เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 6805MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Website http://www.pt.mahidol.ac.th/
Expected number of students 12

1. Admission Requirements

1) Graduate in Bachelor degree or equivalent or expect to graduate before the starting of first semester from the program of 
bachelor in physical therapy field from the university in Thailand or other countries which approved by the office of 
the higher education commission. 
2) The grade point average not less than 2.50.
3) Passed the English test according the Faculty of Graduate Studies criteria.
4) The applicants with qualification other than criteria could be considered to apply as determined by the Program Director and 
the Dean of Faculty of Graduate studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00-12.00 น. ห้อง 406 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
PTPT658 : ESSENTIAL KNOWLEDGE IN PHYSICAL THERAPY I 2
PTPT659 : ESSENTIAL KNOWLEDGE IN PHYSICAL THERAPY II 2
Required Courses Credit
PTPT661 : EVALUATION AND MEASUREMENT FOR PHYSICAL THERAPY 1
PTPT662 : RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICAL ANALYSIS 3
PTPT663 : CONTEMPORARY TOPICS IN PHYSICAL THERAPY 2
PTPT664 : PHYSICAL THERAPY RESEARCH ACQUISITION 1
PTPT665 : PHYSICAL THERAPY RESEARCH DEVELOPMENT 2
PTPT666 : EVIDENCE BASED PRACTICE FOR PHYSICAL THERAPY 3
PTPT667 : ADVANCED MOTOR CONTROL AND LEARNING FOR MOVEMENT THERAPY 3
Elective Courses Credit
GRID521 : RESEARCH ETHICS 1
PTPT673 : APPLIED BIOMECHANICS FOR MOVEMENT THERAPY 2
PTPT674 : INTEGRATED PHYSIOLOGY FOR PHYSICAL THERAPY 2
PTPT675 : TEACHING AND LEARNING IN PHYSICAL THERAPY 2
PTPT676 : INDEPENDENT RESEARCH STUDY 1
PTPT677 : PHYSICAL THERAPY CLINIC AND RESEARCH LABORATORY VISIT 1
PTPT678 : ADVANCED PHYSICAL THERAPY CLINICAL PRACTICE 1
Thesis Credit
PTPT698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Physical Therapists
-  Academic staff
-  Researcher

9. Additional Information

Please also prepare the research plan together with your future plan in one page A4 typed upon you application.

10. Details of Scholarship

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

 Pagamas Piriyaprasarth, PhD, PT
 Email : pagamas.pir@mahidol.ac.th

 Faculty of Physical Therapy
 Tel: 0 2441 5450 # 21706 Fax: 0 2441 5454

Program Secretary

 Peemongkon Wattananon, PhD, PT
 Email : peemongkon.wat@mahidol.ac.th
 Faculty of Physical Therapy
 Tel: 0 2441 5450 # 21803 Fax: 0 2441 5454

Program Coordinator

Ms. Areerat Ngamkhum
Email : areerat.ngm@mahidol.ac.th
Faculty of Physical Therapy
Tel: 0 2441 5450 # 20205 Fax: 0 2441 5454


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th