534 : REVERSE ENGINEERING AND VULNERABILITY ANALYSIS 3
ITCY543 : NETWORK FORENSICS 3
ITCY544 : MOBILE SECURITY 3
ITCY545 : CLOUD SECURITY 3
ITCY562 : INTRUSION DETECTION AND PREVENTION 3
ITCY591 : SPECIAL TOPICS IN CYBER SECURITY AND FORENSICS 3
   INFORMATION ASSURANCE
ITCY551 : APPLICATION OF CRYPTOGRAPHY 3
ITCY552 : AUTHENTICATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 3
ITCY553 : SECURE SOFTWARE DESIGN 3
ITCY573 : E-SERVICES SECURITY MANAGEMENT 3
ITCY581 : INCIDENT RESPONSE MANAGEMENT 3
ITCY592 : SPECIAL TOPICS IN INFORMATION ASSURANCE 3
Thesis Credit
ITCY698 : THESIS 12

Plan B

Required Courses Credit
ITCY511 : COMPUTER AND NETWORK SECURITY 3
ITCY512 : INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 3
ITCY513 : CYBER ETHICS AND LAW 2
ITCY515 : RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR IN CYBERSECURITY AND INFORMATION ASSURANCE 1
ITCY531 : SYSTEM HARDENING AND PENETRATION TESTING 3
ITCY541 : DIGITAL FORENSICS TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES 3
ITCY571 : INFORMATION ASSURANCE AND RISK MANAGEMENT 3
Elective Courses Credit
   CYBER SECURITY
ITCY514 : FRAUD ANALYSIS AND DETECTION 3
ITCY534 : REVERSE ENGINEERING AND VULNERABILITY ANALYSIS 3
ITCY543 : NETWORK FORENSICS 3
ITCY544 : MOBILE SECURITY 3
ITCY545 : CLOUD SECURITY 3
ITCY562 : INTRUSION DETECTION AND PREVENTION 3
ITCY591 : SPECIAL TOPICS IN CYBER SECURITY AND FORENSICS 3
   INFORMATION ASSURANCE
ITCY551 : APPLICATION OF CRYPTOGRAPHY 3
ITCY552 : AUTHENTICATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 3
ITCY553 : SECURE SOFTWARE DESIGN 3
ITCY573 : E-SERVICES SECURITY MANAGEMENT 3
ITCY581 : INCIDENT RESPONSE MANAGEMENT 3
ITCY592 : SPECIAL TOPICS IN INFORMATION ASSURANCE 3
Thematic Paper Credit
ITCY697 : THEMATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

- นักพัฒนาระบบความมั่นคง
- ผู้ดูแลระบบความมั่นคงข้อมูล
- ผู้ดูแลระบบความมั่นคงของซอฟต์แวร์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
- ผู้ดูแลระบบความมั่นคงเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
- นักวิจัยด้านความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
- ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
- ผู้ตรวจสอบระบบความมั่นคง

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

  Assoc. Prof. Vasaka Visoottiviseth
  Email : vasaka.vis@mahidol.edu

  ICT Building, Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus
  Tel: 0 2441 0909

Program Secretary

  Dr. Assadarat Khurat
  Email : assadarat.khu@mahidol.ac.th

  ICT Building, Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus
  Tel: 0 2441 0909

Program Coordinator

Ms. Thunyathorn Suttijaroen
Email : thunyathorn.sut@mahidol.ac.th

Office Room, ICT Building, 1st Floor,
Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus
Tel: 0 2441 0909 Fax: 0 2849 6099


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th