เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 6802CG02

GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก

วิชาเอก
 • วิชาเอกกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง
 • ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  คณะ/สถาบัน คณะกายภาพบำบัด
  เว็บไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/en/
  จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 5 คน

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบำบัด
  ๒. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓. เป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  ๔. มีประสบการณ์ทางคลินิกที่เหมาะสมกับสาขาเฉพาะทาง อย่างน้อย ๕๐๐ ชั่วโมง
   นับถึงวันเริ่มเปิดภาคเรียนทุกวิชาเอก ยกเว้น เฉพาะวิชาเอกกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจ
  หลอดเลือด ต้องมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสาขามาแล้ว
  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  ๕. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
  เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


   

  2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

  เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

  เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. วิธีการคัดเลือก

  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
  - สอบสัมภาษณ์

  4. กำหนดการสอบคัดเลือก

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 8.00-16.00 น. ห้อง 406 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. หลักฐานการสมัคร

  ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

  1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

  เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
  ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


  2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
  3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


  ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

  6. วิธีการรับสมัคร

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาแกน 13            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ(ตามวิขาเอก) 8            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 25            หน่วยกิต
  รายวิชาในหลักสูตร
  รายวิชาในหลักสูตร
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  กภกภ๕๕๖ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๑ 3
  กภกภ๕๕๗ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๒ 3
  กภกภ๕๘๘ : ภาวะผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพสุขภาพ 3
  กภกภ๖๑๓ : การอ่านรายงานเชิงวิพากษ์ทางกายภาพบำบัด 1
  กภกภ๖๑๕ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
  กภกภ๖๑๖ : การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง
  กภกภ๕๔๑ : การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง ระดับวิชาชีพ ๑ 3
  กภกภ๕๔๒ : การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง ระดับวิชาชีพ ๒ 3
  กภกภ๕๕๒ : ความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและการจัดการ 2
     วิชาเอกกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง
  กภกภ๕๔๕ : กรอบแนวคิดทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3
  กภกภ๕๔๖ : ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2
  กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
     วิชาเอกกายภาพบำบัดเด็ก
  กภกภ๕๖๗ : การประเมินพัฒนาการทางกายภาพบำบัดเด็ก 3
  กภกภ๕๖๘ : ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัดเด็ก 2
  กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
     วิชาเอกกายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ
  กภกภ๕๗๘ : ทักษะสำคัญทางกายภาพบำบัดชุมชน 2
  กภกภ๕๗๙ : กายภาพบำบัดชุมชน ระดับวิชาชีพ ๑ 3
  กภกภ๕๘๐ : กายภาพบำบัดชุมชน ระดับวิชาชีพ ๒ 3
     วิชาเอกกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด
  ptpt๕๘๔ : การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการหายใจ 2
  กภกภ๕๘๑ : กายภาพบำบัดทางภาวะวิกฤต 2
  กภกภ๕๘๒ : การเฝ้าระวังและการตรวจพิเศษ 2
  กภกภ๕๘๓ : สรีรวิทยาเชิงบูรณาการสำหรับกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  กภกภ๕๕๙ : ภาษาอังกฤษสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
  กภกภ๕๖๐ : กายภาพบำบัดเด็กทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2
  กภกภ๕๖๓ : กายภาพบำบัดทางระบบการศึกษาพิเศษ 2
  กภกภ๕๖๔ : เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับความพิการทางร่างกาย 2
  กภกภ๕๖๙ : การฝึกงานต่างประเทศ 2
  กภกภ๕๘๕ : กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ 2
  กภกภ๕๘๖ : การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่องานกายภาพบำบัด 2
  กภกภ๕๘๗ : ทฤษฎีและการจัดการความเจ็บปวด 2
  กภกภ๕๙๗ : โครงการวิจัยทางกายภาพบำบัด 2
  กภกภ๖๓๑ : สรีรวิทยาประยุกต์ทางกายภาพบำบัด 3
  กภกภ๖๓๔ : ชีวกลศาสตร์และคิเนซิโอโลยีขั้นสูง 3

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  นักวิชาชีพกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีแผนกกายภาพบำบัด
  คลินิกกายภาพบำบัด สถานประกอบการ ชุมชน และสถานที่อื่นๆ ที่มีการบริการด้านกายภาพบำบัด

  9. รายละเอียดอื่นๆ

  -

  10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

  -

  11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  12. ข้อมูลติดต่อ

  ประธานหลักสูตร

  ผศ.ดร.กภ.ชุติมา  ชลายนเดชะ

  Email : chutima.jal@mahidol.ac.th

  ห้อง 218 ชั้น 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  โทร 0 2441 5450 ต่อ 21806 โทรสาร 0 2441 5454

  เลขานุการหลักสูตร

  ผศ.ดร.กภ.คีรินท์  เมฆโหรา

  Email : keerin.mek@mahidol.ac.th

  ห้อง 216 ชั้น 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  โทร 0 2441 5450 ต่อ 21603 โทรสาร 0 2441 5454

  ผู้ประสานงานหลักสูตร

  นางสาวสุทธิวรรณ  เหมือนโพธิ์

  Email : suttiwan.mue@mahidol.ac.th

  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

  โทร 0 2441 5450 ต่อ 20207 โทรสาร 0 2441 5454 


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th