เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 6703MG02

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major
 • วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
 • Level Masters Degree Programme
  Faculty/Institute FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
  Website http://www.vs.mahidol.ac.th/
  Expected number of students 5

  1. Admission Requirements

  • Having completed a bachelor's degree or continuing education in the last semester. In Veterinary medicine, Bachelor of Science,  Health science or related fields from a local or international university that the Board of Higher Education endorses.
  • Has a GPA of at least 2.50.
  • Those who qualify beyond the above criteria. Candidates may be considered for admission at the discretion of the President and Dean of the Graduate School.

  2. English Language Proficiency

  Minimum English Proficiency Score for Admission

    IELTS minimum 3.0 or
    TOEFL-IBT minimum 32 or
    TOEFL-ITP minimum 400 or
    MU GRAD TEST minimum 36  

  English Proficiency Score for Graduation

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 54 or
    TOEFL-ITP minimum 480 or
    MU GRAD TEST minimum 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. Selection Method

  - Consideration of Application Documents
  - Written Examination
  - Interview

  4. Examination Schedule

  กำหนดการสอบข้อเขียน
  วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
  เวลา: วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 2562
  สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
   
   มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - วิชาความรู้พื้นฐานทางการสัตวแพทย์

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา13.30 ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. Required Documents

  Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

  1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

  Condition for Applicants :
  Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


  2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
  3. Academic Transcript / Grade Report.
  4. Photo (jpeg format)
  5. Thai Citizen ID Card
  6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


  Applicant must submit all required documents for each program of application.

  6. Application Process

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. Curriculum Structure

  Plan A2
  Prerequisite Course No Credit
  Core Courses 4            Credits
  Required Courses 11            Credits
  Elective Courses not less than 9            Credits
  Thesis 12            Credits
  Total not less than 36            Credits

  Plan A2

  Prerequisite Courses Credit
  SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
  Core Courses Credit
  GRID603 : BIOSTATISTICS 3
  VSID802 : VETERINARY ETHICS AND WELFARE 1
  Required Courses Credit
     MAJOR OF VETERINARY DIAGNOSTIC SCIENCES
  VSID700 : SEMINAR IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCE I 1
  VSID701 : SEMINAR IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCE II 1
  VSID800 : RESEARCH METHODOLOGY 2
  VSPA710 : CAUSES AND PROGRESSION OF DISEASE 3
  VSPA711 : LABORATORY DIAGNOSTIC TECHNIQUES 3
  VSPA712 : BIOSAFETY AND BIOSECURITY IN LABORATORY MANAGEMENT 1
     APPLIED VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES AND VETERINARY PUBLIC HEALTH
  VSCL730 : CLINICAL EPIDEMIOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 2
  VSCL731 : EVIDENCE-BASED PRACTICE IN VETERINARY SCIENCE 1
  VSCL732 : CASE STUDY IN BIOMEDICAL SCIENCE 1
  VSID700 : SEMINAR IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCE I 1
  VSID701 : SEMINAR IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCE II 1
  VSID800 : RESEARCH METHODOLOGY 2
  VSPA710 : CAUSES AND PROGRESSION OF DISEASE 3
     ZOO ANIMAL AND WILDLIFE HEALTH MANAGEMENTS
  VSCL730 : CLINICAL EPIDEMIOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 2
  VSCL731 : EVIDENCE-BASED PRACTICE IN VETERINARY SCIENCE 1
  VSCL770 : CONSERVATION MEDICINE 1
  VSID700 : SEMINAR IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCE I 1
  VSID701 : SEMINAR IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCE II 1
  VSID800 : RESEARCH METHODOLOGY 2
  VSPA710 : CAUSES AND PROGRESSION OF DISEASE 3
  Elective Courses Credit
  VSPA723 : ANALYTICAL TOXICOLOGY 3
     MAJOR OF VETERINARY DIAGNOSTIC SCIENCES
  VSID713 : SELECTED TOPICS IN VETERINARY DIAGNOSTIC SCIENCE 3
  VSID714 : ADVANCED CLINICAL BIOCHEMISTRY 3
  VSID801 : SCIENTIFIC ENGLISH WRITING 1
  VSPA715 : ADVANCED CLINICAL VIROLOGY IN VETERINARY SCIENCE 3
  VSPA716 : ADVANCED CLINICAL BACTERIOLOGY AND MYCOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 3
  VSPA717 : ADVANCED CLINICAL TOXICOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 3
  VSPA718 : APPLIED CLINICAL PATHOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 3
  VSPA719 : APPLICATION OF THE DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN VETERINARY PARASITOLOGY 3
  VSPA720 : APPLIED MOLECULAR BIOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 3
  VSPA721 : LABORATORY ANIMAL USE AND MANAGEMENT 2
  VSPA722 : ADVANCED IMMUNOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 3
  VSPA860 : CURRENT CONCEPT IN PATHOLOGY 2
  VSPA861 : ADVANCED SYSTEMIC PATHOLOGY 2
     APPLIED VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES AND VETERINARY PUBLIC HEALTH
  SIIM616 : STEM CELL SCIENCE 3
  VSCL741 : ADVANCED EPIDEMIOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 2
  VSCL742 : ADVANCED BIOSTATISTICS IN VETERINARY SCIENCE 2
  VSCL744 : ECONOMICS OF FOOD SAFETY 1
  VSID733 : NEUROLOGY IN VETERINARY SCIENCE 3
  VSID734 : NEUROPATHOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 3
  VSID735 : APPLIED FOOD MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 3
  VSID736 : FOOD SAFETY AND SECURITY 3
  VSID737 : INTERNATIONAL FOOD LAWS AND REGULATIONS 2
  VSID801 : SCIENTIFIC ENGLISH WRITING 1
  VSPA738 : STEM CELL AND REGENERATION IN VETERINARY MEDICINE 3
  VSPA739 : TECHNIQUES FOR CELL CULTURE 3
  VSPA740 : MOLECULAR SIGNALING FOR DRUG DEVELOPMENT IN VETERINARY SCIENCE 3
     ZOO ANIMAL AND WILDLIFE HEALTH MANAGEMENTS
  VSCL777 : EX-SITU WILDLIFE MANAGEMENT 2
  VSCL778 : IN-SITU WILDLIFE MANAGEMENT 2
  VSCL779 : WILDLIFE FORENSIC SCIENCE 2
  VSCL780 : FORENSIC ENTOMOLOGY 2
  VSCL781 : FORENSIC PATHOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 2
  VSID772 : APPLIED ZOO ANIMAL MEDICINE 2
  VSID773 : APPLIED WILDLIFE ANIMAL MEDICINE 2
  VSID774 : SELECTED TOPICS IN ZOO ANIMAL AND WILDLIFE MANAGEMENT 2
  VSID775 : APPLIED ANIMAL NUTRITION 3
  VSID801 : SCIENTIFIC ENGLISH WRITING 1
  VSPA776 : FEEDSTUFFS, FEEDING AND FEED FORMULATION 3
  Thesis Credit
  VSID698 : THESIS 12

  8. Job Option after Graduation

  - นักวิจัยที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาการวินิจฉัยทาง
  การสัตวแพทย์ เวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพสัตว์
  สวนสัตว์ และสัตว์ป่า และการสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและเอกชน
  - นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในองค์กรภาครัฐและเอกชน
  - ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  ทางการสัตวแพทย์

  9. Additional Information

  -

  10. Details of Scholarship

  -

  11. Estimated Tuition Fee

  More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

  12. Contact the Programme

  Program Director

  Dr.Kridsada Chaichun

  E mail : kridsada.chu@mahidol.edu

  Department of Pre-clinic and Apllied Animal Science

  Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

  Te; 0-2441-5242-4 Ext.1514 Fax 0-2441-0773

   

  Program Secretary

  Assist.Prof. Shutipen Buranasinsup

  Department of Pre-clinic and Applied Animal Science, Mahidol University 

  Tel 0-2441-5242-4 Ext. 1530 Fax 0-2441-0773

   

  Program Coordinator

  Ms Panwad Preeyanont

  Office of the Dean, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

  Tel 0-2441-5242-4 Ext. 1429 Fax 0-2441-0773


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th